Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika CT screeningu plic kuřáků
POKORNÁ, Miroslava
Sdělení se zabývá zhodnocením přínosu Pilotního programu "CT screening plic kuřáků". Cíle a metodika zahrnují teoretické studium anatomie dýchacích cest a vzniklé problematiky karcinomu plic, závislosti na kouření, techniky low dose CT vyšetření hrudníku, Národních radiologických standardů a problematiky cílové skupiny kuřáků a jejich zapojení do vyšetřování i terapie na specializovaných pracovištích. Výzkum, byl proveden formou dotazníkového šetření u 50 kuřáků (celkem 25 otázek) a 41 lékařů (celkem 18 otázek). Výsledkem je zjištění, že informovanost pacientů kuřáků o programu není dostatečná, zejména z důvodů jejich nezájmu o možnosti vyšetření CT a léčby následků kouření a neochoty aktivně spolupracovat na péči o své zdraví se zdravotníky včetně odmítání vzdát se návyku kouření. Výstupem šetření u lékařů je dobrá informovanost a snaha o realizaci Pilotního programu, avšak jsou početně limitováni a pracovně vytíženi. Z šetření vyplývá, že tento Pilotní program je přínosný pro populaci. Proto by jej perspektivně mohl realizovat větší počet zdravotnických zařízení v našem státě v rámci screeningového programu a přispět tak ke zlepšení zdravotního stavu populace. Zároveň bylo zjištěno, že Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. splňuje požadavky a mohla by se zařadit do Pilotního programu.
Práce radiologického asistenta na operačních sálech
KLEMENT, Jan
Bakalářská práce se zabývá prací radiologického asistenta na různých operačních sálech Nemocnice České Budějovice, a.s. V teoretické části je shrnuta historie a vznik RTG záření. Jsou zde popsány jednotlivé mobilní C ramena požívána na operačních sálech. Od konstrukce, pohybů až po skiaskopické režimy, ve kterých jsou schopny fungovat. Byly zde stručně popsány operační sály, na kterých radiologický asistent může asistovat. Je to oddělení Úrazové a plastické chirurgie (dále jako Traumatologie), Neurochirurgie, Ortopedie a Urologie. V poslední části je shrnuta radiační ochrana, která je velmi důležitá při ochraně personálu před ionizujícím záření. Práce měla za cíl popsat úlohu radiologického asistenta na vybraných operačních sálech Nemocnice České Budějovice, a.s. Tento cíl byl naplněn v praktické části, kde byly popsány postupy radiologického asistenta při vybraných operačních výkonech. Rovněž praktická část obsahuje jednotlivé analýzy počtů a typů nejvíce provedených výkonů pod skiaskopickou kontrolou za rok 2021 z vybraných oddělení. A statistické srovnání nárůstu počtu operačních výkonů provedených pod skiaskopickou kontrolou v období pěti let. V závislosti na zvyšování se počtu nových typů operačních výkonů. Práce jako taková by měla být z mého pohledu využita jako edukační text především pro studenty a budoucí radiologické asistenty, kteří budou vykonávat práci na operačním sále.
