Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza a návrh způsobu využití stávajícího objektu v Brně
Jeřábek, Ladislav ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem nového využití stávajícího objektu za použití metody nejvyššího a nejlepšího využití, též známé jako HABU. První část je zaměřena na současný stav poznání a popisuje danou problematiku v teoretické rovině, kdy se jedná především o vysvětlení pojmů z oblasti stavebnictví a oceňování nemovitostí. Tato kapitola je doplněna o rešerši, která popisuje využití metody HABU v České republice a zahraničí. V dalších částech je formulován problém, jsou stanoveny cíle řešení a také postupy použité k jejich dosažení. V návrhové části jsou předloženy jednotlivé varianty možného využití, které jsou podrobeny zkouškám zmíněné metody. Varianta dosahující nejvyššího zhodnocení představuje nejvyšší a nejlepší využití objektu.
Reporting v podmínkách vybrané firmy
Burešová, Veronika ; Hubík, Petr (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou výkaznictví oblastních zástupců ve firmě GEOMAT s. r. o. Na základě zjištěných skutečností navrhnu reporty výnosů, které umožní vyhodnocovat efektivnost každého oblastního zástupce.
Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy
Ticháček, Jiří ; Dvořáková, Pavla (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále rozvíjí u konkrétní neziskové organizace. Závěr práce se snaží poukázat na zjištěné nedostatky a navrhnout opatření pro jejich řešení.
Produkční schopnosti ozdobnice čínské (Miscanthus giganteus) a možnosti jejího energetického využití
KROPŠOVÁ, Marie
Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů, biomasou a možnostmi jejího využití. Práce je zaměřena na ozdobnici čínskou (Miscanthus giganteus). Je zde popsána charakteristika rostliny, technologie pěstování, sklizeň a možné způsoby jejího využití, se zaměřením na spalování. Pozornost je zaměřena také na výnosový potenciál rostliny. Praktická část popisuje pokusy s ozdobnicí na pokusné lokalitě v Českých Budějovicích. Jsou zde zaznamenány výsledky experimentů, jejich vyhodnocení a porovnání s literaturou.
Hospodářský výsledek a jeho transformace na daňový základ
KUTÍLKOVÁ, Aneta
Hospodářský výsledek a jeho transformace na daňový základ patří k zásadním účetním operacím završujícím účetní období.Hospodářský výsledek je v ekonomice chápan jako souhrnný název pro zisk nebo ztrátu, kterou společnost vykazuje během určitého období. K tomu, abychom zjistili hospodářský výsledek, předchází celá řada pracovních postupů. Tyto postupy, které souhrnně nazýváme účetní závěrka, rozdělujeme do následujících etap na přípravné práce, účetní uzávěrku, sestavení účetních výkazů a následné povinnosti. Cílem mé bakalářské práce je vymezit postup závěrkových operací v účetnictví, které vedou ke zjištění hospodářského výsledku.