Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 290 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cirkulární ekonomika v českém prostředí - zkušenosti firem a pohled odborníků
Leová, Leona ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Milerová Prášková, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem cirkulární ekonomiky (dále CE) a jeho aplikací v několika českých a jedné nadnárodní firmě. Na těchto konkrétních příkladech podniků práce ukazuje, jakým způsobem cirkularity dosahují, s jakými všemi náležitostmi se tato skutečnost pojí, jaká podpora konceptu je v Česku nabízena a v neposlední řadě jakým překážkám a problémům firmy čelí. Společně s touto praktickou zkušeností jsou dále zkoumány názory na koncept CE ze strany teoretických odborníků, kteří se problematikou zabývají ve své profesi. Cílem práce tak bylo tématiku využívání druhotných surovin a dalších principů oběhového hospodářství zmapovat jak v praktické, tak teoretické sféře vědění, a kde to bylo možné, tyto dva pohledy porovnat. Dále se práce zaměřuje na prospešnost reálného využití principů CE v českých podmínkách z environmentálního hlediska. Ve své teoretické části nejprve obecně řeší tématiku odpadů zejména z perspektivy globálního problému. Předkládá vývoj, aktuální situaci i prognózu velikosti generace odpadů včetně jejích dopadů. Dále je již představen koncept CE, jeho různá pojetí a definice společně s hlavními principy. Následně řeší reálné osvojení konceptu Evropskou unií, jakým způsobem jeho principy implementovala do své legislativy a jaké to zatím nese výsledky. Pro naplnění záměru...
ODPOVĚDNÝ DESIGN
Filípková, Valentýna ; Václavková, Maria Nina (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti v designu. Jejím výstupem je online platforma consciousdesign.cz, která poskytuje podklady k možným odpovědným přístupům. Skládá se z databáze inovativních materiálů, výzkumných textů, tematických odkazů a rozhovorů s designéry, materiálovými specialisty, vědci a technology. Webová stránka může sloužit jako výchozí bod pro studenty designu a designéry, které zajímají aktuální možnosti a nové cesty k designu ohleduplnému k přírodě i lidem.
Financování podnikatelských aktivit
Ziková, Anna ; Havíř, David (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá založením e-shopu, který nabízí ručně vyráběné výrobky a komponenty na vlastní výrobu, a možnostmi jeho financování. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje základní pojmy jako jsou podnikatel, podnikatelský plán či zdroje financování. Praktická část se skládá z analýzy současného stavu, ve které jsou použity SWOT, SLEPTE a Porterova analýza, a vlastního návrhu řešení, ve kterém je popsán podnikatelský plán a výběr vhodného financování.
Legislativa ochrany životního prostředí a možnosti využití odpadů jako druhotné suroviny se zaměřením na recyklaci PET lahví
Hejl, Martin ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analýza recyklace plastů a analýza recyklačního procesu PET lahví ve společnosti PETKA CZ, a.s., kde jsem po dobu studia vykonával svou praxi. V neposlední řadě se práce zabývá způsoby, jak se získává vstupní materiál pro výrobu recyklátu z PET lahví, hospodařením s plastovým odpadem, návrhy na zlepšení ve výrobě tohoto podniku a zároveň možnostmi, jak snížit odpadovost při výrobě recyklátu. Dále tato práce popisuje legislativní úpravu ochrany životního prostředí, všeobecné principy recyklace, jak se recyklát společnosti PETKA CZ, a.s. v současné době využívá a zároveň, jak bychom mohli tento recyklát využít v budoucnosti.
Negativní dopady obnovitelných zdrojů na životní prostředí
Kopeček, Marek ; Chýlek, Radomír (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
Dnešní společnost si více než kdy dřív uvědomuje potřebu ochrany životního prostředí. Jedním z témat ochrany životního prostředí jsou obnovitelné zdroje energie. Jejich přínos tkví především v redukci emisí skleníkových plynů a snížení závislosti na fosilních palivech. V jednotlivých kapitolách jsou zkoumány výrobní procesy, provoz, recyklace a možné nehody spojené s obnovitelnými zdroji. Pozornost byla především věnována nejpoužívanějším obnovitelným zdrojům. Na závěr jsou negativní dopady vyhodnoceny a je uvedeno, jaké obnovitelné zdroje jsou ekologicky šetrné.
Využití recyklátů do konstrukcí vozovek městských komunikací
Průdková, Hana ; Hýzl, Petr (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje možnosti nakládání se stavebními a demoličními odpady. Zkoumá problematiku umísťování a hospodaření s těmito odpady a hodnotí možnosti jejich dalšího využití. Zabývá se výrobou a využitím recyklátů do konstrukcí městských komunikací a ekonomickou výhodností recyklátů oproti přírodnímu kamenivu. Dále práce rozebírá problematiku pórobetonu, jako moderního stavebního materiálu, který se v blízké době objeví ve stavebním a demoličním odpadu ve větší míře. Praktická část zkoumá vlastnosti směsných recyklátů s určitým množstvím cihelných a pórobetonových částic pomocí zkoušek objemové hmotnosti zrn a nasákavosti, odolnosti proti zmrazování a rozmrazování a odolnosti proti drcení.
