Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 486 záznamů.  začátekpředchozí458 - 467dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výuka a výchova v horolezectví
KOŘÍNEK, David
Předkládaná práce se věnuje výuce a výchově v horolezectví. Teoretická část práce nejprve představuje horolezectví jako celek, uvádí jeho historii a rozdělení. Následuje seznámení s výchovou, horolezeckými pravidly, etikou a ochranou přírody. Poté následují informace ze současného stavu horolezectví doplněné o teoretický, praktický a metodický popis horolezecké výuky. Praktická část je zaměřena na získání konkrétních údajů o výuce a výchově v oddílech Českého horolezeckého svazu a ověření pravdivosti výzkumných hypotéz stanovených na základě teoretické části práce. Celkově si práce klade za cíl představit proces výuky a výchovy v horolezectví a podat o tom aktuální informace, podpořené výzkumnou činností.
Pozice sestry - mentorky v kolektivu sester, spolupráce se směnnými sestrami
MAŘÍKOVÁ, Václava
Abstrakt Diplomová práce se zabývá pozicí sestry ? mentorky a spoluprací se směnnými sestrami. Teoretická část je rozdělena do sedmi kapitol a zaměřuje se na ošetřovatelství v současnosti, které je spojené rovněž se vzděláním a legislativou. Dále je práce spojena s rolí sestry a její spoluprací s ošetřovatelským týmem. V neposledním případě je teoretická část věnována významu morálky a etiky v ošetřovatelství, která má dozajista důležité místo. Dále se věnujeme Certifikovanému kurzu pro mentorky, který jako jednu z forem celoživotního vzdělávání sester vidíme velmi přínosným. Absolventky kurzu získají nové dovednosti a vědomosti, ale i znalosti v oblasti psychologie, práva, didaktiky aj. Role sestry ? mentorky je velmi důležitá, protože takto osvojené poznatky může poté předávat dál a pozitivně tak působit na studenty v průběhu odborné praxe a usnadnit adaptaci při nástupu do zaměstnání. Hlavním cílem této práce bylo zmapovat jaká je součastná pozice sestry ? mentorky, jaké má zkušenosti se spoluprací ostatních směnných sester při praktické výuce studentů na pracovišti a zda-li sestry řídí a dostatečně motivují studenty v zájmu o povolání všeobecných sester či porodních asistentek. Pro výzkumnou část byly použity dvě metody. První metodou byl kvantitativní výzkum formou dotazníků. Dotazníky byly dva, jeden byl určen pro sestry ? nementorky a druhý pro sestry ? mentorky. Jako druhá metoda byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru s vybranými vrchními a staničními sestrami. Prostřednictvím kvantitativního šetření byly následně ověřovány pracovní hypotézy. H1: všeobecné sestry ví, jaká je role sestry ? mentorky ve zdravotnickém týmu, H2: sestry ? mentorky motivují studenty v jejich zájmu o povolání všeobecných sester, H3: sestry ? mentorky nejsou vždy ve vedoucích funkcích, H4: sestry ? mentorky jsou pozitivně vnímány směnnými sestrami, H5: směnné sestry jsou ve spolupráci se sestrou ? mentorkou neaktivní. Na základě vyhodnocení dotazníků můžeme konstatovat, že hypotézy 1, 2, 3, 4 se potvrdily a cíle v kvantitativním výzkumu byly splněny. V rámci tohoto šetření se nepotvrdila hypotéza 5, že jsou sestry
Teambuilding v ošetřovatelství
PÍŽOVÁ, Markéta
