Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňová kontrola
Václavík, Petr ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
61 Daňová kontrola - shrnutí v českém jazyce Záměrem této práce je popsat základy daňové kontroly z titulu nového daňového řádu a přijaté judikatury. V roce 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád. Nová úprava mění pohled na většinu postupů správce daně včetně daňové kontroly, implementuje dříve přijatou judikaturu i zásady správního řádu. Na druhou stranu vytváří i nové otázky, které bude muset řešit nově přijatá judikatura. Daňová kontrola je postup, kterým správci daně (obvykle finanční úřady jako speciální správní úřad) prověřují výši daně, která je placena na základě samovyměření. Často se však stává, že správci daně mají takový pocit důležitosti své práce, že se cítí ve své práci neomezeni. Tento pocit pak musí vyvracet až judikatura, která správce daně upozorňuje na fakt, že jako každý jiný správní úřad, i oni jsou vázáni nejen zákony, ale například i principy dobré správy. Určitá část této judikatury byla promítnuta do nového daňového řádu, některé rozsudky ale nejsou všeobecně přijímány a zůstaly tak bez přiměřené odezvy. Daňová kontrola musí mít určitý cíl. Jak vyjádřil Ústavní soud, daňovou kontrolu nelze začít libovolně, je třeba mít určitý cíl kontroly, který je podložen konkrétním podezřením správce daně. Samotná kontrola se pak rozpadá do tří fází - zahájení, průběh a ukončení. Každá z těchto...
Územní plánování obcí a jeho vliv na životní prostředí
Václavík, Petr ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
-153- Abstrakt v českém jazyce Práce popisuje a analyzuje územního plánování z pohledu obcí, a to po přijetí nového stavebního zákona a jeho rozsáhlé novelizace účinné od 1. 1. 2013. Z tohoto pohledu je nejdůležitějším nástrojem územní plán. Územní plán není jediným nástrojem územního plánování. Je ovlivňován nástroji jemu nadřazenými, kterými jsou politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje, a sám ovlivňuje nástroje jemu podřízené, kterými jsou regulační plán a územní rozhodování. Územní plánování obcí je silně provázáno s ochranou životního prostředí. Tato ochrana se v procesu přijímání územního plánu projevuje ve třech rovinách. První rovinou je účast dotčených orgánů z oblasti životního prostředí při vytváření územního plánu, a to ve formě jejich stanovisek. Stanoviska jsou až na výjimky závazná a k vydání územního plánu je třeba mezi nimi nelézt kompromis. Druhou rovinou je posouzení vlivů na trvale udržitelný rozvoj. Územní plánování obcí se snaží nalézat kompromis mezi pilíři trvale udržitelného rozvoje, tj. ochranou životního prostředí, hospodářským rozvojem a sociálním rozvojem. Ochrana životní prostředí tak představuje základní pilíř územního plánu. Poslední, třetí rovinou je účast veřejnosti, zejména spolků na ochranu životního prostředí. Cílem spolků je zejména ochrana nezastavěného...
Daňová kontrola
Václavík, Petr ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
61 Daňová kontrola - shrnutí v českém jazyce Záměrem této práce je popsat základy daňové kontroly z titulu nového daňového řádu a přijaté judikatury. V roce 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád. Nová úprava mění pohled na většinu postupů správce daně včetně daňové kontroly, implementuje dříve přijatou judikaturu i zásady správního řádu. Na druhou stranu vytváří i nové otázky, které bude muset řešit nově přijatá judikatura. Daňová kontrola je postup, kterým správci daně (obvykle finanční úřady jako speciální správní úřad) prověřují výši daně, která je placena na základě samovyměření. Často se však stává, že správci daně mají takový pocit důležitosti své práce, že se cítí ve své práci neomezeni. Tento pocit pak musí vyvracet až judikatura, která správce daně upozorňuje na fakt, že jako každý jiný správní úřad, i oni jsou vázáni nejen zákony, ale například i principy dobré správy. Určitá část této judikatury byla promítnuta do nového daňového řádu, některé rozsudky ale nejsou všeobecně přijímány a zůstaly tak bez přiměřené odezvy. Daňová kontrola musí mít určitý cíl. Jak vyjádřil Ústavní soud, daňovou kontrolu nelze začít libovolně, je třeba mít určitý cíl kontroly, který je podložen konkrétním podezřením správce daně. Samotná kontrola se pak rozpadá do tří fází - zahájení, průběh a ukončení. Každá z těchto...
Vliv různých způsobů agrotechniky a využití na fytocenologické složení travních porostů.
VÁCLAVÍK, Petr
Cílem práce je posouzení vliv způsobu obhospodařování a frekvence využívání travních porostů na výnos a kvalitu pícní biomasy travních porostů a návrh doporučení k využívání ověřených travních porostů.Sledovaná oblast byla v okolí Kašperských Hor, kdy byly vybrány tři různé pastviny. Botanické snímky byly prováděny na pastvině Lídlovy Dvory, Nebe a Ovčárně. Následně byl proveden analýza porostové skladby s agrotechnikou.
Porovnání paliv pro spalovací motory z hlediska hodnot emisí výfukových plynů.
VÁCLAVÍK, Petr
Bakalářská práce porovnává tři vybrané druhy benzinů (BA Special 91, BA Natural 95, Shell V-Power Racing) a LPG z hlediska emisí výfukových plynů.Měření bylo provedeno na jednom motoru automobilu Škoda Favorit 135L. Měřily se emisní složky CO,CO2,02 a HC.Z měření bylo palivo LPG nejpřijatelnější.

Viz též: podobná jména autorů
1 Václavik, Patrik
4 Václavík, Pavel
1 Václavík, Peter
6 Václavík, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.