Studium trvanlivosti betonů s betonovými a cihelnými recykláty
Voráč, Jiří ; Hela,, Vlastimil (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou recyklovaných betonů. V teoretické části je popsán proces recyklace stavebně demoličního odpadu a shrnutí požadavků na recyklované kamenivo a recyklovaný beton v České republice a některých členských států EU. Experimentální část je zaměřena na návrh betonu s náhradou přírodního hrubého kameniva betonovým a cihelným recyklátem.
Možnost využívání betonových recyklátů pro výrobu konstrukčních betonů
Pijáčková, Erika ; Křížová, Klára (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje tématu betonového recyklovaného kameniva a jeho využitím v oblasti konstrukčních betonů. Cílem práce byl popis možnosti úplného či částečného nahrazení přírodního kameniva betonovým recyklovaným kamenivem pro betony pevnostních tříd C16/20 až C30/37. Teoretická část je složená z poznatků jak tuzemských tak zahraničních výzkumů a legislativy, které byly využity pro zhodnocení možnosti četnějšího využívání betonového recyklovaného kameniva v pozemním stavitelství v ČR. Experimentální část je tvořena návrhem receptur betonů s přírodním i betonovým recyklovaným kamenivem a jejich ekonomickým zhodnocením.
Recyklátor filamentu pro FDM 3D tiskárny
Neuwirth, Karel ; Bayer, Robert (oponent) ; Jaššo, Kamil (vedoucí práce)
První část práce se zabývá různými druhy technologie 3D tisku, především technologii FDM, u které je možnost recyklace tisknutého materiálu. Následuje popis nejpoužívanějších materiálu pro tisk technologií FDM a popis výroby filamentu pomocí šnekových vytlačovacích strojů. Bylo zvoleno několik dostupných přístrojů určených k recyklaci a výrobě filamentu z odpadu FDM tisku, u kterých je popsán jejich technologický postup při recyklaci. Následně se práce věnuje vlastnímu návrhu zařízení pro tavení plastu za pomocí šnekového tavícího zařízení, včetně možnosti měření a regulace výstupu. V poslední části je podle návrhu zařízení sestaveno a následně otestováno.
Vliv okolních podmínek na recyklaci solárních modulů
Langer, Filip ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Jandová, Kristýna (vedoucí práce)
Práce je soustředěna na experimenty, jejichž cílem je oddělit ochranné sklo z tenkovrstvého solárního modulu. To by mohlo vést k méně nákladné a více účinné recyklaci. Oddělení skla se snažíme dosáhnout roztavením ethylen vinyl acetátové fólie, která v modulu slouží jako izolace a pojivo. Experimenty probíhají ve vysokoteplotní sušičce a vysokoteplotní vakuové peci na vzorcích tenkovrstvého solárního modulu, který byl za účely experimentů nařezán vodním paprskem na stejně velké vzorky. Prvotní experimenty v sušičce a vakuové peci se snaží najít hodnotu tavení ethylen vinyl acetátu v testovaných vzorcích modulu. Tato hodnota je postupným měřením určena na 340 °C. Při vystavení této teplotě dojde k dostatečnému roztavení ethylen vinyl acetátu natolik, aby bylo možno sklo minimální fyzickou silou odebrat. Proces je doprovázen destrukcí hořením tedlarové vrstvy a tvorbou zplodin. Po určení teploty tání následují pokusy ve vakuu a dusíkové atmosféře, jejichž cílem je zjistit, jak se projeví na tavení ethylen vinyl acetátu. Vystavení vzorku teplotě 340 °C ve vakuu nevedlo k novým výsledkům. Vystavení vzorku teplotě 340 °C v dusíkové atmosféře předešlo hoření a dosáhlo stejného roztavení ethylen vinyl acetátu a způsobilo menší množství uvolněných zplodin. Ačkoliv nedošlo k hoření, tedlarová vrstva byla vysokou teplotou opět zničena. Dále se části vypařeného ethylen vinyl acetátu usadily na povrchu vzorku ve formě poprachu. Další experimenty pozorovaly nasákavost modulu a vliv dostupných rozpouštědel na proces tavení. Bylo zjištěno, že modul je schopen nasáknout přibližně 2 % acetonu, 0,4 % isopropyl alkoholu a 0,11 % destilované vody v poměru k vlastní hmotnosti. Měření rozpouštědly nasáklých modulů ve vakuové peci neprokázaly rozdíly v procesu tavení. Pozorování vzorků ethylen vinyl acetátu z modulu, rozteklé z modulu po pokusu ve vakuové peci a z poprachu usazeném na povrchu modulu po měření v dusíkové atmosféře prokázalo, že odebraný poprach je skutečně ethylen vinyl acetát.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 290 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.