Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikace fitness centra FormFactory se zákazníky na pobočkách v Praze
Vybíralová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Komunikace fitness centra Form Factory se zákazníky na pobočkách v Praze Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu na zlepšení komunikace fitness centra Form Factory na pobočkách. Pro vytvoření návrhu na zlepšení komunikace je třeba zjistit informace, jakým způsobem síť fitness center komunikuje se svými zákazníky na pobočkách a jak je tato komunikace vnímána zákazníky. Metody: V diplomové práci byla využita kvantitativní metoda získávání dat v podobě elektronického dotazování. Dotazníkové šetření bylo doplněno o metodu přímého pozorování. Výsledky: Byly zjištěny nedostatky v rámci komunikace poboček sítě Form Factory se zákazníky. Tyto nedostatky byly v rámci výsledkové části popsány a byl vytvořen návrh na jejich odstranění. Klíčová slova: služby, marketingová komunikace, fitness, dotazníkové šetření, pozorování
Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví
Vybíralová, Tereza ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Povědomí a postoje studentů UK FTVS k jezdectví Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit povědomí studentů UK FTVS o jezdectví a současně zjistit jejich postoje k danému sportu. Na základě výsledků výzkumu budou vytvořena doporučení pro Českou jezdeckou federaci, jak by bylo možné situaci zlepšit. Metody: Pro výzkum v této bakalářské práci byla zvolena metoda elektronického dotazování. Na základě dotazování byla sesbírána data zjišťující povědomí o jezdectví a jeho jednotlivých disciplínách, aktivní a pasivní zájem o daný sport a postoje studentů k tomuto sportu. Výsledky: Výzkum povědomí a postojů studentů Fakulty tělesné výchovy k jezdectví ukázal, že studenti sice povědomí o jezdectví mají, ale jejich vědomosti z daného odvětví jsou pouze povrchové. Studenti jezdecký sport příliš nesledují a dle většiny studentů se jedná o výrazně finančně náročný a málo dostupný sport. Přesto by většina studentů využila příležitost si sport vyzkoušet. Byla vytvořena doporučení, podle kterých by se povědomí studentů o jezdectví mohlo zvýšit a postoje zlepšit. Klíčová slova: povědomí, postoje, jezdectví, výzkum, dotazník, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Prostředí Biland ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
Vybíralová, Tereza ; Slezáková, Jana (vedoucí práce) ; Jirotková, Darina (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o didaktickém matematickém prostředí Biland. Teoretická část práce nejprve vymezuje dvě protipólní pojetí výuky, transmisivní a konstruktivistické, a posléze je porovnává. Dále se v rámci konstruktivistického stylu se zaměřuje na Hejného metodu výuky matematiky a definuje dva základní pilíře této koncepce. Prvním z nich je osobnost učitele, druhým pilířem je obsah, jež je žákům zprostředkováván skrze matematická didaktická prostředí. Práce představuje prostředí Biland, popisuje, na jakém matematickém základě je postaveno, a ukazuje tak, proč má své místo ve výuce matematiky. Odpovídá na otázku, v čem je prospěšná výuka různých číselných soustav v matematice, a proto také nabízí pohled na historický vývoj číselných soustav. Kromě toho práce mapuje jednotlivé úlohy pro druhý a třetí ročník v učebnicích matematiky Hejný a kol. od nakladatelství FRAUS. Stěžejním cílem empirické části je představit přípravu a realizaci konstruktivistického zavedení prostředí Biland, jež bylo uskutečněno ve dvou experimentech a zaznamenáno do protokolů. Po realizaci proběhla analýza jednotlivých protokolů, která pomohla porozumět problematice prostředí Biland. Jako další cíl si práce stanovuje analýzu žákovských řešení v pracovních listech, jež byly žákům v návaznosti na experimenty...
Cultural Aspects in the development of the new "German Mentality" after the year of 1945
VYBÍRALOVÁ, Tereza
Německo bylo po roce 1945 poražené, vybombardovaný stát okupovaný čtyřmi světovými mocnostmi. O 50 let později známe Německo jako jeden z ekonomicky nejsilnějších států Evropy. Ekonomicky a politický vývoj je součástí mnoha prací na podobné téma. Hlavním cílem mé práce je vliv kultury a kulturní život obyčejných lidi v povalečném Německu. Zaměřila jsem se na umění, s nímž se obyvatele setkávali denně, jako je například reklama, billboardy, politické kampaně a na jejich vliv na obyvatele. Která média byla využívána pro které situace a které informace byly šířeny. Velký podíl na celkovém obrazu Německa má zajisté architektura jednotlivých měst. Mnoho budov bylo zničeno a muselo být znovu postaveno nebo zrekonstruováno. V další části jsem pracovala se vzpomínkami pamětníků. Příběhy obyčejných lidi, jejich pocity, každodenní problémy a různé způsoby jejich řešení věrohodně ukazuji situaci a náladu v povalečném Německu. V jedné části jsem se zaměřila na příběhy lidí, jenž prožili dětství v povalečném Německu. V druhé části se zabývám především vojáky, kteří byli uvězněni ve válečných zajateckých táborech a jejich osudy.
Analýza cestovního ruchu ve vybrané destinaci
Vybíralová, Tereza ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Jarolímková, Liběna (oponent)
Cílem bakalářské práce je zhodnotit potenciál cestovního ruchu v okrese Kroměříž, jeho současný stav a perspektivy budoucího rozvoje. V práci je charakterizována primární a sekundární nabídka, tedy na jedné straně veškeré atraktivity a na straně druhé ubytovací a stravovací zařízení, na jejichž základě je vytvořena analýza. Výsledkem je také sestavení SWOT analýzy, která určuje silné a slabé stránky okresu a jeho příležitosti a hrozby.
Marketingové řízení ve vybrané organizaci
VYBÍRALOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Red Bull GmbH a jejím vlivem na vybraný segment. Práce je rozdělena do 3 hlavních částí. Cílem bakalářské práce je analyzovat moderní marketingové trendy a jejich zasazení do marketingového mixu společnosti. Dále aplikuje teoretické znalosti na konkrétní situace v praxi a zhodnocuje vnější a vnitřní prostředí podniku. Analýza je následně podpořena výzkumnou sondou zaměřenou na vliv marketingové komunikace na konečného zákazníka.
Ocenění podniku
Vybíralová, Tereza ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku výnosovými metodami k 31.12 2009. Teoretická část se zaměřuje na metodologii oceňování podniku s důrazem na klíčové okamžiky samotného ocenění. Praktická část je zahájena představením oceňované společnosti. Následuje analýza makroprostředí, mikroprostředí a finanční analýza. Na základě poznatků z analýz a znalosti podniku je sestaven finanční plán, který je základem pro samotné ocenění společnosti výnosovými metodami, konkrétně metodami FCFF (Free Cash Flow to the Firm) a EVA (Economic Value Added). Práce je zakončena výrokem o hodnotě podniku a jejím využitím pro management společnosti, který byl zadavatelem ocenění.

Viz též: podobná jména autorů
7 Vybíralová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.