Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů
Ouředníčková, Veronika ; Dzik, Petr (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější kontaminanty fotografických sbírek, Penicillium chrysogenum a Aspergillus niger a byl studovaný jejich účinek na fotografické papíry Fomaspeed a Fomabrom. Bylo zjištěno, že obrazové vrstvy papírů Fomaspeed odolají růstu mycelií plísní za daných experimentálních podmínek, zatímco obrazové vrstvy papírů Fomabrom byly nenávratně poškozeny destrukcí jejich obrazové želatinové vrstvy. Míra poškození vybranými plísněmi byla fotograficky dokumentovaná a vyhodnocena pomocí senzitometrických křivek.
Generování projevu detergentů do syntetických otisků prstů
Bartoš, Patrik ; Sakin, Martin (oponent) ; Kanich, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zbývá návrhem a implementací aplikace, která generuje poškození otisků do snímků syntetických otisků prstů. Výsledná aplikace dokáže vytvářet snímky otisků prstů poškozené vlivem vybraných detergentů – dezinfekce, abrazivního mýdla a tuhého mýdla. Před samotnou implementací aplikace byly vybrané druhy poškození analyzovány na vlastní nasnímané databázi otisků prstů poškozenými těmito detergenty. Implementované algoritmy byly následně použity pro vytvoření několika souborů dat ze snímků z databáze syntetických otisků prstů vytvořenou nástrojem SFinGe. Tyto soubory dat byly poté testovány s využitím nástroje VeriFinger.
Mikrobiální kontaminace fotografických materiálů
Ouředníčková, Veronika ; Dzik, Petr (oponent) ; Veselá, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium mikrobiální kontaminace fotografických materiálů. V první části práce jsou shrnuty poznatky o mikrobiální kontaminaci uložených fotografií v archivech a muzeích. Byly vybrané nejčastější kontaminanty fotografických sbírek, Penicillium chrysogenum a Aspergillus niger a byl studovaný jejich účinek na fotografické papíry Fomaspeed a Fomabrom. Bylo zjištěno, že obrazové vrstvy papírů Fomaspeed odolají růstu mycelií plísní za daných experimentálních podmínek, zatímco obrazové vrstvy papírů Fomabrom byly nenávratně poškozeny destrukcí jejich obrazové želatinové vrstvy. Míra poškození vybranými plísněmi byla fotograficky dokumentovaná a vyhodnocena pomocí senzitometrických křivek.
Optimalizace provozu chloraminace v závislosti na kvalitě surové vody a nastavení provozních podmínek úpravny vody
Švec, Pavel ; Látal,, Milan (oponent) ; Dolejš, Petr (vedoucí práce)
Při úpravě surové vody na vodu pitnou je nejtěžší krok ošetření vody tak, aby se ke spotřebiteli dostala v nezměněné kvalitě a hlavně hygienicky nezávadná. K hygienickému zabezpečení se používá chlor v dávkách smrtelných pro mikroorganizmy, aby nedocházelo k jejich rozvoji v potrubí. Moderní způsob zabezpečení pitné vody se nazývá chloraminace. Pomocí amonných solí dochází k postupnému uvolňování chloru, a tak nejsou zapotřebí velké jednorázové dávky chloru, které způsobovali tvorbu THM a jiných nebezpečných látek pro lidsky organizmus.
