Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Doba první války židovské, zničení chrámu a možné ozvuky těchto událostí v Novém zákoně
Šímová, Tereza ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá převážně židovskou válkou. Řeší, jak se Židé vyrovnali se zničením chrámu a dále popisuje postavou Flavia Josepha. Ukazuje, z jakých úhlů lze pohlížet na Josepha Flavia a jak na něj nahlíželi sami Židé. Práce dále popisuje příčiny války, co vedlo ke zničení chrámu a jak ovlivnila budoucí judaismus. Práce se zabývá i zmínkami o chrámu v Novém zákoně, především v evangeliích.
Katechetická práce s dětmi v Královehradecké diecézi CČSH
Klásková, Františka ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
RESUMÉ Tato diplomová práce se věnuje tématu katechetické práce s dětmi v Církvi československé husitské. Po uvedení do souvislostí líčí toto téma ze dvou úhlů pohledu. Nejprve se věnuje teoretické části katechetiky, která popisuje, jak má katecheze dětí teoreticky probíhat. Poté ukazuje, jak doopravdy probíhá v Královéhradecké diecézi CČSH. Tyto dvě části jsou shodně rozděleny do tří úseků. Porovnáním těchto úseků jsem dospěla k závěru, že ve fundamentální katechetice se praxe s teorií shoduje. Ve formální katechetice si v základních bodech též odpovídá, ale praxe zde spíše může inspirovat teorii, než aby teorie inspirovala praxi. V materiální části dochází k největším rozporům, a to především v oblasti materiálů, které CČSH (ne)nabízí. Neshoda v této materiální části katechetiky je zásadní, a pokud nedojde opět ke shodě, nemohou být vyřešeny problémy, se kterými se praxe potýká.
Katecheze dospělých v Církvi československé husitské jako otevřená cesta Slova Božího do současné společnosti
Matějková, Veronika ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce bylo nastínit současný stav katechetiky v Církvi československé husitské a zároveň základní zákonitosti andragogické disciplíny jako vědy o vzdělávání dospělých. Tyto poznatky jsme zasadili do kontextu života dospělého člověka, který se pohybuje v postmoderní době a sekularizované společnosti. První kapitola se zabývala specifiky současného života a potřebami postmoderního člověka žijícího v sekularizovaném světě. Ve druhé kapitole jsme vstoupili na cestu Božího Slova. Interpretovali jsme Slovo Boží v teologii Církve československé husitské a zdůraznili personalistický rozměr vztahu člověka a Boha. Ve třetí kapitole jsme představili katechetiku jako teologickou disciplínu. Zachytili jsme její poslání, důrazy z teoretického i praktického pohledu. Navázali jsme čtvrtou kapitolou a konkrétním pojetím katechetiky v Církvi československé husitské. Zaměřili jsme se na její vývoj, legislativní zakotvení a především metody katecheze. Pátá kapitola popisuje andragogiku jako vědeckou disciplínu. Zajímal nás proces vzdělávání dospělých, prvky, které do něho vstupují. Pokusili jsme se také ukázat proces základní metodologické přípravy na vzdělávací činnost. Popisem psychologických a sociálních aspektů vstupujících do života člověka v dospělém jsme se zabývali v šesté kapitole. Tato...
Církevní školství v České republice po roce 1989 se zaměřením na základní a střední školy
Čeřovská, Barbora ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá církevním školstvím v České republice po roce 1989. Jejím cílem je nastínit problematiku církevního vzdělávání, jeho vývoj a nynější situaci. Na základě výsledků dotazníkového šetření na dvou církevních gymnáziích práce odpovídá na otázku, v čem jsou církevní školy specifické a jak se liší od škol státních. V těchto souvislostech se práce dotýká i církevních restitucí, které zatím probíhají, a budou mít vliv na blízkou budoucnost a vývoj církevního školství.
