Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Slovenská populace Prahy
Martinák, Matej ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Peter (oponent)
Navzdory početnosti a historicky specifickému postavení, je slovenská populace Prahy a Česka relativně málo prozkoumána. Bakalářská práce má za cíl přiblížit historii a současnost Slováků v Praze z hlediska počtu a evidence ve statistikách, demografické a sociální struktury a rozmístění v rámci města. Analýzou aktuálních a historických statistických dat byl vypracován přehled vývoje slovenské migrace do Prahy a vývoje počtu Slováků v Praze, přičemž byly objasněny některé problémy evidence dat. Na základě podrobných dat byl zpracován přehled o demografické a sociální struktuře pražských Slováků a porovnání s relevantními populacemi. Míra koncentrace slovenské populace v Praze byla hodnocena pomocí kartografických výstupů. Komplexním pojetím tématu bakalářská práce rozšiřuje dosavadní poznání o jedné z nejpočetnějších etnických skupinách v hlavním městě Česka. Klíčová slova: Slováci; Praha; urbánní procesy; migrace; sociální struktura; prostorové rozmístění
Srovnání populačního a hospodářského vývoje Kalifornie a Illinois v období 1980 - 2010
Kopáčová, Markéta ; Jeleček, Leoš (vedoucí práce) ; Svoboda, Peter (oponent)
Bakalářská práce se zabývá srovnáním populačního a hospodářského vývoje Kalifornie a Illinois v rozmezí let 1980 až 2010. Jejím hlavním cílem je nalézt trendy, rozdíly nebo shody ve vývoji obou států a Státních ekonomických oblastí, do nichž náležejí, tj. oblasti Pacifické a Střední Severovýchod. Pro analýzu populačního a hospodářského vývoje jsou využita oficiální statistická data. Populační vývoj je sledován z hlediska počtu obyvatel, rasového a etnického složení a migrace. Hospodářský vývoj je hodnocen na základě vývoje hrubého domácího produktu a vybraných ukazatelů vztahujících se k obyvatelstvu a jeho životní úrovni. Výsledky ukazují, že populace Kalifornie roste, přičemž její etnicko- rasová struktura se mění, zatímco populace Illinois vykazuje pouze mírný růst až stagnaci. Oba státy procházejí ekonomickým růstem, který byl však v posledních letech narušen finanční a hospodářskou krizí. Ze srovnání populačního a hospodářského vývoje zkoumaných oblastí vyplývá, že rozdíly v jejich vývoji odpovídají rozdílům ve vývoji států. Klíčová slova: srovnávání, vývoj obyvatelstva a ekonomiky, hlavní trendy a rozdíly, Kalifornie, Illinois, Pacifická oblast, Střední Severovýchod, 1980-2010
Origin, Development and Selected Impacts of the Tourism on the U.S. National Parks 1980-2005
Svoboda, Peter ; Jeleček, Leoš (vedoucí práce) ; Siwek, Tadeusz (oponent)
Vznik, vývoj a vybrané dopady cestovného ruchu v národných parkoch USA 1980-2009 Práca analyzuje vývoj cestovného ruchu v národných parkoch Spojených štátov v horizonte rokov 1980-2009 na základe dát získaných zo štatistických údajov Správy národných parkov, Štatistického úradu USA, Úradu pre ekonomické analýzy a Úradu pre štatistiky trhu práce. Dôraz je kladený na kvantitatívne premeny návštevnosti a zmeny vybraných ekonomických indikátorov, ktoré prebehli v danom období. Hodnotenie prebieha na viacerých hierarchických (regionálnych) úrovniach, a to federálnej, regiónov cestovného ruchu a jednotlivých štátov únie. V práci je zahrnutý aj vývoj, súčasný stav a prognóza budúcej návštevnosti území pod správou NPS, ako aj porovnanie v rámci vývoja cestovného ruchu s niektorými ďalšími subjektmi, obzvlášť so štátnymi parkami USA a ostatnými vládnymi agentúrami spravujúcimi federálne územia pre ciele mimo iné aj rekreácie. Do štúdie boli zahrnuté vybrané Input-Output modeli výpočtu ekonomických dopadov cestovného ruchu v národných parkoch, ako aj faktory vplývajúce na vývoj a rozloženie ich návštevnosti zachytené pomocou konceptu životného cyklu destinácie. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Národné parky, USA, cestovný ruch, Správa národných parkov, návštevnosť
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Szczyrba, Zdeněk (oponent) ; Květoň, Viktor (oponent)
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je...
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je...
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je...
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Szczyrba, Zdeněk (oponent) ; Květoň, Viktor (oponent)
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je...
Analýza stanovisek městských částí Prahy k Metropolitnímu plánu
Drápelová, Kristýna ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svoboda, Peter (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Metropolitním plánem Prahy, zejména pak jednotlivými připomínkami, které byly podané z řad městských částí Prahy. V teoretickém úvodu se práce zabývá širším konceptem územního plánování a jednotlivými přístupy k němu, zároveň také ukotvením celého konceptu v evropských souvislostech. Dále pak rozebírá organizaci veřejné správy a její čtyři typy, a to zejména proto, že uspořádání veřejné správy následně ovlivňuje i proces tvorby územního plánu. Druhá část práce je věnována samotné analýze připomínek. Jednotlivé připomínky jsou zařazeny celkem do sedmi kategorií, které průřezově pokrývají téměř všechna témata územního rozvoje. Dále práce vyhodnocuje jednotlivé kategorie a předkládá závěry plynoucí z provedené analýzy. Klíčová slova: územní plán, veřejná správa, projednávání, metropolitní plán, aktéři
Vývojové tendence lokalizace práce v pražském metropolitním regionu: suburbanizace kvartérních funkcí
Klíma, Petr ; Svoboda, Peter (vedoucí práce) ; Němec, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem lokalizace pracovních příležitostí v pražském metropolitním regionu a soustředí se na suburbanizaci kvartérních funkcí. Cílem předložené práce je analyzovat vývoj počtu pracovních příležitostí v jednotlivých částech pražského metropolitního regionu a zjistit, zda v pražském metropolitním regionu dochází k suburbanizaci kvartérních funkcí a zhodnotit významnost tohoto trendu ve smyslu počtu pracovních příležitostí v nových vědecko-výzkumných institucích. Mezi dílčí cíle diplomové práce je zařazeno zhodnocení struktury pracovních příležitostí ve vědecko-výzkumných institucích a zhodnocení potenciálu pro vznik propojení se soukromou sférou, které by mohlo vytvořit ekonomická centra nižšího řádu v zázemí pražského metropolitního regionu. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, zda v souvislosti s novými vědecko-výzkumnými centry dochází ke změnám sociální struktury zázemí a ke zvýšení nároků na technickou, dopravní a sociální infrastrukturu. K analýze jsem použil data o pracovní dojížďce ze sčítání obyvatel z let 2001 a 2011, data o počtu zaměstnanců vědecko-výzkumných institucí ze Středočeského inovačního centra a dotazníkové šetření, které se uskutečnilo mezi zaměstnanci nových vědecko-výzkumných center lokalizovaných v zázemí pražského metropolitního regionu. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 SVOBODA, Pavel
91 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
43 Svoboda, Pavel
91 Svoboda, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.