Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 780 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Média bez cti? Etické aspekty digitální strukturální proměny veřejnosti
Vizina, Petr ; Štica, Petr (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Bibliografická citace Média beze cti? Etické aspekty digitální strukturální proměny veřejnosti [rukopis]: rigorózní práce / Petr Vizina ; vedoucí práce : Petr Štica. - Praha 2023 - 52 s. Anotace Rigorózní práce je pokusem vystihnout některé etické a sociální výzvy, které přináší digitální strukturální proměna veřejnosti. V textu rozvíjím myšlenku sociální nauky církve, která považuje média coby prostředky komunikace za Boží dar. Práce sleduje, zda a jak lze o tomto základním aspektu křesťanské sociální etiky uvažovat v kontextu zásadní proměny společenské i individuální komunikace během digitální strukturální proměny. Práce si klade za cíl zjistit, jak a kam se klasické normy žurnalistiky jako jsou nestrannost, vyváženost a fakticita na straně médií posouvají a mění v novém kontextu, v souvislosti s rozšířením a dostupností digitálních technologií a tím, jak digitální platformy proměnily tvorbu a šíření mediálních obsahů. Součástí úvahy jsou otázky po ekonomických a znalostních asymetriích spojených s rozvojem komunikačních technologií, sociálních a etických dopadech na jednání jednotlivců a společenství.
Nietzscheho vůle k moci
Štolc, Jaroslav ; Sousedík, Prokop (vedoucí práce) ; Prázný, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na potenciální vztahy mezi filosofií Friedricha Nietzscheho a ideologií nacismu. S přístupem, který zdůrazňuje komplexnost a široký rozměr tohoto problému, se práce snaží analyzovat Nietzscheho texty a interpretovat je v kontextu nacistické ideologie. Práce je strukturována do čtyř kapitol, které se zaměřují na Nietzscheho filosofické koncepty, etiku, kritické pohledy na jeho filosofii od jiných autorů a politické aspekty jeho etiky. Klíčovým bodem je Nietzscheho etika a její potenciální souvislosti s nacismem. Tato práce se pokouší poskytnout hlubší a objektivnější pohled na Nietzscheho filosofii, a tím přispět k lepšímu chápání jeho díla a možných souvislostí s nacistickou ideologií.
Implementace nástrojů AI ve výuce na univerzitách
Provazník, Valentýna
Článek zkoumá historii umělé inteligence (AI) a klíčové milníky jejího vývoje, od počátků během druhé světové války až po současnou éru hlubokého učení. AI je definována jako obor, který se snaží napodobit lidské kognitivní schopnosti. Článek zdůrazňuje pokroky v oblasti hardwaru, software a myšlenkových konceptů, které vedly k rozvoji AI. Dále se věnuje etickým otázkám spojeným s používáním AI, včetně bezpečnosti a soukromí, vlivu na lidské rozhodování a zlenivění uživatelů. Text zdůrazňuje, že AI má potenciál zkvalitnit vzdělávání a pomoci učitelům a studentům v různých oblastech. Nicméně je také nutné řešit etické a bezpečnostní otázky spojené s používáním AI ve vzdělávání. Článek také poukazuje na globální snahy, jako jsou standardy etiky AI od UNESCO a Národní strategie pro AI v České republice. V závěru jsou diskutovány zásady etiky pro umělou inteligenci ve vzdělávání a potřeba zavést rizikové postupy pro zajištění kvality AI ve vzdělávání.
Role redakčních ombudsmanů v komparativní perspektivě
Makhinchuk, Yuliia ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Součková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce Role redakční ombudsmanů v komparativní perspektivě zkoumá postavení deseti ombudsmanů z České republiky, Nizozemska, Kanady, Portugalska a Dánska. Za pomoci kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů vedených s deseti respondenty z televize i rozhlasu, tisku a online médií zjišťuje, ke kterému ze dvou modelů se přiklání. První model představuje kritický hlas čtenářů, druhý vyslance redakce či zpravodajského média k publiku. Oba modely navrhli nizozemští teoretici médií Arjen van Dalen a Mark Deuze. Výsledky ukazují, že menšina se hlásí k modelu kritického hlasu čtenářů, většina tedy vystupuje v roli velvyslance redakce. Z provedených rozhovorů však vyplývá, že tento model je simplifikací reality, jelikož média působí v systémech s různým nastavením mediální legislativy. Závěry dále ukazují, že rozmach sociálních sítí spolu s dezinformacemi staví ombudsmany do pozice, kdy musí publiku nejen více vysvětlovat redakční postupy, ale určité novináře dokonce i hájit.
