Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  začátekpředchozí90 - 99dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech National Library of Technology as a Supplement to (Impermeable) University Education
Chodounská, Alena ; Krueger, Stephanie
As in many other countries around the world, STEM (science, technology, engineering, and mathematics) libraries in the Czech Republic are facing the difficult challenge of meeting the rapidly-evolving service needs of the communities they support in an environment in which the current university educational system does not provide graduates—neither those from STEM subjects nor those graduating from Czech library/information professional schools—with the appropriate set of skills needed for working in today’s specialized information provision settings. As a result, the Czech National Library of Technology (NTK) has been forced to provide on-the-job workforce training since early 2015 to its reference, instructional, and front-lines services staff simply in order to keep pace with STEM library developments outside the Czech Republic. This weekly workforce training effort, christened NTKu (short for NTKyouniversity), does not resemble traditional university education with its rigid structures and focus on the attainment of a degree. NTKu is, instead, porous: traditional “impermeable,” less flexible university curricula are supplemented with on-demand, ever-changing targeted instruction on specific issues, topics, and skills applied immediately to real-work settings. This manner of instruction, as the authors discuss in the paper, can yield highly effective results; however, unique challenges can emerge in an instructional environment lacking traditional measures of effectiveness (i.e., grades) and requiring voluntary participation by both learners and instructors. Such porous instructional efforts resemble those of open source software (OSS) communities, in which voluntary effort can produce results benefiting a particularly community—but only to the degree of investment provided by contributors. Such initiatives resemble cooking stone soup: the results can be tasty, but everyone involved needs to bring something to the table.
Plný text: idr-1016_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1016_2 - Stáhnout plný textPDF
Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření
ŠŮSOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřená na projekt ,,Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání." Cílem práce bylo zjištění motivů pro přihlášení se do kurzů projektu. Dále se cíle týkaly zjištění přínosů a úskalí, která vnímají samotné účastnice kurzů, ale také další pedagogičtí zaměstnanci mateřských škol, kde účastnice pracují. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje kapitoly věnující se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání dospělých, lektorování a obsahu projektu. Praktická část přináší výsledky kvalititavního výzkumného šetření. Pro ucelené nahlédnutí do problematiky jsou mateřské školy zkoumány jako vícečetné případové studie. Výsledky jsou pro přehlednost zasazeny do tabulek, které odpovídají zvoleným výzkumným otázkám.
Další vzdělávání sociálních pracovníků v denních stacionářích pro klienty od 1 roku do 26 let
BÍLKOVÁ, Ladislava
Bakalářská práce zjišťuje přínos dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky v denních stacionářích pro klienty od 1 roku do 26 let. Teoretická část popisuje vzdělávání obecně, odlišnost andragogiky, faktory a motivaci podílející se na učení dospělých. Uvádí požadavky na vzdělání a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, jaké kompetence rozvíjí sociální pracovník celoživotním vzděláváním, osobnostní rozvoj a s tím spojené hodnoty důležité pro sociální práci. Dále se zabývá denním stacionářem, náplní jeho práce a podporou klientů v ucelené rehabilitaci ve vztahu vzdělávání sociálních pracovníků a mezioborové spolupráce. Výzkumná část zjišťuje přínos dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky.
Návrh komunikační strategie pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g
Strážnický, Tadeáš ; Procházka, Pavel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro propagaci služeb dalšího vzdělávání dospělých pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g. Práce analyzuje vývoj vnitřního a vnějšího prostředí organizace a dále pomocí dotazníkového šetření zkoumá poptávku a informovanost o dalším vzdělávání dospělých. V závislosti na získaných informacích jsou poté předloženy návrhy, jejichž uplatnění by mělo vést ke zlepšení komunikační strategie a potažmo k přivedení většího počtu zájemců o zmíněné služby.
Příležitosti pro rozvoj malých podniků
Polok, Jiří ; Vrátná, Jarmila (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovává část projektové žádosti pro získání finančních prostředků z Evropské unie za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jako jednoho z možných nástrojů financování vzdělávacích aktivit pro veřejnost. Cílem je poskytnout ucelený souhrn informací vztahujících se k této problematice, poukázat na obtížnost dosažení tohoto typu finanční podpory, ale také zajištění financování aktivit společnosti EDLiT s.r.o. touto formou a rovněž tím tak rozšířit portfolio jejích služeb.
Vzdělávání dospělých v České Republice: Výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Další vzdělávání matek na rodičovské dovolené v Českých Budějovicích
MOTYSOVÁ, Adéla
Práce se zabývá problematikou vzdělávání žen na rodičovské dovolené. Teoretická část charakterizuje vzdělávání dospělých, cíle, metody, typy vzdělávání a jejich specifika. Dále se zaměřuje na cílovou skupinu žen na rodičovské dovolené, konkrétně na právní úpravu tohoto období, psychologické aspekty, jejich motivaci k rozvoji znalostí a jejich postavení na trhu práce, po návratu z rodičovské dovolené. Výsledkem práce je zjištění, že současná situace není příliš optimistická, ale díky Evropských sociálních fondů, které neziskovým organizacím finančně vypomáhají, můžeme očekávat v budoucnu pozitivní vývoj tohoto problému. Praktická část se zaměřuje na konkrétní instituce, které reagují na nejdůležitější potřeby žen, které čeká návrat do zaměstnání. Díky těmto institucím mají ženy na rodičovské dovolené možnost překonat bariéry, vzdělávat se a tím i získat stabilní a vhodné zaměstnání. Nabídka v Českých Budějovicích je bohatá, proto když se žena vzdělávat chce a má oporu ze strany rodiny a okolí, možností má mnoho
Vzdělávací aktivity vybrané společnosti
Kořínková, Eliška ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
Diplomová práce na téma Vzdělávací aktivity vybrané společnosti se zabývá programem pro absolventy České pojišťovny s názvem ČP Naděje. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována vysvětlení pojmů lidské zdroje a lidský kapitál a charakteristice personální práce. Následuje odvození významu lidských zdrojů pro organizaci díky propojení s poznatky o organizačních strukturách. Druhá kapitola se zabývá vzděláváním dospělých. Obsah této kapitoly tvoří východiska procesu učení a určení místa podnikového vzdělávání ve vzdělávací soustavě. Třetí kapitola je zaměřena na podnikové vzdělávání. Prostor je věnován také personálnímu plánování a získávání a výběru pracovníků, které předcházejí personální činnost v podobě vzdělávání a rozvoje pracovníků. Čtvrtá kapitola obsahuje charakteristiku České pojišťovny jako společnosti. Jsou zde uvedeny též informace o personálním útvaru České pojišťovny a jeho činnostech. Pátá, poslední kapitola pojednává o programu pro absolventy vysokých škol ČP Naděje. Kapitola popisuje podobu a vývoj programu. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi účastníky programu. Závěr práce obsahuje srovnání programu ČP Naděje s programem pro absolventy konkurenční společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   začátekpředchozí90 - 99dalšíkonec  přejít na záznam: