Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  začátekpředchozí110 - 113  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Škrabánková, Vendula ; Mlčák, Jan (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví. Práce popisuje především právní rámec současného stavu vzdělávání zdravotnických pracovníků a dotýká se také aspektů vzdělávání dospělých, lidských zdrojů a systému vzdělávání. Na základě teoretických poznatků je sestavena metodika pro tvorbu vzdělávacího plánu v Nemocnici Pelhřimov, p. o. s následnými doporučeními.
Literatura okraje na hraně zákona. Ke sporu o "brak a obscenitu" (nejen) za první republiky
Pavlíček, Tomáš
Studie se zabývá konfliktem brakové literatury a pornografie se zákonem v prvorepublikovém Československu (1918-1938). Reflektuje také situaci v Německu a procesy, které ovlivnily představy o nutnosti podobných právních norem. Příčiny je možno najít v rozšiřování nabídky populární literatury, kritické reflexi rozdílů mezi populární a elitní literaturou a v činnosti lidovýchovných hnutí. V Německu bylo mnoho výše zmíněných knih zakázáno, nicméně v českém prostředí žádný konkrétní zákon proti brakové literatuře a pornografii zaveden nebyl - příslušná část tzv. malého tiskového zákona (1933) nebyla uplatněna. Rozdílné výsledky vývoje v Německu a Československu souvisely s aktuálním rozložením sil uvnitř i vně literárního pole a jeho vztahy k poli politickému.
Zjišťování efektivity některých vzdělávacích akcí ve vybrané organizaci
Šťastná, Mária Bc. ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Pavličík, Ivan (oponent)
teoretická východiska v oblasti vzdělávání; efektivnost vzdělávání dospělých; zdokonalování komunikačních dovedností; sémantický diferenciál; získané poznatky k opatření pro zlepšení efektivity školící akce; vzdělávání a výcvik zaměstnanců ve vybrané organizaci
Vzdělávání v Evropské unii: současnost a budoucí trendy
Beránková, Svatava ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Práce se věnuje problematice vzdělávací politiky EU. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá vývojem vzdělávání na úrovni Evropské unie od jejího počátku až do současnosti a účastí institucí a agentur EU na vzdělávání. Druhá část je zaměřena na řízení, správu a financování vzdělávání na úrovni členských států EU a podává pohled na všechny úrovně celoživotního vzdělávání, od primární úrovně po vzdělávání dospělých. Třetí tématický blok tvoří současné trendy ve vzdělávání ? Lisabonská strategie, Boloňský a Kodaňský proces. Dále je zdůrazněn význam vzdělání na evropském trhu práce a nastíněna zaměstnanost v sektoru vzdělávání, její specifika a výzvy, kterým bude muset v blízké budoucnosti čelit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   začátekpředchozí110 - 113  přejít na záznam: