Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 470 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odpovědnost a postavení starosty v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel
Kalátová, Marie ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Vedral, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozvést téma odpovědnost a postavení starosty obce, a to specificky v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel, s čímž úzce souvisí stručný, ale komplexní přehled právního rámce a dalších aspektů týkajících se právního postavení obcí a vymezení jejich působnosti, k čemuž je využito převážně deskriptivní metody. Dále bylo pro účely této práce realizováno dotazníkové šetření, jehož úplné znění a vyhodnocení tvoří součást této práce. Práce se zaměřuje na identifikaci právních povinností, které na starostu klade legislativa, a na jejich praktickou realizaci v rámci menších obcí. První kapitola této práce se zaměřuje na stručný přehled historického vývoje samosprávy na území dnešní České republiky, od raných dob přes první obecní zřízení z roku 1849, přes vznik Československa, potlačování samosprávy v době protektorátu a vlády komunistické strany, až po Sametovou revoluci a vznik samostatného českého státu. Druhá kapitola se soustředí na právní postavení obcí, pokouší se vymezit jejich působnost a definici a přináší popis jednotlivých orgánů obce. Třetí kapitola se již věnuje samotnému starostovi obce, stručně osvětluje historii daného pojmu, přibližuje jeho postavení, způsob volby, odpovědnost, popisuje jednotlivé pravomoci starosty, jeho odbornou...
Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji
Samsonová, Gabriela
Diplomová práce „Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji“ se zaměřuje na změny v oblasti výdajových položek municipalit Jihomoravského kraje v souvislosti s pandemickou krizí způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2. Teoretická část práce shrnuje základní východiska veřejných financí ve vztahu s nákazou covid-19 a zároveň přibližuje roli a postavení municipalit v souvislosti s krizí v letech 2020–2021. Poznatky získané pomocí teoretického základu jsou dále využity v analytické části práce, která se zabývá výdaji obcí Jihomoravského kraje v letech 2018–2021 a jejich investiční aktivitou v průběhu pandemické krize. Součástí analýzy je také výstup ze strukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných municipalit, které se nachází v Jihomoravském kraji a zároveň jsou členy Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod. Výsledkem práce jsou doporučení pro statutární orgány municipalit, která budou moci být využita při formulaci dlouhodobějších strategií v oblasti výdajových položek a také jejich investičních aktivit.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí.
Rozvoj obce Blučina
Růžička, Filip
Tato bakalářská práce se věnuje rozvoji v obci Blučina. Zkoumá jak její vývoj, tak její současný stav. Práce na základě dat a polostrukturovaných rozhovorů tvoří ucelený pohled na současný stav obce a dále prezentuje návrhy doporučení pro jednotlivé aktéry v obci. Datová základná socioekonomického profilu obce je tvořena daty o obci z Českého statistického úřadu, dostupnými informace na webové stránce obce a dalšími informaci dostupných z internetových zdrojů. Tyto data a informace jsou dále doplněny o polostrukturované rozhovory s aktéry obce, jedná se o zástupce ze soukromé i veřejné sféry dění v obci. Na základě analýzy získaných dat práce posuzuje současný stav obce a tvoří doporučení jednotlivým aktérům v obci. Analýzou bylo zjištěno, že v obci Blučina dochází v posledních letech k rozvoji a její současný stav je dobrý. Obec má dobré pokrytí základních, ale i nadstandardních služeb obyvatelstvu, především v oblasti vzdělání a volnočasových aktivit dětí. Obec se potýká s problémem vysokého dopravního zatížení, kvůli absenci obchvatu. Směřování obce může významně ovlivnit projekt archeoparku, jehož plánování již není v kompetenci obce. Doporučení pro zastupitelstvo obce směřuje především ke snaze vyřešit dopravní situace v obci a navázaní spolupráce s projektem archeoparku.
Odpadové hospodářství v obci Čebín
Brychtová, Iva
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství v obci Čebín. Úvodní část je věnována literární rešerši v oblasti odpadového hospodářství. Cílem práce je komplexně popsat samotný systém odpadového hospodářství ve vybrané obci před a po zavedení nového systému odpadového hospodářství. Tímto systémem má být dosažena lepší vytříděnost odpadů z celkového množství komunálních odpadů, která se nyní pohybuje velmi nízko, a to 14 %. Na základě vlastního pozorování od zavedení nového systému po dobu 1 roku zhodnotit nedostatky a výhody nového systému, srovnat vytříděnost obce za posledních 10 let, zpracovat SWOT analýzu na odpadový systém a dotazníkovým šetřením získat, následně zpracovat a vyhodnotit data od občanů vybrané obce. Získaná data budou využita také k vypracování návrhu a doporučení nových opatření v odpadovém hospodářství obce Čebín. Bylo zjištěno, že nově zavedený systém zvyšuje míru vytříděnosti obce. Ovšem náklady obce na odpadové hospodářství jsou vyšší a obec bude pravděpodobně nucena do budoucna místní poplatek za systém odpadového hospodářství zvýšit. Tento nepopulární krok zřejmě povede k nespokojenosti občanů a jejich motivace ke třídění odpadů bude pravděpodobně čím dál nižší.
