Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 386 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Windfall tax: otázky její konstrukce v České republice
Nový, Ondřej ; Martiník, Pavel (vedoucí práce) ; Večeř, Miroslava (oponent)
Windfall tax: otázky její konstrukce v České republice Abstrakt Diplomové práce se zabývá kritickou analýzou právní úpravy daně z neočekávaných zisků v České republice. Jejím cílem je zanalyzovat, zda je právní úprava daně z neočekávaných zisků v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Za tímto účelem též zkoumá judikaturu nejvyšších soudů České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Jako výzkumná metoda je použit doktrinální výzkum, založený na analýze právní upravy daně z neočekávaných zisků, její komparaci s ostatní daňovou legislativou, a to za účelem indukce a dedukce, včetně možných řešení a návrhů de lege ferenda. Vnitřní členění práce je rozvrženo systematicky do šesti kapitol. První kapitola zkoumá základní koncepty a historii windfall daní včetně důvodů jejich existence. Dále je v první kapitole provedeno zařazení daně z neočekávaných zisků do daňové soustavy České republiky a uvedena teoretická východiska přezkumu ústavnosti daní. Druhá kapitola se věnuje legislativnímu procesu a legislativním přílepkům. Následující kapitoly se věnují konstrukčním prvkům daně z neočekáných zisků. Třetí kapitola proto analyzuje subjekty daně a kritéria pro jejich příjmy, včetně neurčitosti pojmu "rozhodné činnosti". Čtvrtá kapitola se zaměřuje na předmět a základ daně, přičemž zkoumá rovnost mezi...
Ageismus v kontextu sociální práce
FÁBEROVÁ, Sára
Bakalářská práce se zaměřuje na ageismus v kontextu sociální práce. První, teoretická část vymezuje spojitosti týkající se problematiky ageismu, sociální práce a sociálních služeb pro seniory. Druhá, praktická část se věnuje realizaci výzkumu. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jakým způsobem se sociální pracovníci setkávají s ageismem v kontextu sociální práce. Dílčím cílem je zjistit, zda a jaké ageistické stereotypy zaujímají v rámci poskytování sociálních služeb. Pro realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Data byla sbírána metodou dotazování, která probíhala technikou polostrukturovaného rozhovoru. Získaná data byla nadále zpracována pomocí otevřeného kódování, metodou "tužka papír". Po procesu otevřeného kódování byly vytvořeny jednotlivé kategorie a nadále zobrazené prostřednictvím diagramů. Výzkumným souborem bylo osm sociálních pracovníků v domovech pro seniory, kteří byli vybráni pomocí metody záměrného výběru. Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že dotazovaní sociální pracovníci mají bohaté zkušenosti s ageismem ve společnosti. V rámci poskytování sociálních služeb nebyly však u sociálních pracovníků vypozorovány žádné ageistické postoje. Stereotypní předsudky vůči seniorům ze strany sociálních pracovníků taktéž nebyly v rámci realizovaného výzkumu zaznamenány. Oslovení sociální pracovníci zastávají názor, že osobnost člověka není definována věkem. Výsledky výzkumu se týkají pouze výzkumného souboru dotazovaných osob a nelze je zobecňovat. Mohou však posloužit jako zpětná vazba pro zařízení, kde byl realizován. Výsledky je taktéž možno použít pro rozvoj sociální práce a předcházení ageismu v rámci poskytování sociálních služeb u různých věkových skupin.
Násilí páchané na ženách jako jeden z rizikových faktorů ženského bezdomovectví
VOHLÍDALOVÁ, Petra
Tato práce se zaměřuje na ženy bez domova a na násilí na nich páchané, jako jeden z rizikových faktorů. Cílem je vydefinovat motivační faktory bránící ženám bez domova násilný vztah opustit. Práce je rozdělena na tři hlavní oblasti. První část se zaměřuje na bezdomovectví a specifika bezdomovectví žen. Druhá část se věnuje problematice násilí a třetí část je zaměřena na motivaci a rozklíčování samotných faktorů, které ženy bez domova k setrvávání ve vztazích s násilníkem vedou. Součástí práce jsou také kazuistiky formou rozhovorů s klientkami nízkoprahového denního centra Domu sv. Pavla v Českých Budějovicích, které nám pomáhají nahlédnout na některé otázky z pohledu samotných klientek, a jsou tak praktickým přínosem pro komplexnost celé práce.
Rovné příležitosti ve stavebnictví
Řeháková, Adéla ; Antl, Pavel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V teoretické části je problematika nastíněna a v praktické části je na základě hypotéz provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Dle vyhodnocení šetření jsou navrženy kroky ke zlepšení rovných příležitostí ve stavebních podnicích.
Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič
Baev, Dmitriy ; Špinka, Jiří (oponent) ; Krbal, Michal (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných výbojů na izolaci vysokonapět’ových kondenzátorů. Jsou popsany globální galvanická metoda měření částečných výbojů, princip činnosti kaskádního napět’ového násobiče, jeho hlavních komponent, ty jsou vysokonapět’ový kondenzátor a usměrňovací dioda, možnosti měření kvality kondenzátorů pro napět’ové násobiče, výhody a nevýhody a princip činnosti přístroje HIPOTRONICS DDX-8003 s pulzním diskriminačním systémem. V experimentální části diplomové práci je seznámení s diagnostikou vysokonapět’ových kondenzátorů pomocí laboratorního měření na elektronickém můstku a s pomocí systému měření částečných výbojů. Je popsán navrh vhodné uspořádání elektrod, které eliminuje vliv korony, která znemožňuje měření částečných výbojů i ztrátového činitele (tg ). Analýzování získaných dat z měření a určení úroveň kvality, případně nastalé degradace měřených kondenzátorů. Výsledkem práce by měl být návrh rychlé metodiky pro nalezení nekvalitních kondenzátorů za účelem zvýšení spolehlivosti napěťového násobiče.
Týmová spolupráce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví
Machálková, Martina ; Vacková, Jana (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám týmovou spoluprací a uplatňováním rovných příležitostí ve stavebnictví. V teoretické části jsem definovala pojmy z oblasti stavebnictví, zvláštnosti a význam manažerské práce, týmovou spolupráci a uplatňování rovných příležitostí. V praktické části vycházím ze čtyř hypotéz, které šetřím pomocí dotazníku. V závěru práce jsem vyvodila závěry svých hypotéz, zda byly potvrzeny nebo vyvráceny
Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie
Valentová, Petra ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských zdrojů“ je v práci omezen pouze na zaměstnance a „vytváření lidských zdrojů“ pouze na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Dále je zpracováním práce sledováno několik cílů dílčích. První dílčí cíl spočívá v identifikaci některých problémů spojených s dodržováním právních norem, se kterými se může management podniku v oblasti vytváření lidských zdrojů setkávat v jednotlivých zemích. Druhým dílčím cílem je předložit na základě vlastních poznatků návrhy, jak by měl tyto problémy management podniku řešit. Součástí tohoto dílčího cíle by mělo být také zhodnocení výhod a nevýhod předložených návrhů řešení. Třetím dílčím cílem je pak porovnat daňové zatížení závislé činnosti zaměstnanců v České republice a v Anglii. Výsledkem toho by mělo být stanovení daňově optimálnějšího prostředí pro odvod daně z příjmů z mezd zaměstnanců. Jednotlivé cíle práce jsou vypracovány na pozadí teoretických východisek práce, které jsou důležité pro pochopení širšího kontextu vymezeného problému práce. Teoretickými východisky práce tedy je pojetí a význam lidských zdrojů; základní teoretické souvislosti pracovního práva v kontextu českého a anglického právního řádu; a odměňování jako faktor daňových nákladů za lidské zdroje podniku. V závěru práce pak jsou shrnuty základní poznatky, kterými byly stanovené cíle práce naplněny buď zcela, nebo zčásti. Jsou také zmíněny problémy, které vyvstaly při zpracování této práce, a jejich vliv na naplnění zmíněných cílů.
Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví
Beránek, Jan ; Jun, Josef (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ověřoval ve stavebních firmách pomocí dotazníku, V dotaznících jsem se zabýval problémy, jak funguje týmová práce a rovnost pracovních příležitostí ve stavebních firmách. Na závěr provádím posouzení teoretické a praktické části a vyvození závěru bakalářské práce.
Diskriminace při výběru pracovníků
Marková, Nikola ; Pirkl, Ladislav (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí metody výběru pracovníků a formy diskriminace na trhu práce, s nimiž je možno se setkat a formuluje návrhy opatření na zlepšení. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé metody a formy výběrového řízení a dále druhy diskriminace, jejich dopad a možné řešení. Praktická část charakterizuje společnost, její metody při výběrovém řízení a dále problémy s diskriminací.
Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič
Baev, Dmitriy ; Zatloukal, Miroslav (oponent) ; Krbal, Michal (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných výbojů a škodlivé působení částečných výbojů na izolaci vysokonapěťových kondenzátorů. Je popsána globální galvanická metoda měření částečných výbojů, princip činnosti kaskádního napěťového násobiče a jeho hlavních komponent (vysokonapěťový kondenzátor, usměrňovací dioda). Současně jsou uvedeny možnosti měření kvality kondenzátorů pro napěťové násobiče. V experimentální části diplomové práce je seznámení s diagnostikou vysokonapěťových kondenzátorů pomocí měření na elektronickém můstku a s pomocí systému měření částečných výbojů. Je popsán návrh vhodného uspořádání elektrod, které eliminuje vliv koróny, ta znemožňuje měření částečných výbojů i ztrátového činitele tg . Práce analyzuje získaná data z měření a určuje úroveň kvality, případně nastalé degradace měřených kondenzátorů. Výsledkem práce měl být návrh rychlé metodiky pro nalezení nekvalitních kondenzátorů za účelem zvýšení spolehlivosti napěťového násobiče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 386 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.