Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h
Strnad, Ondřej ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a tlak páry na výstupu z kotle jsou 490 °C a 8,1 MPa.
Emise tuhých znečišťujících látek
Strnad, Ondřej ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Práce pojednává o problematice a vlastnostech tuhých částic antropogenního původu. Popisuje principy a technologie pro jejich odstranění z proudu spalin a zamezení úniku do atmosféry. Zaměřuje se na druhy odlučovačů, především na mechanické odlučovače. Práce zahrnuje ex-perimentální část zahrnující získání dat charakterizujících cyklonový (vírový) odlučovač.
Význam předoperačních informací pro nemocného po operaci
STRNAD, Ondřej
Pro bakalářskou práci s názvem Význam předoperačních informací pro nemocného po operaci byl zvolen tento cíl: Poukázat na význam předoperačních informací pro nemocného po operaci. K cíli byly stanoveny dvě výzkumné otázky : Jaký význam mají pro nemocného informace v pooperačním období, které dostane před operací od sestry? Jak sestry hodnotí význam podávání informací nemocným před operací pro jejich pooperační období? K naplnění výše uvedeného cíle bylo použito kvalitativního výzkumného šetření. Ke sběru dat v empirické části práce byl vybrán polostrukturovaný rozhovor. Výzkumné šetření probíhalo na chirurgickém oddělení. Výzkumný soubor se skládal z šestnácti dotazovaných, polovinu tvořili pacienti po operaci žlučníku a druhou část sestry, pečující o tyto nemocné. Odpovědi dotazovaných byly zapisovány písemnou formou do poznámkového sešitu. Následoval přepis přímou transkripcí do programu Microsoft Word. Odpovědi byly zpracovány formou otevřeného kódování. Výzkumné šetření ukázalo, že pacienti dostávají před plánovanou operací od zdravotnického personálu informace nejrůznějšího druhu - prvotní informace o onemocnění, o samotném průběhu operačního výkonu, o předoperační péči, o dietních opatřeních, o rehabilitačním režimu. Pacienti po operaci hodnotí kladně, až na ojedinělé připomínky, všechny podávané předoperační informace, které jsou jim poskytovány zdravotnickým personálem. Pomáhají jim ke zmírnění obav ze zákroku a navozují pocit bezpečí a důvěry. Empatie ze strany sester napomáhá úspěšnému průběhu pooperačního období. Z analýzy rozhovorů sester vyplývá, že informovaný pacient je lépe spolupracující a rychleji se uzdravující pacient. Dle zjištěných informací by bylo vhodné pořídit pacientům kopii informovaného souhlasu. Dále z výzkumného šetření vyplynulo, že by se sestry mohly více věnovat edukační činnosti v oblasti rehabilitace a soustředit větší pozornosti na zjišťování intenzity bolesti pacienta.
Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Strnad, Ondřej ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Obsahem této diplomové práce je přehled mimosmluvních institute užití autorského díla. Důraz je kladen především na institut volného užití a související témata - soukromé rozmnožování a náhradní odměny. Opomenuty však nejsou ani úplatné a bezúplatné zákonné licence. Práce je členěna do tří kapitol. Stručný úvod je následován kapitolou obsahující vymezení základních pojmů autorského práva podle autorského zákona. Druhá kapitola obsahuje souhrn pramenů autorského práva. Zahrnuty jsou prameny českého, evropského i mezinárodního práva. Třetí kapitola obsahuje stěžejní část práce, samotnou analýzu mimosmluvních institutů užití autorského díla. Po několika poznámkách na téma volného díla následuje analýza tříkrokového testu, který je velmi důležitý pro všechny zkoumané právní instituty. Rozebíráno je především rozhodnutí panelu WTO sp. zn. WT/DS160/R a také deklarace Max Planck Institutu O vyvážené interpretaci tříkrokového testu. Následující podkapitoly jsou věnovány institutu volného užití a soukromému rozmnožování z pohledu českého a evropského autorského práva. Práce také obsahuje srovnávací analýzu výše poplatku za soukromé rozmnožování v EU, vypracovanou na základě dat z Mezinárodního průzkumu o soukromém rozmnožování 2015, který provedlo WIPO. Následují kritické poznámky k distribuci náhradních...
Hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v šedesátých letech 20.století
Strnad, Ondřej ; Szobi, Pavel (vedoucí práce) ; Chalupecký, Petr (oponent)
Cílem práce je analyzovat hospodářské vztahy Československa a Velké Británie v 60. letech 20. století. Základní tezí práce je domněnka, že vzájemné vztahy měly během 60. let vzestupnou tendenci. Dále práce zkoumá, zda vývoj zahraničního obchodu byl unikátní ve srovnání s vývojem zahraničního obchodu s ostatními zeměmi, a zda po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 došlo k utlumení vzájemných hospodářských vztahů. Analýza vychází ze studie dobových pramenů, především pak z archivu ministerstva zahraničních věci České republiky. Na základě vytyčených cílů dospívá práce k závěru, že vzájemné hospodářské vztahy a zahraniční obchod se po celá 60. léta zlepšovaly. Toto zlepšování však bylo typické pro celý československý zahraniční obchod, čili se nepotvrdila domněnka o unikátnosti vývoje vztahů s Velkou Británií. Nepotvrdila se ani domněnka o ochlazení hospodářských vztahů v prvních letech po okupaci.
Analýza návštěvnosti domácích zápasů české fotbalové reprezentace
Strnad, Ondřej ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
V této práci je zkoumáno působení vybraných faktorů na návštěvnost domácích zápasů české fotbalové reprezentace v letech 2001 -- 2013. Návštěvností je v této práci myšlena procentuální zaplněnost stadionu. Získaná data byla podrobena ekonometrické analýze a lineární regresní model odhalil významné faktory ovlivňující návštěvnost. I přes malé množství pozorování a další problémy, se kterými se modely potýkají, se potvrdilo, že cena vstupenek nemá významný vliv na návštěvnost reprezentačních zápasů. Podařilo se potvrdit významný vliv typu zápasu, který byl hrán, kdy kvalifikační zápas zvedá návštěvnost o 13,62 %. Domněnka o významném vlivu atraktivity soupeře se nepotvrdila. Druhou významnou proměnnou se ukázalo město, ve kterém byl zápas hrán. Při zápasech mimo Prahu byla návštěvnost vyšší o 16,92 %.

Viz též: podobná jména autorů
6 STRNAD, Ondřej
2 Strnad, Otto
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.