Klasické a kvantové aplikace rentgenových zobrazovacích metod
FIKSLOVÁ, Anežka
Téma bakalářské práce reagovalo na zjištění, že v současné době není k dispozici jednoduchý edukační text na téma rentgenových zobrazovacích metod, který by slučoval aplikace klasické a kvantové fyziky se strukturou teorie rentgenu. Záměrem bakalářské práce je na základě aplikace teorie kurikulárního procesu vytvořit teoretický základ shrnující poznatky klasických a kvantových aplikací rentgenových zobrazovacích metod, který bude přiměřený fyzikálním znalostem studentů radiologické asistence. V České Republice nejsou k dispozici materiály, které by spojovali podstatné základy klasické a kvantové fyziky se základy zobrazování v radiodiagnostice formou, která by byla vhodná pro radiologické asistenty. Na základě analýzy současného stavu dané problematiky byly vytyčeny následující cíle práce: C1 Popsat klasické a kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod a posoudit zda se v medicíně upřednostňují spíše klasické aspekty těchto zobrazovacích metod. C2 Sestavit edukační text a test, týkající se zvláště oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod, a ze statisticky zpracovaných výsledků testu posoudit znalosti studentů. Na základě cílů práce byly formulovány tři hypotézy: H1 Komparací struktury klasické fyziky a struktury brzdného RTG záření lze popsat klasické aplikace RTG zobrazovacích metod. H2 Komparací struktury kvantové fyziky a struktury charakteristického RTG záření lze popsat kvantové aplikace RTG zobrazovacích metod. H3 Znalosti respondentů v oblasti klasických aplikací RTG zobrazovacích metod budou mít rozdělení blízké rozdělení normálnímu. Výchozí teorií byla zvolena teorie kurikulárního procesu, díky které byl zajištěn přenos poznatků z vědeckého systému do edukační oblasti. Popsáním rentgenových zobrazovacích metod z hlediska jejich klasické a kvantové podstaty byl naplněn prví cíl práce. Proběhla komparace klasické fyziky se strukturou brzdného rentgenového záření a zároveň komparace kvantové fyziky se strukturou charakteristického záření. Na základě komparační analýzy byly přijaty první dvě hypotézy. Aplikací teorie kurikulárního procesu byl vytvořen výukový text o vybraných poznatcích týkající se rentgenového záření. Následně byl sestaven edukační test, který ověřoval znalosti studentů radiologické asistence nabyté na základě prostudování edukačního textu. Výsledky statistického zpracování dat z dotazníkového šetření lze považovat za naplnění druhého cíle práce. Na bázi provedeného statistického šetření bylo zjištěno, že je možné znalosti respondentů vyjádřit Gaussovou křivkou, čímž byla potvrzena vhodnost a přiměřenost výukového textu a současně třetí hypotéza práce. Z výsledků této bakalářské práce vyplývá, že vytvořený výukový text je přiměřený možnostem studentů a lze jej využít jako edukační materiál během výuky radiologických asistentů.
Zdroje a interakce ionizujícího záření v nukleární medicíně pro radiologické asistenty
PRCHALOVÁ, Anna
V současné době není dostupný vhodný edukační text na téma zdroje a interakce ionizujícího záření v nukleární medicíně, který by byl přiměřený fyzikálním znalostem studentů oboru Radiologický asistent a dalších příbuzných oborů. V této bakalářské práci bylo snahou zpracovat aplikací kurikulárního procesu ucelený edukační text, který pojednává o radionuklidové diagnostice a terapii pro radiologické asistenty a příbuzné obory na základě analýzy současného stavu vědeckého poznání ve zkoumané oblasti. Vybraná problematika je zpracována v teoretické části práce a byla upravena pro vybranou skupinu adresátů ve formě edukačního textu. Srozumitelnost textu byla ověřena statistickým šetřením za použití vědomostního testu, který respektoval téma edukačního textu a byl proveden u vybrané skupiny studentů oboru Radiologický asistent.
Fyzika v příkladech pro radiologické asistenty
KOVÁŘ, Jan
Bakalářská práce zkoumala možnost aplikace teorie kurikulárního procesu v problematice obecné a radiologické fyziky a jejich příkladových vyjádřeních. Prvním cílem práce bylo vytvořit edukační text, který by objasnil potřebnou fyzikální teorii pro radiologického asistenta. Edukační text by měl obsahovat příkladová vyjádření potřebných fyzikálních oborů. Druhým cílem bylo implementovat kurikulární proces v podobě testu a aplikací testu ověřit dosažené znalosti respondentů. Plnění cílů bylo spojeno s ověřováním tří hypotéz. První hypotéza předpokládala, že je možné aplikací kurikulárního procesu vymezit soubor příkladů z fyziky, které budou přizpůsobené potřebám a možnostem radiologických asistentů. Druhá hypotéza byla rozdělena na dvě dílčí části: A) Komparací struktury fyziky a složek profilu radiologického asistenta lze zpracovat soubor příkladů obecné fyziky. B) Komparací struktury radiologické fyziky a složek profilu radiologického asistenta lze zpracovat soubor příkladů radiologické fyziky. Třetí stanovená hypotéza předpokládala, že znalosti respondentů v oblasti příkladů z obecné a radiologické fyziky budou mít rozdělení blízké normálnímu rozdělení. Komparací konceptuálního kurikula fyziky a radiologie byl vytvořen edukační text, který obsahoval příkladová vyjádření obecné a radiologické fyziky ve vazbě na složky profilu radiologického asistenta. Vytvořením textu a vymezením příkladových vyjádření byl splněn první cíl práce a přijaty první dvě hypotézy. Další aplikací kurikulárního procesu byl sestaven test, jehož otázky vycházely z obsahu edukačního textu. Užitím metod deskriptivní a matematické statistiky bylo provedeno statistické šetření výsledků předloženého testu. Výsledek šetření potvrdil třetí hypotézu. Aplikací testu byl splněn druhý cíl práce. Jako určitá standardizace byl navíc použit druhý, již dříve používaný test. Ten byl předložen respondentům současně s prvním edukačním testem. Pomocí parametrického testování byla potvrzena vazba mezi výsledky obou testů. Následná korelační analýza určila mezi výsledky silnou kladnou korelaci. Výsledky bakalářské práce ukazují, že vytvořený edukační text společně se souborem příkladových vyjádření lze efektivně použít pro přípravu studentů na povolání radiologického asistenta.