Katecheze dospělých v Církvi československé husitské jako otevřená cesta Slova Božího do současné společnosti
Matějková, Veronika ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce bylo nastínit současný stav katechetiky v Církvi československé husitské a zároveň základní zákonitosti andragogické disciplíny jako vědy o vzdělávání dospělých. Tyto poznatky jsme zasadili do kontextu života dospělého člověka, který se pohybuje v postmoderní době a sekularizované společnosti. První kapitola se zabývala specifiky současného života a potřebami postmoderního člověka žijícího v sekularizovaném světě. Ve druhé kapitole jsme vstoupili na cestu Božího Slova. Interpretovali jsme Slovo Boží v teologii Církve československé husitské a zdůraznili personalistický rozměr vztahu člověka a Boha. Ve třetí kapitole jsme představili katechetiku jako teologickou disciplínu. Zachytili jsme její poslání, důrazy z teoretického i praktického pohledu. Navázali jsme čtvrtou kapitolou a konkrétním pojetím katechetiky v Církvi československé husitské. Zaměřili jsme se na její vývoj, legislativní zakotvení a především metody katecheze. Pátá kapitola popisuje andragogiku jako vědeckou disciplínu. Zajímal nás proces vzdělávání dospělých, prvky, které do něho vstupují. Pokusili jsme se také ukázat proces základní metodologické přípravy na vzdělávací činnost. Popisem psychologických a sociálních aspektů vstupujících do života člověka v dospělém jsme se zabývali v šesté kapitole. Tato...
Sociální aspekty Ježíšových podobenství v Lukášově evangeliu
Kalu, Jitka Ester ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
v českém jazyce V diplomové práci jsem se pokusila proniknout do Ježíšových podobenství Lukášova evangelia. Zabývala jsem se především pojmy evangelium, podobenství a Boží království. Sledovala jsem Ježíšovo působení pomocí podobenství a Lukášův přínos k uchování a k osobitému literárnímu zpracování Ježíšových výroků a myšlenek. Pozornost jsem zaměřila na výklad sedmi podobenství, která jsou vyprávěna v kapitolách 15, 16 a 18, z hlediska sociální problematiky. V závěru jsem vybrala z mého pohledu ta nejdůležitější poselství, která by dokázala oslovit široké obecenství a pomoci mu rozlišit v životě podstatné od nepodstatného. Nejsilnější je poselství radosti spojené s Boží spravedlností. Z podobenství vyplývá, že nemáme přestávat v úsilí o život sociálně spravedlivý, máme doufat a věřit v nastolení Božího království skrze Ježíše Krista.
Doba první války židovské, zničení chrámu a možné ozvuky těchto událostí v Novém zákoně
Šímová, Tereza ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá převážně židovskou válkou. Řeší, jak se Židé vyrovnali se zničením chrámu a dále popisuje postavou Flavia Josepha. Ukazuje, z jakých úhlů lze pohlížet na Josepha Flavia a jak na něj nahlíželi sami Židé. Práce dále popisuje příčiny války, co vedlo ke zničení chrámu a jak ovlivnila budoucí judaismus. Práce se zabývá i zmínkami o chrámu v Novém zákoně, především v evangeliích.
Katechetická práce s dětmi v Královehradecké diecézi CČSH
Klásková, Františka ; Bravená, Noemi (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
RESUMÉ Tato diplomová práce se věnuje tématu katechetické práce s dětmi v Církvi československé husitské. Po uvedení do souvislostí líčí toto téma ze dvou úhlů pohledu. Nejprve se věnuje teoretické části katechetiky, která popisuje, jak má katecheze dětí teoreticky probíhat. Poté ukazuje, jak doopravdy probíhá v Královéhradecké diecézi CČSH. Tyto dvě části jsou shodně rozděleny do tří úseků. Porovnáním těchto úseků jsem dospěla k závěru, že ve fundamentální katechetice se praxe s teorií shoduje. Ve formální katechetice si v základních bodech též odpovídá, ale praxe zde spíše může inspirovat teorii, než aby teorie inspirovala praxi. V materiální části dochází k největším rozporům, a to především v oblasti materiálů, které CČSH (ne)nabízí. Neshoda v této materiální části katechetiky je zásadní, a pokud nedojde opět ke shodě, nemohou být vyřešeny problémy, se kterými se praxe potýká.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.