Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit obcí, konkretizace na příkladu obce (města)
Růžička, Rastislav ; Peková, Jitka (vedoucí práce) ; Pucandlová, Miroslava (oponent)
V této práci se zabýváme analýzou možností čerpání prostředků z fondů Evropské unie na financování rozvojových aktivit v obci. Možnosti čerpání těchto prostředků nejsou pro všechny obce stejné. Úkolem práce je tyto možnosti zhodnotit na příkladu dvou obcí. Teoretická část práce přibližuje základní pojmy a dává lepší představu o podmínkách fungování obce v ČR. V navazující praktické části podrobněji analyzujeme strukturu, území a rozpočet MČ Praha -- Slivenec a Dolních Břežan. Praktická část je zakončena komparací obcí ve třech podrobněji analyzovaných oblastech.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 4 - Problematika, cíle a nástroje správy území okresů
Moučka, Jan
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 3 - Zoning ve městech USA
Moučka, Jan
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 1 - Územní řád USA
Moučka, Jan
Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Liniové stavby ve vybraných státech EU: Studie č. 5.300
Pulda, Jan ; Syllová, Jindřiška
Práce se zabývá procesem přípravy a povolování významných liniových staveb. Autoři dochází k závěru, že všechny uvedené státy upravují, ve srovnání s běžným stavebním řízením, zvláštním způsobem přípravu a povolování velkých liniových staveb. V žádném z analyzovaných států však neexistuje komplexní úprava určená společně pro všechny druhy liniových staveb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh implementace návrhů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů - analýza dokumentů
EKOTAXA, s.r.o., Brno ; Birgusová, Eva ; Mana, Vladimír
Návrh implementace principů krajinného plánování do všech důležitých dokumentů ČR s důrazem na koncepční propojení s procesem pozemkových úprav. Rešerše. Vytipování nejdůležitějších dokumentů k danému tématu.Studie je dělena na části dle jednotlivých oborů: Lesnictví, Voda a vodní hospodářství, Územní plánování, Pozemkové úpravy, zemědělství, Ochrana přírody a krajiny, Doprava, Regionální rozvoj, Energetika. Každá část má analyzované dokumenty rozdělené dle legislativní a nelegislativní povahy. V tabulkovém přehledu jsou pro jednotlivé analyzované dokumenty uvedeny informace o tom, jaký dopad může mít konkrétní dokumentace na navrhovanou Metodiku krajinného plánu, případně jaké dopady lze očekávat nebo jsou dokonce nutné v případě přijetí uvedené metodiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.