Přístup obcí k problematice strategického plánování na území BMO
Tomanová, Natalie
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování na úrovni obcí. Vytváření strategických dokumentů se v posledních letech stalo klíčovým faktorem v rozvoji území. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak k této problematice přistupují obce v rámci Brněnské metropolitní oblasti, zda vytvářejí strategické dokumenty a na jaké oblasti se primárně zaměřují. Teoretická část se zaměřuje na metodiky týkající se strategického plánování v rámci České republiky a také související výzkumy od českých i zahraničních autorů. Praktická část představuje poznatky získané analýzou strategických dokumentů vybraných obcí a vyhodnocením rozhovorů s představiteli obcí. V poslední části jsou získané informace diskutovány s podobnými výzkumy jiných autorů.
Obec a ochrana životního prostředí z pohledu práva
Světlý, Josef ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Obec a ochrana životního prostředí z pohledu práva Abstrakt Hlavním cílem této práce je poukázat na důležitost role obcí v procesech ochrany životního prostředí. Jak by mělo být z práce patrné, oblast ochrany životního prostředí v poslední době prochází vcelku dynamických vývojem ať již v oblasti legislativní či judikaturní a obce jsou nuceny na tento vývoj také reagovat. Obsahem první kapitoly je vymezení pojmu životního prostředí a subjektivního práva fyzických a právnických osob na příznivé životní prostředí, zejména s ohledem na problémy, které se objevily v souvislosti s otázkou, zda subjektivní právo na příznivé životní prostředí náleží i právnickým osobám či nikoliv. Součástí první kapitoly je také komparace ústavní úpravy české s úpravami některých dalších evropských demokracií, ze které vyplývá závěr zdařilosti naší ústavní úpravy. Druhá kapitola popisuje obce jakožto subjekty státní správy, jejich dělení a hlavní náplní druhé kapitoly je pak rozlišení samostatné a přenesené působnosti. V druhé kapitole je také poukázáno na fakt, že role obce jako procesního subjektu se rozpadá do třech oblastí a tyto oblasti, ač jsou laickou veřejností často směšovány, stojí na odlišných základech. Třetí kapitola popisuje již konkrétní nástroje, kterými obce působí v různých procesech dotýkajících se životního...
Veřejnoprávní odpovědnost členů orgánů obcí v rozhodovacích procesech veřejné správy
HRUBEŠOVÁ, Patricie
Práce se zaměřuje na problematiku veřejnoprávní odpovědnosti osob v souvislosti s jejich členstvím a rozhodováním ve volených orgánech územních samosprávných celků. Práce předkládá teoretická východiska související s problematikou veřejnoprávní odpovědnosti jednotlivých členů orgánů obcí, přičemž tyto teoretické poznatky jsou dále aplikovány v praktické části, která obsahuje charakteristiku dostupných statistik trestných činů spáchaných osobami v tomto postavení. Celkové údaje jsou následně doplněny o data získaná v padesáti obcích Jihočeského kraje, kdy na jejich základě je dovozován současný stav a vývojové tendence v této oblasti, a to včetně demonstrace možných negativních finančních dopadů do rozpočtů obcí. Výsledné závěry jsou kriticky zhodnoceny s návrhy příkladů adekvátních reakcí na současnou situaci a její zlepšení do budoucna.
Hospodaření malé obce
Hořava, Martin
Hořava, M. Hospodaření malé obce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá hospodařením malé obce Ruprechtov v letech 2016-2019. Cílem práce je zjistit to, jak obec nakládá s finančními prostředky pomocí analýzy příjmů a výdajů. Na závěr je provedena SWOT analýza a poté navrhnuto doporučení pro budoucí rozvoj obce.
Vyhodnocení ekonomické situace obce Vémyslice
Pavlíček, Lukáš
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rozpočtového hospodaření vybrané obce. Cílem této bakalářské práce je provést analýzu hospodaření obce Vémyslice v letech 2014-2020, na jejím základě vyhodnotit finanční situaci obce a závěrem navrhnout řešení případných nedostatků. První část práce se věnuje teoretickým základům finančního zdraví obcí, přičemž je prostor vymezen obcím, jejím specifikům a veřejné správě. Druhá polovina práce se zaměřuje na samotnou analýzu hospodaření obce Vémyslice. Analýza rozpočtu byla provedena z hlediska výše a struktury příjmů i výdajů. Dále jsou v práci propočítány ukazatele zadluženosti a likvidity, podle kterých je patrné, že finanční situace v obci je stabilizovaná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 470 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.