Aristotelova etika z pozice anglosaského myšlení
Kubica, František ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Diplomová práce se věnuje etické filozofii antického myslitele Aristotela a vývoji této filozofie v pozdějších obdobích. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autor věnuje nejdřív Aristotelově etice, následně popíše, jak se tato etika proměnovala v epikureismu, stoicismu a v křesťanství - v dílech Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského. Ve třetí části práce pojedná o úpadku aristotelské etiky a nástupu etiky I. Kanta. Konečně v poslední části se práce věnuje oživení aristotelské etiky v díle A. MacIntyra. Práce je psaná z pozice anglosaského myšlení. Tomu odpovídá struktura práce a výběr literatury.
Ethics of Artificial Intelligence in Kazuo Ishiguro's Klara and the Sun
Fenclová, Barbora ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat etické dilema umělé inteligence prezentované v románu Kazua Ishigura Klára a slunce (2021). Teoretická část práce se zabývá tématy umělé inteligence a jejími formami, etickými otázkami, které existence AI otevírá, a obecně tématy AI a etiky v kontextu sci-fi. V praktické části práce je interpretován román Klára a Slunce s ohledem na výše popsaná témata. Argumentace této práce se zaměřuje zejména na spojitosti mezi vyspělou umělou inteligencí a lidstvem a etickými dilematy, která jsou jejich důsledkem.
Právní a etické aspekty transplantace lidských orgánů a tkání
Kubíková, Natálie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šolc, Martin (oponent)
Právní a etické aspekty transplantace lidských orgánů a tkání Tématem této diplomové práce jsou Právní a etické aspekty transplantace lidských orgánů a tkání. Práce poskytuje přehled aktuální právní úpravy, která se váže k problematice transplantací lidských orgánů a tkání. Následně rozebírá nejzákladnějšími etická dilemata, jež se v souvislosti se zákonnou úpravou transplantačního procesu skloňují odbornou i laickou veřejností a následně je doplňuje o autorčin pohled na věc včetně doporučení de lege ferrenda. Práce je rozdělena do šesti kapitol, počítaje úvod i závěr; kapitoly se dále rozpadají na jednotlivé podkapitoly. Informace použité k vypracování této práce byly získávány z odborné literatury ve formě monografií, komentářů, odborných článků, judikatury a právních předpisů včetně jejich důvodových zpráv. Dále text vychází z internetových zdrojů a podcastu Institutu Klinické a Experimentální Medicíny. Cílem práce je zanalyzovat právní stav, vytyčit základní etické otázky včetně argumentů, které v souvislosti s nimi zaznívají, a ty následně uvést do konfrontace se soudobou právní úpravou prostřednictvím úvah de lege ferrenda. Dále je také cílem poskytnout stručné pojednání o nedostatku orgánů k transplantaci, jenž je stále přetrvávajícím problémem v oblasti transplantační medicíny. Kapitola...
Komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky
DVOŘÁKOVÁ, Žaneta
Předmětem diplomové práce je komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky. Účelem práce bylo zjistit do jaké míry a jakým způsobem komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva bere v potaz etické principy. Teoretická část závěrečné práce je věnována ionizujícímu záření, radiačním rizikům a také principům radiační ochrany. Součást teoretické části práce tvoří komunikace a také etické zásady užívané v komunikaci i radiační ochraně. Do této části práce je zařazena i ochrana obyvatelstva a přijímaná ochranná opatření během mimořádných událostí. Praktická část diplomové práce je zaměřena na informovanost obyvatel o radiačních rizicích a zda jsou při komunikaci o nich využívány etické principy. K splnění praktické části byla využita kvantitativní metoda šetření v podobě dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 142 respondentů. Dotazník byl rozšířen elektronickou cestou mezi obyvatele žijící v blízkosti jaderného zařízení či zóny havarijního plánu jaderné elektrárny. Výsledky výzkumu jsou prezentovány ve formě grafů. Vyhodnocení dotazníkové šetření ukázalo, že úroveň informovanosti obyvatel o radiačních rizicích je na přijatelné úrovni. Výsledky také ukazují, že etické principy jsou během komunikace využívány. Otázky týkající se etiky, byly pro část respondentů obtížné z možného důvodu malé znalosti této oblasti, přesto ale byly pro výzkum přínosné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 780 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.