National Repository of Grey Literature 339 records found  beginprevious329 - 338next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Garden Town of Barrandov
Hamouzová, Iveta ; Dvořáková, Michaela (referee) ; Županič, Jan (advisor)
The thesis "Zahradní město Barrandov" (Garden City Barrandov) focuses on the emergence and subsequent development of the district in Prague, which is still popular today, until the period of the Second World War. The aim of the work was to depict and describe not only the initial plan of the building engineer Václav Maria Havel, the single author, builder and investor of the garden city, but also to investigate events related to the subsequent implementation of the plan. The materials and information have been retrieved mainly from the recollections by Václav Maria Havel summed up in the book entitled Mé vzpomínky (My Memories) and from testimonies by his contemporaries. Also used were the following primary sources: building designs, period leaflets, advertising broadsheets published by Obchodní kancelář (the Business Office of Barrandov), photographs and contemporary periodicals. Secondary sources focusing on interwar architecture and building trade in general, as well as suggestions by experts in the field, were also of help.
The Coexistence of Russian Minorities and the Native Populations in the Baltic States
Rauscherová, Kristina ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Key words: Lithuania, Latvia, Estonia, Baltic countries, Russians, national minorities This graduation these explains and analyses the current position of Russian national minority in the Baltic states, especially in Latvia and Estonia. It analyses their co-existence in terms of political, legal and socio-economic aspects as well as in terms of researches, which were conducted in this field. All of the researches, which the work extracts from, were focused on the evaluation of the mutual relations by Russians and the native population. The feeling of Russian minority concerning their current identity was also taken into account. The aim of this work is to define the model of co-existence of the Russian minority and the major population and indicate the development of this co-existence in the future.
Jesuit Missions in China in the 17th and 18th centuries
Kadeřávek, Martin ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Diplom ová práce si klade za cíl popsat kulturně historické podmínky v Číně v /*' 17. a 18. století, ilustrovat jezuitské misie v této zemi a uvést vztahy mezi misionáři (" z Čech a tamějšími obyvateli za použití antropologicko-historických metod výzkumu. Tyto pak představují podrobné studium kulturních zvláštností Číny, ! zejména v době novověku, komparaci odlišných kulturních systémů, které zastupují evropské a asijské myšlení, způsob života, stejně jako střetávání rozdílných náboženství. Metody antropologie jsou pak těsně spjaty s metodou historické práce, která představuje heuristiku, i.e. hledání a sběr pramenů a literatury, historickou kritiku a interpretaci, konečně pak explikaci čili výklad. Nedílnou součástí této práce byla rovněž filologická metoda zahrnující především překlad latinského textu do češtiny, případné emendace. M isionářské poznatky měly význam pro kulturní antropologii, působili v misiích téměř po celém světě. Jezuité byli často přímými účastníky tamějších sporů, bojů o moc, válek etc. Zprostředkovali Číně tehdejší evropské vědění, vědu, techniku, kulturu a křesťanské náboženství. To jsou základní hypotézy mé diplomové práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strašnice, a Social Science Description of the Community
Prokopec, Jiří ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Cílem mé práce je nabídnout čtenáři uceleného vlastivědného průvodce územím rozkládajícím se na dnešním katastru Strašnic, který je součástí desátého Pražského obvodu. Popis tohoto území, jeho historických vazeb a společenského života nebyl nikdy takto podrobně zpracován. Obdobnou snahu ve třicátých letech minulého století projevil v podobě útlé knihy Karel Paul (Strašnice, jejich vznik, vývin a vzrůst, 1936), vzhledem k rozsáhlým transformačním procesům, které postihly Strašnice ve druhé polovině a koncem dvacátého století, je však toto dílo již silně neaktuální. Další, kdo se pokusil zpracovat tématiku vlastivědného popisu této obce, byl bývalý starosta městské části Prahy 10 Karel Výrut ve své nedávno vydané knize Kapitoly z pražské Historie (2001). Jeho dílo, které se souhrnně věnuje všem obcím desáté městské části a proto není výhradně směřováno na Strašnice, však zřetelně vychází z Paulovi knihy a v popisu období následujícím po jejím vydání trpí mírnou nesystematičností a zkratkovitostí s absencí souvislostí. Na druhou stranu jsou v ní velmi kvalitně zpracovány jednotlivé významné strašnické objekty a budovy a pravdou je, že obě tato zmíněná díla byla stěžejní literaturou i pro psaní této práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The History of the Lower Lužnice River
Prokop, František ; Županič, Jan (referee) ; Havlůjová, Hana (advisor)
Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ponechala dodnes, jiné vzhledem к měnícím se lidským potřebám ztratila. Od prvotního stavu výrazné závislosti člověka na tekoucí vodě dospělo lidstvo pozvolna až к bezohlednému využívání nebo chcete-li zneužívání vodních toků. Člověk si ochočil vodu, volně meandrující krajinou a z někdejšího partnera se řeka stala sluhou, jehož ekologická stabilita a role byla vážně narušena. Ale tato problematika je dnes obecně známa. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
A Social Science Description of the City of Pacov
Míková, Alžběta ; Županič, Jan (referee) ; Havlůjová, Hana (advisor)
Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat vlastivědný popis města Pacova. К vytvoření této práce bylo potřeba shromáždit velké množství odborné literatury a udělat si na základě jejího prostudování představu o samotném vývoji města a dalších důležitých souvislostech. Proto jsem pravidelně navštěvovala Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, kde mi umožnili přístup к regionální literatuře. Také jsem navštívila Městskou knihovnu v Pacově, kde jsem sháněla potřebné informace týkající se lidových zvyků a pověstí. Získané informace jsem seřadila do kapitol a podkapitol. Těžiště mé práce bylo v části historické, proto se pro mě základní literaturou staly kroniky města Pacova a Dějiny města Pacova od různých autorů, zabývajících se historií Pacova. Velmi nápomocné mi byly informace od paní Marie Tušilové, která již několik let píše pacovskou kroniku a o historii města se intenzivně zajímá. Další potřebné informace jsem nalezla ve Sborníku к 550. výročí získání prvních privilegií a 400. výročí povýšení na město panské - Pacov od historie к současnosti. S mnoha autory příspěvků do sborníku jsem často konzultovala své poznatky týkající se Pacova a jeho historie. Fotografie, použité v příloze, pocházejí z různých knih i z vlastních zdrojů Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The journey of Princess Eleonore of Schwarzenberg to Great Britain in 1838 and her son Walter Prosper
Bouška, Jan ; Županič, Jan (advisor) ; Horčička, Václav (referee)
The aim of this bachelor thesis is the reconstruction of the 1838 journey of prince Johann Adolf II. of Schwarzenberg to Great Britain, as described by his wife, princess Eleonore née of Lichtenstein, who accompanied him. In the connection with the British journey of the couple, the thesis also deals with their son, prince Walter Prosper, conceived along the way to Britain. With regard to the premature death of prince Walter, the focus is primarily on his funeral ceremony and the connected rituals. To explore the chosen topic, a lot of archive material, that had not been processed before, was used. Based on said archives, a partial reconstruction of the journey was possible, from the point of view of Eleonore, who is a rather overlooked figure in historiography. Additionally, the funeral ritual of prince Walter is described and compared with common funerals of Schwarzenberg family. Key words: Schwarzenberg family, Eleonore of Schwarzenberg, journey, Great Britain, Johann Adolf II. of Schwarzenberg, Walter Prosper, death, funeral, burial, ritual, crypt
A Description of the Town of Tachov and its Use in the Civics Classroom
Mužík, Václav ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Županič, Jan (referee)
V diplomové práci jsem se zabýval městem Tachovem a tématickým okruhem Místo, kde žijeme. Celou práci jsem rozdělil do dvou částí. V první jsem se věnoval vlastivědné charakteristice Tachova. Ve druhé jsem se zabýval vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. V této části také navrhuji dva vyučovací celky pro tuto oblast. Ve vlastivědné charakteristice představuji město Tachov v jeho základních charakteristikách. Důraz je kladen hlavně na historii, kde sleduji město od jeho počátků až po současnost. Snahou je vyzdvihnout v každém období nejdůležitější události a zdůvodnit, proč k nim docházelo. Rovněž se snažím zachytit město jak z pohledu jeho majitelů, tak i života prostých obyvatel. Při tvorbě této části jsem pracoval s informacemi pro mne známými, ale i neznámými. Dozvěděl jsem se mnoho nových poznatků, které mi pomohly utvořit si celkový obraz o městě, ve kterém jsem vyrůstal a kde bych se v budoucnu rád věnoval pedagogické činnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 339 records found   beginprevious329 - 338next  jump to record: