Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  předchozí11 - 20  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj indického nacionalismu
Křesťanová, Lucie ; Štipl, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hříbek, Martin (oponent)
Bachelor thesis deals with the problematics of hindu nationalism in India. Its' goal is to describe the historical development of nationalistic organizations and to provide a brief overview of their structure and activities. It also puts a special emphasise on the role of women in these organizations.
Chrámová architektura jako kulturní ohnisko jihovýchodní Asie
Steinbachová, Eva ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent) ; Soukup, Martin (oponent)
Disertační práce "Chrámová architektura jako kulturní ohnisko jihovýchodní Asie" představuje chrámovou architekturu Thajska, Kambodže a indonéských ostrovů Jáva a Bali jako kulturní fenomén, jehož prostřednictvím je možné postihnout kontinuitu hinduistické a buddhistické kultury jihovýchodní Asie. Hlavním těžištěm práce je kulturologická analýza chrámové architektury jako sémiotického systému - vzájemně spjatých symbolů a významů vyjadřující ideové základy hinduistické a buddhistické kultury. Práce navazuje na díla orientalistů a antropologů a doplňuje českou literaturu, která není příliš zastoupena výběrem bibliografie věnující se chrámové architektuře jihovýchodní Asie. Tato práce si nečiní nárok na úplné a vyčerpávající zpracování dané problematiky. Je vedena spíše snahou zmapovat u nás z kulturologického hlediska dosud nezpracovanou problematiku a přispět tak k hlubšímu poznání kulturního odkazu východoasijské kultury jako součásti kulturního dědictví lidstva. Klíčová slova: architektura, jihovýchodní Asie, buddhismus, hinduismus, Jáva, Bali, Thajsko, Kambodža.
Globalizační procesy v Indii a jejich vliv na psychiku a chování lidí
Zhitina, Anna ; Hubinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá globalizačními procesy v Indii a jejich vlivem na psychiku a chování lidí. Snaží se popsat postoje a emoce lidí, kteří jsou tímto jevem zasaženy, objasnit jak se uplatňovaly globalizační principy v dané zemi, a to jak ve společnosti, tak i v indickém národním hospodářství, zejména potravinářském průmyslu, analyzovat roli hromadných sdělovacích prostředků v procesu globalizace a v neposlední řadě objasnit problémy konkrétních nadnárodních firem, s nimž se potýkaly při vstupu na indický trh.
Specifika ošetřování vyznavačů hinduismu na ošetřovací jednotce
HAPATYKOVÁ, Jitka
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká jsou specifika ošetřování vyznavačů hinduismu na ošetřovatelské jednotce. Ke splnění tohoto cíle byly zvoleny čtyři výzkumné otázky. Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první polovině teoretické části práce byly popsány základní prvky hinduismu, jeho historie, směry i rozšíření v Čechách, ale také zvyky, rituály a životní styl jeho přívrženců. Druhá polovina teoretické části byla zaměřena na multikulturní a transkulturní přístupy, které jsou v ošetřovatelské péči o pacienty/klienty různého vyznání velmi důležité. V empirické části bakalářské práce pak bylo provedeno vlastní šetření pomocí kvalitativní výzkumné metody. Ta probíhala formou polostandardizovaného rozhovoru. Rozhovor obsahoval 40 otázek, které byly během rozhovorů dále rozváděny doplňujícími otázkami tak, abychom dostali co nejpodrobnější informace. V poslední fázi empirické části práce jsme výsledky shrnuli v diskuzi. Naším výzkumným šetřením byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky. Bylo zjištěno, že respondenti nejsou spokojeni s českým zdravotnictvím, hlavně s dostupností zdravotnické péče. Respondenti odpovídali, že jim vadí dlouhé objednací doby na lékařské zákroky a na vyšetření. Vadili jim také plné čekárny u lékařů. Z výsledků vztahujících se ke druhé otázce bylo zjištěno, že přes některé negativní zkušenosti jsou reakce respondentů na hospitalizaci v Čechách spíše pozitivní. Respondentům se nelíbilo hlavně nemocniční prostředí. Odpověď na třetí výzkumnou otázku nám dala další skupina otázek zaměřených na ošetřovatelskou péči. Zkušenosti s ošetřovatelskou péčí byly pozitivní i negativní. Přestože respondenti od sester často očekávali jiné chování, než se kterým se setkali, z výsledků našeho šetření vyplynulo, že jsou respondenti s ošetřovatelskou péčí spokojeni. Žádný z těchto výsledků nesouvisí s jejich náboženským vyznáním. Poslední skupina otázek nám dala odpovědi na čtvrtou výzkumnou otázku. Zkoumali jsme specifika v ošetřování vyznavačů hinduismu v oblasti stravování, hygieny, vyznání a modliteb během hospitalizace, trávení volného času během hospitalizace a umírání a smrti. V oblasti stravování jsme specifika zaznamenali. Hinduisté jsou vegetariáni a laktovegetariáni, kteří svou stravu upravují podle přísných duchovních předpisů. Nemocniční strava neodpovídá jejich předpisům, proto si nechávají stravu donášet od známých. Další specifika vyplynula z otázek týkajících se vyznání a modliteb. Vyznavači hinduismu provádí své modlitby každý den i během hospitalizace. Modlitby lze v hinduismu provádět i pološeptem nebo v duchu, vleže na lůžku, proto pro modlitby nevyžadují žádnou speciální místnost. Jejich modlitby jsou tiché a nikoho neruší. S tím úzce souvisí i odpovědi na otázky týkající se specifik v trávení volného času během hospitalizace, který vyznavači hinduismu tráví většinou činnostmi spojenými s vírou. Ve volném čase většinou poslouchají duchovní hudbu, čtou posvátné texty a provádí modlitby. V oblasti umírání a smrti jsme specifika nezaznamenali. Pouze v chápání smrti. Pro vyznavače hinduismu je smrt chápána jako nový začátek, proto se na ni těší a celý život se na ni připravují. Hinduisté věří, že se po smrti narodí v novém těle. Naším výzkumným šetřením se nám podařilo odpovědět na všechny výzkumné otázky a tím i splnit cíl bakalářské práce, kterým bylo zjistit, jaká jsou specifika v ošetřování vyznavačů hinduismu na ošetřovatelské jednotce. Na základě výsledků výzkumného šetření byl vypracován informační materiál pro sestry, kde jsou popsána specifika v ošetřování vyznavačů hinduismu.