Tato práce se zabývá teambuildingem v souvislosti s managementem změn v klinické a manažerské praxi. Řídícími pracovníky v ošetřovatelství jsou sestry manažerky, nositelky změn v kvalitě ošetřovatelské péče. Kurzy teambuildingu jsou součástí vzdělávacích programů pro rozvoj manažerských dovedností sester. Teambuildingem rozumíme jednak týmové vzdělávání či tvorbu týmu anebo trénink zaměřený na podporu vzájemné důvěry a týmové spolupráce. Pro zpracování empirické části práce byla zvolena kombinace metody kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření. Cílem kvalitativní části bylo zjistit využití kurzů v praxi a přínos kurzu pro zdravotnický tým. Data byla sbírána metodou polostrukturovaného rozhovoru se šesti respondentkami, které se kurzu teambuildingu zúčastnily. Na základě těchto rozhovorů byly stanoveny tři hypotézy, které sloužily jako podklad pro druhou fázi šetření kvantitativní metodou. Cílem kvantitativního šetření bylo zmapovat povědomí sester manažerek o možnostech týmového vzdělávání, zjistit zájem řadových sester o kurzy a odhalit překážky pro realizaci kurzů teambuildingu ve zdravotnických zařízeních. Dotazníkovým šetřením pro řadové sestry a pro sestry manažerky, jsme došli ke stanoveným cílům. Hypotéza o informovanosti sester manažerek o kurzech nebyla nepotvrzena. Druhá hypotéza o zájmu řadových sester o teambuildingové kurzy rovněž nebyla potvrzena. Nedostatek financí byl sestrami označen jako nejčastější překážka pro realizaci kurzu. Během shromažďování podkladů pro výzkumné šetření z oblasti managementu v ošetřovatelství byl shledán nedostatek v publikační činnosti sester manažerek. Během rozhovorů se sestrami manažerkami byly získány zajímavé informace. Publikování zkušeností s vedením ošetřovatelských týmů a týmovou spoluprácí by se stalo přínosem a inspirací pro ostatní sestry v praxi.
Informovanost žáků na vybraných základních školách v Českých Budějovicích o poskytování laické první pomoci
KUČEROVÁ, Olga
Diplomová práce je věnována problematice poskytování laické první pomoci. Znalosti základů první pomoci by měl mít každý člověk, jelikož povinnost poskytnout první pomoc vychází v České republice ze zákona. S výukou je tedy nutné začít co nejdříve, již u dětí školního věku. Ve své práci se zaměřuji na vědomosti žáků 8. tříd základních škol v Českých Budějovicích v první pomoci. Následující práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní informace z oblasti první pomoci. Novinky a změny, které přinesla celosvětová směrnice v resuscitaci Guidelines 2005. Dále jednotlivé choroby u kterých je uveden stručný popis, příčina vzniku, a také postup první pomoci. Poslední dvě kapitoly zahrnují činnost Červeného kříže a výuku první pomoci na školách. Praktická část zkoumá postoj žáků k poskytování první pomoci a jejich znalosti. V této části byly stanoveny následující 2 cíle a hypotézy. Prvním cílem je zjistit zájem dětí základních škol o proškolení v poskytování první pomoci. Dalším cílem je provést monitoring znalostí a dovedností žáků základních škol v poskytování první pomoci před a po provedení odborné instruktáže. Hypotéza č. 1 předpokládá, že žáci základních škol mají zájem o získání informací týkajících se poskytování první pomoci. Druhá hypotéza zjišťuje, zda se po provedení instruktáže o poskytování první pomoci u žáků základních škol zlepšila jejich informovanost. Ke zpracování práce byl použit kvantitativní výzkum. Pro žáky byla zajištěna i odborná instruktáž v poskytování první pomoci, kterou prováděl pracovník Červeného kříže z Českých Budějovic. Na základě pre a post testu bylo provedeno dotazníkové šetření, kdy žáci odpovídali písemně na otázky ve 2 dotaznících. První dotazník obsahoval 19 a druhý 21 otázek. Celkem bylo rozdáno 122 dotazníků. Cíle práce byly splněny a po vyhodnocení dotazníků se obě moje hypotézy potvrdily. Výzkum prokázal zájem žáků o tuto problematiku a lepší vědomosti po provedení instruktáže. V rámci zlepšení znalostí o první pomoci u žáků by bylo jistě přínosné klást větší důraz na výuku první pomoci na školách.
Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči ve východočeském kraji
OLIVOVÁ, Leona
Obsah bakalářské práce je zaměřen na současné trendy stárnutí společnosti, na naše zdraví a pohybovou aktivitu. Předmětem je proces stárnutí, projevy stárnutí a působení pohybu na lidský organismus, zejména na seniorskou populaci. Záměrem práce je zdůraznění významu pohybu a zároveň i změny životního stylu pro starší generaci. Cílem práce je vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity seniorů v domácím prostředí a v ústavním zařízení v rámci Východočeského kraje. Výzkumná data byla získávána metodou kvantitativního výzkumu, dotazováním. Technikou sběru dat byl dotazník, doplněný řízeným rozhovorem a byl určen lidem od 70 let věku, žijících v domácím prostředí a v ústavním zařízení. Základní soubor mé práce tvoří senioři (muži a ženy) žijící na území Východních Čech. Výzkumným souborem je 100 náhodně vybraných seniorů z ústavního zařízení a 100 náhodně vybraných seniorů žijících v domácím prostředí. Předpokládaná hypotéza, jež se podařila potvrdit zní: Senioři ve svém domácím prostředí jsou více aktivní. Senioři, kteří bydlí ve svém přirozeném prostředí prokazovali větší aktivitu jak v oblasti sportování (jízda na kole, chůze, procházky, plavání), tak i v činnostech spojených se zajištěním chodu domácnosti (topení, vaření, praní prádla). Pravidelně se více stýkali s rodinou a spolu s nimi prováděli pohybovou aktivitu. Celkově jsou tito senioři spokojenější. K všeobecnému zlepšení jejich psychiky napomáhá i péče o domácí zvířata. Senioři žijící v ústavním zařízení vykazovali velký zájem v oblasti RHB cvičení a volnočasových aktivit pořádaných ústavním zařízením. Co se týče pohybu samotného, senioři v ústavním zařízení vykazovali mnohem méně pohybové aktivity. Tuto skutečnost ovlivňuje jejich životní styl v ústavním zařízení a zcela jistě zdravotní stav jednotlivců. Touto prací bych chtěla upozornit na rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, nejen v oblasti pohybu.
Vytvoření odborné publikace pro výuku florbalu
KYSEL, Jiří
Moderní sportovní odvětví, florbal, zažívá v posledních letech v České republice obrovský rozvoj. Má jednoduchá pravidla, je nenáročný na materiální vybavení, snadno se učí a padá v něm mnoho branek. Právem je řazený mezi nejoblíbenější sporty pro chlapce i dívky. Florbal je jednou z vhodných alternativ v náplni povinné i zájmové tělesné výchovy na školách. Zároveň je soutěžním sportem všech kategorií. Vzniklá publikace si klade za cíl vyplnit mezeru na poli metodických materiálů. Nabízí učitelům tělesné výchovy, vedoucím zájmových kroužků, trenérům i ostatním zájemcům základní poznatky o florbalu. Největší prostor je věnován metodice nácviku florbalových dovedností. Součástí jsou dále informace o historii, výběru vybavení, výklad pravidel, vhodné tréninkové formy, vedení družstva v utkáních, kompenzační cvičení, úrazová prevence atd.
Nezávislost dětí se sluchovým postižením ve vztahu k přípravě na budoucí povolání
MĚCHUROVÁ, Gabriela
Práce se zabývá dětmi ve věku 14 - 15 let, které trpí sluchovým postižením kompenzovaným sluchadlem. Teoretická část zahrnuje charakteristiku sluchového postižení a dalších informací souvisejících s tématem práce. V praktické části je představen provedený výzkum, vyhodnocení a závěry.
Porovnání problematiky asistenčních psů v České republice a Rakousku
KOCAROVÁ, Lucie
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání metodických, ekonomických a legislativních aspektů problematiky asistenčních psů v České republice a Rakousku. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na asistenční psy, jejich výcvik, dělení a využití. Zmíněna je také legislativa a etický kodex týkající se asistenčních psů. Dále jsou zde specifikované organizace z České republiky a z Rakouska, které cvičí asistenční psy. Praktická část obsahuje spolupracující organizace, jejich podrobný popis a polostandardizované rozhovory s nimi. Na základě těchto polostandardizovaných rozhovorů zařazených do záznamových tabulek, jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky samostatně. Dále jsou zde, díky poskytnutým materiálům od spolupracujících subjektů, ucelené náhledy na jednotlivé organizace. Na základě zúčastněného pozorování, analýzy dokumentů a polostandardizovaného rozhovoru autorka došla k závěru, že rozdíly mezi organizacemi v České republice a v Rakousku nejsou nijak výrazné v metodice, ale spíše po stránce ekonomické a legislativní.
