Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Připravovaná novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
Přijatá novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.
Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (oponent) ; Staňková, Eva (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo najít odpověď na otázky, zda lze monitorovat sociální soudržnost (kohezi) obce a čím tuto kohezi, která je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje, měřit. Byl proveden rozbor přístupů a měření udržitelného rozvoje sociálního pilíře v mezinárodním i českém prostředí. Sociální pilíř byl identifikován a popsán i pro lokální úroveň. V rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje na úrovni obce jsou navrženy tři hlavní tématické bloky: • Kvalita sociálního prostředí obce • Sociodemografická struktura obyvatel obce • Spokojenost a participace na věcech veřejných. Tato témata by měla být monitorována indikátorovou sadou, navrženou v této práci. Jejím cílem bylo pokrýt všechny dimenze sociální koheze, které jsou opodstatněné a významné ve vazbě na procesy územního plánování. Tyto indikátory lze sledovat v přímě vazbě na populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky na lokální úrovni a nejsou vytrženy z konceptu sledování indikátorů udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších úrovních. Výsledky, analýza a interpretace dosažených hodnot by se mohly stát jedním z podkladů pro „rozbor udržitelného rozvoje území“ (součást nástrojů územního plánování dle současné právní úpravy), reprezentující sociální pilíř. Všechny jevy a procesy musí být zároveň hodnoceny v kontextu dalších pilířů udržitelného rozvoje a poté by se měly stát též vhodným nástrojem k měření naplňování cílů územního plánování.
Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (oponent) ; Staňková, Eva (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo najít odpověď na otázky, zda lze monitorovat sociální soudržnost (kohezi) obce a čím tuto kohezi, která je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje, měřit. Byl proveden rozbor přístupů a měření udržitelného rozvoje sociálního pilíře v mezinárodním i českém prostředí. Sociální pilíř byl identifikován a popsán i pro lokální úroveň. V rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje na úrovni obce jsou navrženy tři hlavní tématické bloky: • Kvalita sociálního prostředí obce • Sociodemografická struktura obyvatel obce • Spokojenost a participace na věcech veřejných. Tato témata by měla být monitorována indikátorovou sadou, navrženou v této práci. Jejím cílem bylo pokrýt všechny dimenze sociální koheze, které jsou opodstatněné a významné ve vazbě na procesy územního plánování. Tyto indikátory lze sledovat v přímě vazbě na populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky na lokální úrovni a nejsou vytrženy z konceptu sledování indikátorů udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších úrovních. Výsledky, analýza a interpretace dosažených hodnot by se mohly stát jedním z podkladů pro „rozbor udržitelného rozvoje území“ (součást nástrojů územního plánování dle současné právní úpravy), reprezentující sociální pilíř. Všechny jevy a procesy musí být zároveň hodnoceny v kontextu dalších pilířů udržitelného rozvoje a poté by se měly stát též vhodným nástrojem k měření naplňování cílů územního plánování.
Připrava pozemků pro developerský projekt
Černý, Petr ; Lukelová, Petra (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci developerského projektu. Jedná se o vznik samotné myšlenky výstavby, o problematiku územního plánování, jednotlivé fáze developerského projektu, o financování developerského projektu, o zajištění právního vztahu k pozemku a o zasíťování pozemku určeného pro výstavbu. V praktické části práce je popsán rozdíl mezi developerským projektem přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domů, který byl iniciován a řízen obecním úřadem a neřízenou zástavbou na pozemcích obchodníka s nemovitostmi.
Metodika identifikace komponovaných krajin
Kulišťáková, Lenka ; Kučera, Petr ; Salašová, Alena ; Flekalová, Markéta ; Matějka, Daniel ; Sedláček, Jozef ; Vítovská, Daniela ; Matáková, Barbora ; Lacina, Darek
Metodika identifikace komponovaných krajin předkládá postupy, kterými je možné v dnešní kulturní krajině rozeznat stopy a projevy záměrných krajinných úprav. Krajinné kompozice se dodnes často podílejí na organizaci prostoru , jeho identitě a charakteristikách krajinného rázu, avšak neznalostí jejich skladby a celistvosti dochází k jejich narušování a poškozování nešetrným územním rozvojem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit obcí, konkretizace na příkladu obce (města)
Růžička, Rastislav ; Peková, Jitka (vedoucí práce) ; Pucandlová, Miroslava (oponent)
V této práci se zabýváme analýzou možností čerpání prostředků z fondů Evropské unie na financování rozvojových aktivit v obci. Možnosti čerpání těchto prostředků nejsou pro všechny obce stejné. Úkolem práce je tyto možnosti zhodnotit na příkladu dvou obcí. Teoretická část práce přibližuje základní pojmy a dává lepší představu o podmínkách fungování obce v ČR. V navazující praktické části podrobněji analyzujeme strukturu, území a rozpočet MČ Praha -- Slivenec a Dolních Břežan. Praktická část je zakončena komparací obcí ve třech podrobněji analyzovaných oblastech.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.