Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma
Řezníčková, Adéla ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
Diplomová práce Název: Ptáci v Královské oboře Stromovka jako výukové téma Autor: Bc. Adéla Řezníčková Vedoucí práce: PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D. ABSTRAKT Práce se zabývá tématem využití městského parku Královská obora Stromovka jako lokality vhodné pro realizování exkurzí a environmentálních výukových programů tematicky zaměřených na ptáky. Teoretická část práce specifikuje pojetí zoologických témat se zaměřením na ptáky v rámci kurikulárních dokumentů a zpracování tohoto tématu v učebnicích. Dále je v teoretické části práce charakterizována vybraná lokalita z pohledu historického i současného stavu a přehled informací o ochraně ptáků v evropském i českém právu. V závěru teoretické části je charakterizována exkurze jako výuková metoda a environmentální výukový program. Hlavním cílem práce je příprava, realizace a ověření environmentálního výukového programu, který propojuje teoretické znalosti žáků o ptácích a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí a poznávání místa, v němž žáci žijí. Celkem byly navrženy tři exkurze, které byly realizovány v průběhu různých ročních období. Získávání zpětných vazeb bylo uskutečněno formou strukturovaného rozhovoru s vyučující a dotazníků pro žáky. Rovněž proběhlo zjišťování vstupních znalostí žáků s pomocí pretestu a srovnání...
Naše houby v okolí školy a jejich význam - environmentální výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
Bučková, Miroslava ; Svobodová, Silvie (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá navržením a ověřením environmentálně zaměřeného výukového programu pro žáky 2. stupně ZŠ na téma: Naše houby v okolí školy, včetně jejich ekologie, významu a ochrany. Hlavním cílem práce bylo vytvořit výukový program, který propojí teoretické znalosti žáků o houbách a principy environmentální výchovy s praxí ve smyslu výuky v přírodním prostředí. Poznání místa, v němž se žáci pohybují a uvědomění si důležitosti jeho ochrany. V teoretické části je blíže specifikována environmentální výchova na 2. stupni ZŠ, výuka hub v souvislosti s tématem práce, vztah žáků k okolí, ve kterém žijí atd. Dále se práce věnuje houbám v ČR, jejich ekologii, významu, ochraně, vztahům v prostředí, v němž se houby vyskytují. V rámci praktické části práce byl sestaven konkrétní výukový program, který popisuje cíle, formy práce, pomůcky atd. Ověření programu proběhlo v praxi v lesním ekosystému a byla do něj zapojená devátá třída základní školy. Program žáci upravili pro mladší děti z mateřské školy. Program prezentovali pro děti z MŠ žáci z deváté třídy ZŠ, kteří si pro děti připravili naučné, houbové aktivity. Program byl na základě jeho realizace vyhodnocen žáky i dětmi. Kladná zpětná vazba od žáků, dětí a vyučujících zhodnotila projekt za zdařilý. V závěru práce jsou zmíněná doporučení pro...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.