Rozvoj dobrovolnictví v Týně nad Vltavou
KOCOVÁ, Jaroslava
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Náročnost přípravy dobrovolníků závisí na jejich budoucí vykonávané činnosti. Výcvik dobrovolníků je součástí profesionálního přístupu k dobrovolnictví. Rovněž supervize dobrovolnické činnosti je nutností, bez které by kvalitní činnost dobrovolníků byla nemyslitelná. V teoretické části poskytuje bakalářská práce základní přehled o dobrovolnické činnosti v České republice. Další kapitoly se věnují metodice práce s dobrovolníky. Jsou zde také představeny zdravotně sociální zařízení v Týně nad Vltavou, ve kterých probíhal výzkum. Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat stav dobrovolnictví v Týně nad Vltavou. Pro sběr dat byl použit kvantitativní výzkum, použitými metodami byl řízený rozhovor, metoda dotazování, technika dotazníku a neřízený rozhovor. Respondenty byli ředitelé zdravotně sociálních zařízení v Týně nad Vltavou a koordinátoři dobrovolníků v zařízeních, jež využívají dobrovolníky. Neřízený rozhovor byl veden s pracovnicí Městského úřadu. Výsledky bakalářské práce potvrdily, že dobrovolníci jsou ve zdravotně sociální oblasti ve městě Týn nad Vltavou využíváni, čímž byla potvrzena první hypotéza. Dále ze získaných výsledků vyplynulo, že zařízení z hlediska dobrovolnického managementu neposkytují dobrovolníkům základní dobrovolnický servis. Druhá hypotéza byla tedy vyvrácena. Touto prací bych ráda přispěla k propagaci dobrovolnictví nejen v Týně nad Vltavou, ale i u široké veřejnosti. Doufám, že práce bude podněcovat k využívání dobrovolnictví v těch zařízeních, kde dobrovolníky zatím nevyužívají. Práce bude nabídnuta Městu Týn nad Vltavou, který o ni v rámci komunitního plánování projevil zájem.
Profesionální řidiči a první pomoc
KŘÍŽOVÁ, Radmila
Bakalářská práce na téma {\clqq} Profesionální řidiči a první pomoc `` je věnována problematice znalostí profesionálních řidičů o poskytování první pomoci a vzdělávání profesionálních řidičů v této oblasti. Podle statistik dochází každé 3 minuty k dopravní nehodě a každých 8 hodin při nehodě umírá člověk. V případě této akutní situace jsou pro záchranu života rozhodující první okamžiky. Během svého profesního života je řidič pravidelně vzděláván v oblasti dopravních předpisů a nařízení, ale zdravotní příprava v těchto školeních zpravidla není zahrnuta nebo je zahrnuta pouze okrajově. Jednalo se kvantitativní výzkum, byly stanoveny cíle a hypotézy. Metodou sběru dat byl anonymní dotazník, který obsahoval 29 otázek. Dotazníky byly rozdány profesionálním řidičům několika dopravních společností v okresech Jihlava a Znojmo. Výzkumný soubor obsahoval 112 respondentů a ve výzkumu převažují řidiči nákladních vozidel. Z výsledků výzkumu vyplývá, že řidiči znají tísňová čísla. Výzkumem bylo také zjištěno, že profesionální řidiči sice mají znalosti o poskytování první pomoci, ale nejsou dostatečně seznámeni s novinkami, které jsou zejména v oblasti postupů neodkladné resuscitace. Většina řidičů se domnívá, že by pravidelné školení v oblasti poskytování první pomoci mělo být součástí pravidelného profesního školení a také, že vzdělávání řidičů není dostatečné. Pro praxi z tohoto výzkumu vyplývá nutnost, zvýšit vzdělávání v problematice poskytování PP nejen u profesionálních řidičů, ale i u ostatní veřejnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 486 záznamů.   začátekpředchozí458 - 467dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.