Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,265 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.07 vteřin. 

Hodnocení investičního projektu
Smola, Radko ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Strouhal, Jiří (oponent)
Diplomová práce je na téma hodnocení investičního projektu. V první části je podrobně rozebrána metoda DCF, v části druhé je tato metodika demonstrována na praktickém případě.

Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Kodym, Oldřich ; Neustupa, Zdeněk ; Weger, Jan ; Vojkovská, Kateřina ; Vojkovská, Ivana ; Jankových, Vladislava ; Vlach, Oldřich ; Luzar, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Horák, Jiří ; Stalmach, Jan ; Pertile, Eva ; Matýsek, Dalibor ; Figala, Jaroslav ; Šiřina, Petr ; Schenk, Jan ; Santarius, Pavel ; Raclavská, Helena ; Peňáz, Tomáš ; Németh, Rudolf ; Kostruch, Jiří ; Beneš, Josef ; Stalmachová, Barbora
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů. Dílčí úkol 03 Voda v krajině se zabývá hydrochemií vod poklesových kotlin a odkališť a eutrofizací vod poklesových kotlin a odkališť. Dílčí úkol 04 Návrh obnovy území přináší metodiku pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, popisuje ekologickou hodnotu území a obsahuje studii Limity těžby pro zachování funkcí krajiny. Dílčí úkol 05 Majetkoprávní vztahy hodnotí majetkoprávní vztahy v oblasti, navrhuje řešení střetů zájmu, zabývá se daňovými systémy, které ovlivňují realizaci rekultivace a předkládá metodiku hodnocení estetické hodnoty krajiny.Dílčí úkol 06 Virtuální model krajiny popisuje způsob tvorby modelu krajiny v jazyku VRML.

Pěstování šťovíku krmného pro výrobu bioplynu: metodika pro praxi
Usťak, Sergej
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům bioplynových stanic a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech pěstování a zpracování na bioplyn perspektivní netradiční energetické plodiny šťovíku krmného (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los.). Doposud komplexní metodika pěstování této plodiny pro výrobu bioplynu zpracována nebyla. Metodika poskytuje základní botanickou charakteristiku rostliny, specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště, popisuje způsoby zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochrany rostlin, sklizně a konzervace silážováním pro výrobu bioplynu a poskytuje jejich ekonomické hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF


Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika: Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI
Münich, Daniel
Cílem Ipn projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (Ipn Metodika) je v horizontu od roku 2015 nahradit stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným systémem institucionálního hodnocení. Nové hodnocení v podobě informovaného peer-review bude reflektovat doporučení Ipn Audit a bude vycházet i z Dlouhodobých principů hodnocení přijatých RVVI. Nově připravovaný systém bude charakterizovat kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných organizací (VO) s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich rozvoje, bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a efektivnosti, bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti, umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých komponent v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení mají umožnit strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a pracovišť. Proces hodnocení bude navržen jako silně odolný proti nepotismu a bude mít silnou oporu v kvalitních hodnotitelích ze zahraničí a bibliometrické podpoře.
Prezentace: idr-465_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-465_2 - Stáhnout plný textMP4

Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací: naděje a očekávání
Hronová, Stanislava
Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (později metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací) používaná v ČR prošla od roku 2004 celou řadou změn, které ale neměnily podstatu původně ne příliš vhodně nastaveného systému. Deformace, které takové hodnocení přinášelo, se plně projevilo v okamžiku, kdy na výsledky hodnocení bylo bezprostředně navázáno rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Diskuse v odborné komunitě o dalším směřování metodiky hodnocení, negativní efekty jejího působení ve výzkumných organizacích, (v té době) dílčí výstupy Mezinárodního auditu systému VaVaI v ČR vedly v roce 2011 Radu pro výzkum, vývoj a inovace k přijetí Dlouhodobých principů hodnocení výsledků výzkumných organizací. Tyto principy v zásadě naplňuje projekt IPn Metodika, který by měl vědecké komunitě i státní správě přinést metodiku hodnocení výzkumných organizací, ale i systému výzkumu a vývoje v ČR respektující mezinárodní standardy a oborové odlišnosti a vycházející z kvantitativních i kvalitativních kritérií.
Prezentace: idr-464_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-464_1 - Stáhnout plný textMP4

Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
Sitek, Libor ; Foldyna, Josef ; Nováková, Daria
V článku jsou porovnány 3 druhy vodních trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku. K hodnocení je využita originální metodika založená na kombinaci tří nezávislých skupin měření.