Technické základy termografie pro radiologické asistenty
SOSNA, Filip
Bakalářská práce řešila pomocí aplikace kurikulárního procesu problematiku technických základů termografie. Bakalářská práce se zhostila zkoumání vytyčeného problému následujícím způsobem splnění cílů práce a ověřování hypotéz: Cíl 1: Provedení systémové analýzy technických základů termografie a přizpůsobení výsledků možnostem radiologických asistentů - Cíl 1 byl splněn provedením systémové analýzy strukturních úrovní technických základů termografie. Cíl 2: Provedení komparativní analýzy úrovní technických základů termografie v zahraničí a v České republice - Cíl 2 byl splněn komparací mezi Amerikou, Asií, Evropou a Českou republikou (s neúspěšným výsledkem pro Českou republiku). Cíl 3: Výsledky systémové analýzy, přizpůsobené potřebám a možnostem budoucích radiologických asistentů, převést do edukační podoby - Cíl 3 byl splněn na základě vybrané edukační teorie a její aplikací. Cíl 4: Výběr vhodné edukační teorie pro zprostředkování poznatků o technických základech termografie radiologickým asistentům - Cíl 4 byl splněn výběrem teorie kurikulárního procesu. Hypotéza H1: Edukační podobu technických základů termografie pro zkoumanou skupinu adresátů lze vytvořit aplikací teorie kurikulárního procesu - Úspěšné implikování jednotlivých variantních forem kurikula na zkoumanou poznatkovou oblast technických základů termografie umožnilo přijmout hypotézu H1. Hypotéza H2: Znalosti adresátů edukace v oblasti technických základů termografie budou mít prostřednictvím implementovaného kurikula rozdělení blízké Gaussovu rozdělení - Úspěšné aplikování vybraných typů teoretických rozdělení (exponenciálního rozdělení, normálního rozdělení) na výsledku edukačního testu umožnilo přijmout hypotézu H2. Mezi teoretické přínosy bakalářské práce patří např. návrh strukturních úrovní systému technických základů termografie. Mezi praktické přínosy bakalářské práce patří např. vytvoření edukačního textu a testu pro oblast technických základů termografie. Na základě dosažených výsledků lze také navrhnout navazující práce - např. prozkoumání možností zvýšení používání termografických zobrazovacích metod v České republice.
Postavení radiologického asistenta v legislativě ČR a EU se zaměřením na vzdělávání
MUSILOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce se věnuje studiu oboru Radiologický asistent. Poskytuje celkový přehled o vzniku organizací sdružujících radiologické asistenty, o různých úrovních spolupráce v tomto oboru a uplatnění v praxi jak v České republice, tak i v Evropské unii. Tato práce je teoreticko-praktická. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na zpracování veškerých dostupných informací o systému vzdělávání v oboru radiologický asistent jak v České republice, tak i v některých vybraných zahraničních státech EU. Popisuje historii oboru a organizací ČR od svého vzniku až po současnost. Poskytuje stručný přehled o legislativě vztahující se k tomuto povolání. Zabývá se pregraduálním a postgraduálním studiem a srovnává jejich úroveň se čtyřmi evropskými zeměmi, kterými jsou Rakousko, Německo, Itálie a Velká Británie. Popisuje nejznámější společnosti radiologických asistentů v ČR i v jednotlivých zmiňovaných státech EU; možnosti akreditovaných kurzů i odbornou přípravu. Poskytuje přehled o všech vysokých školách v ČR, dokumentech ECTS (European Credit Transfer System) a Dodatku k diplomu. A v neposlední řadě se zabývá možností studijního či pracovního propojení evropských zemí pomocí programu Erasmus+ a dalších. Zahrnuje i kompetence radiologických asistentů a možnosti uplatnění RA na trhu práce. V praktické části bakalářské práce jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na počty studentů a absolventů vysokých škol v oboru radiologický asistent a počty zaměstnanců RA v ČR. Výsledky práce v praxi poslouží ke zhodnocení současného stavu vzdělávacího systému v oboru, případně k jeho zlepšení. A pomůže ulehčit budoucím RA jejich vstup do praxe.
Zobrazovací metody GIT se zaměřením na ERCP
HROCHOVÁ, Simona
Bakalářská práce na téma Zobrazovací metody GIT se zaměřením na ERCP se zabývá diagnostickými a terapeutickými metodami a vytváří přehled jednotlivých zobrazovacích metod používaných při diagnostice a terapii. V praktické části se práce zaměřuje na diagnostiko-terapeutickou metodu ERCP. Znalost anatomie je nezbytně nutná pro orientaci v tomto oboru a kvalitní pracovní výkon radiologických asistentů i lékařů, a z tohoto důvodu je anatomii GIT věnován úvod teoretické části. U jednotlivých anatomických oblastí jsou rozepsány diagnostické postupy včetně zobrazovacích metod a zároveň jsou zde uváděny nejčastější choroby postihující udávanou oblast GIT. Druhá polovina teoretické části práce popisuje diagnostické a terapeutické zobrazovací metody trávicího traktu, které spadají pod RTG oddělení a jsou prováděny radiologickými asistenty a lékaři. Praktická část práce je zaměřena na diagnosticko-terapeutickou metodu ERCP, její využití v letech 2014-18 na RTG pracovišti v Thomayerově nemocnici. Práce zahrnuje celý průběh vyšetření od přípravy pacienta až po provedení terapeutických zákroků. Je zpracován soubor pacientů z hlediska četnosti prováděných vyšetření v letech 2014-18. V jednotlivých letech jsou dále pacienti rozděleni a analyzováni v časových úsecích dle desetiletí data narození a zároveň jsou rozděleni podle pohlaví. Získané soubory dat jsou zpracovány do přehledných grafů a je vyhodnoceno využití metody v současnosti, zastoupení pacientů jednotlivých pohlaví podstupujících toto vyšetření a analyzovány skupiny pacientů dle ročníků narození v jednotlivých letech. K vytvoření bakalářské práce byly použity informace z odborných knih a článků. Zároveň byly informace získány i z ověřených internetových zdrojů. Výsledky mé práce odpovídají na výzkumnou otázku o preferencích využití vyšetření ERCP. Poukazují na neklesající tendenci využití ERCP vyšetření v diagnostice a hlavně v terapii, kde je nespornou výhodou využití terapeutických zákroků ihned v průběhu diagnostického vyšetření. Cílem práce je vytvoření celkového přehledu a popisu jednotlivých metod při vyšetření GIT dle jednotlivých anatomických oblastí, se zaměřením a podrobnějším popisem metody ERCP. Byla zpracována analýza souboru dat získaného na RTG oddělení Thomayerovy nemocnice.