Nepálská komunita v Českých Budějovicích z pohledu společné hinduistické víry
TOMÁŠKOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá nepálskou komunitou v Českých Budějovicích z pohledu společné hinduistické víry. První kapitola je věnována obecné charakteristice hinduismu, jakožto náboženského přesvědčení respondentů nepálské komunity. Druhá kapitola je zaměřená na rodnou zemi zkoumaných jedinců, tedy Nepál, a na nepálské hinduistické svátky. Ve třetí kapitole je popisován vznik nepálské komunity v Českých Budějovicích. V poslední části práce je předkládáno vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, na jaké aspekty hinduismu klade nepálská komunita v Českých Budějovicích větší či menší důraz.
Svět víry z pohledu výtvarného umění
SEDLÁČKOVÁ, Karolína
Anotace Tato bakalářská práce má dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část s názvem "Svět víry z pohledu výtvarného umění" popisuje kulturu islámu, buddhismu a hinduismu, jejich vznik, základní praktiky, tradice a vztah k umění. Praktická část se skládá ze tří obrazů o rozměrech 100x80 cm, jejichž inspiračním zdrojem je lettrismus (Urbásek, Tápies, Tobey) a kultura výše uvedených náboženských směrů.
Charakter božství v neohinduismu (na příkladu hnutí Haré Kršna)
KANTOROVÁ, Michaela
Práce se zabývá charakteristikou pojetí božství v neohinduismu. První část popisuje obecný úvod do hinduismu. Je nastíněn jeho vznik, vývoj, základní literatura a popis božstev. Další část je věnována postavě Boha Višnua, jsou popsána jeho vtělení, z nichž nejdůležitější představuje avatár Kršna. Tuto kapitolu uzavírá bhaktické hnutí, představující višnuistickou oddanost. Poté je charakterizován život bengálského reformátora Šrí Čaitanji a přínos jeho učení. Následně práce popisuje vznik organizace ISKCON, její strukturu a základní charakteristiky. Poslední část je pak věnována organizaci ISKCON, působící v České republice po roce 1989. Je popsán vznik a vývoj organizace a základní náplň jejího učení.
Významní představitelé indické náboženské filosofie 20. století.
AVRAMOV, Tomáš
Práce pojednává o třech představitelích indické duchovnosti 20. století. V první kapitole se dozvíme o životě a učení Bhagavana Nitjánandy, u nějž nacházíme mnohé rysy filosofie kašmírského šivaismu, o kterém pojednává apendix této kapitoly. Jsou probrány základní prvky Nitjánandova učení jako je čistota myšlení i pocitů, víra, meditace, siddha jóga a šaktipát. Druhá část práce představuje osobnost a učení Ním Karoli Báby. Důležité rysy jeho učení jsou důraz na lásku k Bohu a bližnímu, nepřipoutanost, služba ostatním, meditace. Část kapitoly je věnována i jeho vztahu ke Kristu. Třetí kapitola seznamuje s legendárním indickým svatým, Širdí Sai Bábou. Ač zemřel v roce 1918, jeho popularita v Indii stále roste a je uctíván hinduisty i muslimy. Jeho učení vykazuje mnohé znaky súfismu, bhakti jógy a džňána jógy. Jednou z hlavních myšlenek práce je ukázat, že osobnosti těchto mistrů a jejich učení jsou univerzální. Dokazují svým životem nejenom existenci nadsmyslového, duchovního světa, ale též jednotu všech lidí ve vztahu k tomuto světu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   předchozí11 - 20  přejít na záznam: