Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a syntéza proléčiv 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu; potenciální léčba glioblastomu
Novotná, Kateřina ; Majer, Pavel (vedoucí práce) ; Rýček, Lukáš (oponent)
6-Diazo-5-oxo-L-norleucin (DON, 1) je nestandardní aminokyselina s prokázanou protinádorovou aktivitou nalezená v půdních bakteriích rodu Streptomyces. Kvůli značné systémové toxicitě projevující se zejména v oblasti gastrointestinálního traktu však samotný DON není vhodným klinickým kandidátem pro léčbu nádorových onemocnění. Jednou z možností, jak problém jeho toxicity vyřešit, je reversibilní strukturní úprava této molekuly ochráněním jak její aminoskupiny, tak i karboxylové funkční skupiny, tedy přípravou tzv. proléčiva DONu. Připravené proléčivo může vhodně pozměnit distribuci DONu v těle a zároveň takto zvýšit jeho permeabilitu do mozkové tkáně. Díky této strukturní úpravě se mohou eliminovat jeho nežádoucí účinky a může potenciálně vzniknout látka pro léčbu mozkových tumorů, jako je např. glioblastoma multiforme (GBM). V mojí diplomové práci je diskutováno pět strategií pro specifické doručení DONu do mozku s využitím různých typů jeho proléčiv. Nová proléčiva jsou navržena tak, aby byla schopná buď samovolné penetrace přes hematoencefalitickou bariéru, nebo aby byla substrátem pro některý z jejích influxních transportérů. Zároveň by tato proléčiva měla být stabilní v jiných metabolicky aktivních orgánech a krevní plazmě, aby byla dostatečně snížena již zmíněná systémová toxicita DONu....
Analysis of brain tumors based on line of interest
Širůčková, K. ; Solár, P. ; Marcoň, P.
Due to the high resolution of soft tissue, magnetic resonance imaging plays a crucial role in the diagnosis and therapy planning in the neurosurgery field whereas it is necessary to determine which pathology in the brain tissue is involved. Glioblastoma multiforme, metastatic tumors and abscesses are examined in detail from magnetic resonance images. In clinical practice, all mentioned pathologies are diagnosed through invasive methods in the form of biopsy followed by histology of the affected tissue. This work is focused on an alternative non-invasive method of tumor diagnosis. The method is based on the data analysis from defined curves (drawn into the apparent diffusion images) that lead from the tumor area. The analysis of curves could lead to non-invasive diagnostics of the pathological tissue.
Study of exosomes as drug delivery system in therapy of glioblastoma
Tomášková, Lucia ; Šimůnek, Tomáš (vedoucí práce) ; Macháček, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucia Tomášková Školiteľ: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium exozómov ako systému transportu liečiv pri liečbe glioblastómu Ochorenia centrálneho nervového systému patria medzi najzávažnejšie choroby postihujúce človeka. Ovplyvňujú život nie len samotného pacienta, ale aj jeho okolia. Preto ich terapia, či už na úrovni úplného vyliečenia alebo zmiernenia sprevádzajúcich symptómov, je výzvou vedeckého bádania. V našom výskume sme sa zamerali na multiformný glioblastóm, rakovinu mozgu zatiaľ nevyliečiteľnú. Hlavným úskalím pri terapii je prekonanie hematoencefalickej bariéry. Exozómy ako telu prirodzené nanovezikuly sa ukázali ako vhodným systémom na doručenie liečiv do mozgového tkaniva. Náš výskum ukázal, že vhodnou metódou dokážeme získať dostatok kvalitných exozómov z makrofágov a veľmi efektívne ich naplniť protinádorovými látkami paklitaxelom, doxorubicínom a temolozidom, pričom takto doručené látky vykazujú vyššiu účinnosť a menej vedľajších účinkov ako voľná forma.
Nekonvenční přístupy v léčbě glioblastomu
Potomová, Petra ; Kubíková, Iva (vedoucí práce) ; Škvárová, Karolina (oponent)
Glioblastoma multiforme je jeden z nádorů, které dosud vzdorují současně využívaným metodám léčby (radioterapie a chemoterapie). Vzhledem k neúspěchu jeho úplného potlačení došlo k vývoji terapií, které nesplňují konvenční představy o protinádorové léčbě. Právě ale tyto metody by mohly vést k zabránění další proliferace buněk a růstu nádoru. Terapie, jako je anti-angiogeneze, ketogenní dieta, fototermální terapie a feroptóza, mohou být zacíleny proti nádoru a významně naklonit nádorovou léčbu v prospěch pacientů a doktorů. Přestože kvůli vedlejším efektům, přídatné toxicitě či vzniku rezistence je nutné je dále optimalizovat, hrají rozhodující roli v budoucnosti onkologie. Klíčová slova: glioblastoma multiforme; onkologická léčba; anti-angiogeneze; ketogenní dieta; fototermální terapie; feroptóza
Návrh a syntéza proléčiv 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu; potenciální léčba glioblastomu
Novotná, Kateřina ; Majer, Pavel (vedoucí práce) ; Rýček, Lukáš (oponent)
6-Diazo-5-oxo-L-norleucin (DON, 1) je nestandardní aminokyselina s prokázanou protinádorovou aktivitou nalezená v půdních bakteriích rodu Streptomyces. Kvůli značné systémové toxicitě projevující se zejména v oblasti gastrointestinálního traktu však samotný DON není vhodným klinickým kandidátem pro léčbu nádorových onemocnění. Jednou z možností, jak problém jeho toxicity vyřešit, je reversibilní strukturní úprava této molekuly ochráněním jak její aminoskupiny, tak i karboxylové funkční skupiny, tedy přípravou tzv. proléčiva DONu. Připravené proléčivo může vhodně pozměnit distribuci DONu v těle a zároveň takto zvýšit jeho permeabilitu do mozkové tkáně. Díky této strukturní úpravě se mohou eliminovat jeho nežádoucí účinky a může potenciálně vzniknout látka pro léčbu mozkových tumorů, jako je např. glioblastoma multiforme (GBM). V mojí diplomové práci je diskutováno pět strategií pro specifické doručení DONu do mozku s využitím různých typů jeho proléčiv. Nová proléčiva jsou navržena tak, aby byla schopná buď samovolné penetrace přes hematoencefalitickou bariéru, nebo aby byla substrátem pro některý z jejích influxních transportérů. Zároveň by tato proléčiva měla být stabilní v jiných metabolicky aktivních orgánech a krevní plazmě, aby byla dostatečně snížena již zmíněná systémová toxicita DONu....
Study of exosomes as drug delivery system in therapy of glioblastoma
Tomášková, Lucia ; Šimůnek, Tomáš (vedoucí práce) ; Macháček, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucia Tomášková Školiteľ: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium exozómov ako systému transportu liečiv pri liečbe glioblastómu Ochorenia centrálneho nervového systému patria medzi najzávažnejšie choroby postihujúce človeka. Ovplyvňujú život nie len samotného pacienta, ale aj jeho okolia. Preto ich terapia, či už na úrovni úplného vyliečenia alebo zmiernenia sprevádzajúcich symptómov, je výzvou vedeckého bádania. V našom výskume sme sa zamerali na multiformný glioblastóm, rakovinu mozgu zatiaľ nevyliečiteľnú. Hlavným úskalím pri terapii je prekonanie hematoencefalickej bariéry. Exozómy ako telu prirodzené nanovezikuly sa ukázali ako vhodným systémom na doručenie liečiv do mozgového tkaniva. Náš výskum ukázal, že vhodnou metódou dokážeme získať dostatok kvalitných exozómov z makrofágov a veľmi efektívne ich naplniť protinádorovými látkami paklitaxelom, doxorubicínom a temolozidom, pričom takto doručené látky vykazujú vyššiu účinnosť a menej vedľajších účinkov ako voľná forma.
Výsledky léčby u primárních mozkových nádorů
MRÁZKOVÁ, Tereza
Tato práce řeší problematiku prognózy pacientů s primárním tumorem mozku. Práce obsahuje zpracování, shrnutí základních informací o dané problematice, vyhodnocení doby přežití pacientů s primárním tumorem mozku a následné porovnání výsledků s literaturou. Hypotéza tvrdí, že výsledky získané z pracoviště jsou srovnatelné s literaturou. Data o pacientech byla sebrána z chorobopisů Onkologického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. Sběr dat byl zaměřen na pohlaví, věk, lokalizaci, histologii, WHO staging, typ léčby, datum zahájení léčby a aktuální stav. Jednalo se o 116 pacientů, kteří v časovém rozmezí let 2011 až 2015 přišli na Onkologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. k zahájení léčby. Ke zpracování souboru dat byl použit program Excel a ke zpracování doby přežití byla využita Kaplan - Meier analýza ve statistickém programu IBM SPSS Statistics. Doba přežití byla hodnocena z hlediska typu léčby (kombinace resekce a ozáření, kombinace resekce, ozáření a chemoterapie, paliativní léčba), histologie (astrocytom, oligodendrogliom, glioblastom multiforme), pohlaví a věku (mladší 50 let, starší 50 let). Medián přežití celé skupiny dle léčby byl 12 měsíců. Analýza přežití dle histologie a dle léčby (kombinace resekce, ozáření a chemoterapie) nebyla srovnatelná s literaturou. Zjištěné výsledky by měly posloužit k dalšímu zpracování studenty a zpětnou vazbu pro onkologické oddělení, protože hodnotí úspěšnost léčby pracoviště.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.