Znalosti rizik při poskytování zdravotní péče u studentů ZSF
BOČAN, David
Diplomová práce se zabývá zjišťováním znalostí rizik, která hrozí studentům v oborech Radiologický asistent, Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Cílem práce je zmapovat znalosti rizik při poskytování zdravotní péče u studentů vybraných oborů ZSF JU poskytujících zdravotní péči. V rámci práce byly stanoveny 4 hypotézy. Hypotéza č. 1, že existují statisticky významné rozdíly ve znalostech rizik mezi studenty prvního a posledního ročníku jednotlivých oborů poskytujících zdravotní péči. Hypotéza č. 2, že existují statisticky významné rozdíly ve vnímání stresu jako faktoru zvyšujícím riziko mezi zdravotnickými záchranáři a všeobecnými sestrami. Hypotéza č. 3, že existuje statisticky významný rozdíl ve znalosti rizika ionizujícího záření mezi radiologickými asistenty a všeobecnými sestrami a hypotéza č. 4, že zdravotničtí záchranáři budou své budoucí povolání označovat za rizikovější než všeobecné sestry. K dosažení cílů a ověření hypotéz byl sestaven dotazník, proveden dotazníkový průzkum a vše vyhodnoceno pomocí grafických a statistických metod. Dotazník obsahoval 23 otázek a výzkumný soubor tvořilo 105 respondentů ze zkoumaných oborů. Z výsledků vyplývá, že hypotéza č. 1 bylo potvrzena u oborů Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář a zamítnuta u oboru Všeobecná sestra. Hypotéza č. 2 byla též potvrzena. Hypotéza č. 3 byla zamítnuta a hypotéza č. 4 byla také zamítnuta. Přínosem práce je komplexní obraz o znalostech rizik při poskytování zdravotní péče u zkoumaných oborů. Výsledky mohou posloužit fakultě k dalšímu zefektivnění výuky.
Fyzikální základy termografie pro radiologické asistenty
LÁVIČKA, Šimon
V současné době není k dispozici edukační materiál pro radiologické asistenty a studenty tohoto oboru, který by pojednával o fyzikálních základech termografie. Zejména materiál, který by byl přiměřený předpokládaným fyzikálním a matematickým znalostem potřebným pro obor Radiologický asistent a další příbuzné obory. V termografii vidí část vědecké obce slibnou metodu pro mammologii, revmatologii, ortopedii, angiologii a stomatologii. Výše zmíněná motivace vedla k vypracování této bakalářské práce, ve které byly vytyčeny následující cíle: Výběr teorie přenosu poznatků na úroveň oboru "Radiologický asistent" a dalších příbuzných oborů. Vytvoření edukačního textu, který bude respektovat vybranou teorii a odrážet zákony záření černého tělesa. Zmapování současného stavu znalostí termografie u adresátů. Na základě analýzy současného stavu a vytyčení cílů byly formulovány dvě hypotézy: Aplikací teorie kurikulárního procesu lze vytvořit významné složky projektového kurikula pro danou skupinu adresátů edukace. Znalosti adresátů budou mít v oblasti fyzikálních základů termografie teoretické rozdělení blízké rozdělení normálnímu. Vhodnou teorií pro přenos poznatků z vědy do edukační sféry se ukázala být teorie kurikulárního procesu, jejíž aplikabilita byla přijata i zahraniční vědeckou komunitou viz impaktovaná publikace (Záškodný, 2012). Nejprve byl připomenut obecně známý vztah infračerveného záření k termografii, dále bylo nutné shrnout a analyzovat objevené teoretické fyzikální podklady k dnešnímu datu, nejdůležitější pro termografii rovněž ve vztahu k záření černého tělesa. V práci jsou uvedeny a popsány následné fyzikální zákony: Stefanův-Boltzmannův zákon, Wienův zákon posuvu, Rayleigh-Jeansonsův zákon a Planckův vyzařovací zákon, přičemž je nutné zejména zdůraznit vztah těchto zákonů k záření černého tělesa, jehož teplota je 0 K nebo -273,15 přes vysvětlení parametru emisivity, která je bezrozměrnou veličinou určující schopnost vyzařování tepla. Parametr emisivity je poměrem vyzařování daného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa se stejnou teplotou. Její hodnota musí být v termokameře zadána. Následně byl vytvořen vědomostní test čítající osmnáct otázek s výběrem ze čtyř možností, přičemž pouze jedna byla považována za správnou. Adresátem bylo dvacet pět radiologických asistentů aktivně činných ve svém oboru ve věku od dvaceti tří do padesáti tří let, s délkou praxe od půl roku do třiceti jednoho roku. V kvantifikaci znalostí adresátů bylo použito metod deskriptivní a matematické statistiky. Takto bylo zpracováno všech dvacet pět testů. Provedení neparametrického testování empirického rozdělení četností získaných bodových hodnocení těchto testů ukázalo, že druhá z nastavených hypotéz nebyla potvrzena. Znalosti adresátů byly vyšší, než hypotetický předpoklad.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.