Dodržování některých zásad bariérové ošetřovatelské péče u studentů ZSF-JU
STEHLÍKOVÁ, Jaroslava
Pojem ošetřovatelská bariérová péče lze definovat jako soubor různých pracovních postupů, jejichž cílem je zničit patogenické organismy a zabránit jim v opětovném rozšiřování. V podstatě se jedná o prevenci nozokomiálních nákaz. Každý student Zdravotně-sociální fakulty je během studia seznamován s principy správného mytí a dezinfekce rukou, s bezpečnou manipulací s použitým prádlem a biologickým materiálem a také se základními zásadami osobní bezpečnosti, například používání osobních ochranných pomůcek, bezpečná likvidace odpadů a jiné. Bakalářská práce s názvem Dodržování některých zásad bariérové ošetřovatelské péče u studentů ZSF-JU je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se snaží pojmout komplexně téma bariérové péče se zaměřením na přenos nozokomiálních nákaz, typy mytí a dezinfekce rukou, metody sterilizace, používání osobních ochranných pomůcek a na některé zásady bezpečnosti práce. Výsledky ošetřovatelského výzkumu jsou shrnuty ve výzkumné části práce. V průběhu výzkumu byla použita kvantitativní metoda sběru dat, technika skrytého pozorování. Pozorovanými studenty byli studenti 2. a 3. ročníků prezenčního studia oboru Všeobecná sestra ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity. Výzkumné šetření probíhalo na neurologickém, interním a chirurgickém oddělení v Nemocnici České Budějovice, a.s. V bakalářské práci byly stanoveny tři cíle a s nimi souvisejících šest hypotéz na případné potvrzení nebo vyvrácení. Autorka se snažila zjistit, zda studenti ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity dodržují správný postup při mytí a dezinfekci rukou, do jaké míry používají osobní ochranné pomůcky a do jaké míry dodržují některé ze zásad bezpečnosti práce. V závěru práce jsou popsány nejdůležitější informace týkající se výzkumu a doporučení na možná řešení problémů. Autorka se domnívá, že by bakalářská práce mohla sloužit jako informační materiál pro ostatní studenty a zároveň napomoci vyučujícím zaměřit se na problematické části ve výuce nebo při procvičování praktických dovedností.
Tuberkulóza jako ošetřovatelský problém
KUBEKOVÁ, Martina
Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění postihující nejčastěji dýchací ústrojí. Každý rok je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášeno cca osm milionů nových případů tuberkulózy a každoročně na tuto nemoc zemřou přibližně dva miliony lidí. Česká republika patří mezi země s nejnižším ročním výskytem tuberkulózy. Pacienti s tuberkulózou jsou hospitalizováni na oddělení TRN, kde musí dodržovat určitý léčebný režim. Jsou hospitalizováni na izolačních pokojích, musí dodržovat zvýšenou hygienu rukou, kašlat do jednorázových kapesníků, vykašlané sputum vyplivovat do sputovek, zakrývat si ústa při kašli, používat vlastní příbor a sklenky na pití. Z hlediska komplexní ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou je problémovou oblastí dodržování bariérové ošetřovatelské péče. Při ošetřovatelské činnosti u pacienta s tuberkulózou je důležité, aby sestra používala jednorázové ochranné pomůcky a dodržovala hygienu a dezinfekci rukou. Z těchto důvodů byla do teoretické části zařazena bariérová ošetřovatelská péče, hygienicko epidemiologické techniky a zásady léčebného režimu pacientů s tuberkulózou. Výzkumné šetření bylo kvalitativní. Bylo realizováno pomocí rozhovorů a pozorování. Výzkumným souborem byli pacienti a sestry na jednotce TRN v Nemocnici Jihlava a.s. Cílem práce bylo zjistit, zda pacienti s TBC dodržují léčebný režim a zda sestry dodržují bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s TBC. K cílům byly stanoveny dvě výzkumné otázky. 1. Dodržují pacienti s tuberkulózou léčebný režim? 2. Dodržují sestry bariérovou ošetřovatelskou péči u pacientů s tuberkulózou? Z výzkumného šetření vyplynulo, že pozorovaní pacienti dodržovali léčebný režim. Pozorované sestry dodržovaly bariérovou ošetřovatelskou péči a hygienicko epidemiologická opatření. Na základě těchto výsledků lze uvést, že sestry mají teoretické i praktické znalosti v oblasti bariérové ošetřovatelské péče a tyto znalosti využívají při ošetřovatelských činnostech u pacientů s tuberkulózou. Z šetření vyplynuly tři hypotézy. H1 Pacienti na oddělení TRN dodržují léčebný režim. H2 Sestry znají zásady bariérové ošetřovatelské techniky. H3 Sestry dodržují zásady bariérové ošetřovatelské péče. Výsledky výzkumného šetření budou poskytnuty hlavní sestře Jihlavské nemocnice a vrchní sestře oddělení tuberkulózy a respiračních onemocněních Nemocnici Jihlava a.s. jako zdroj informací pro kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče u pacientů s tuberkulózou na oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.