Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh podnikového finančního plánu
Opletalová, Michaela ; Soukeník, Luděk (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu pro vybranou společnost. První část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování podniku. V další části je představena vybraná společnost a je vypracována strategická a finanční analýza. V poslední části diplomové práce je vytvořen návrh podnikového finančního plánu na období následujících čtyř let v pesimistické a optimistické variantě. Nakonec je provedeno zhodnocení obou variant finančního plánu.
Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Baumrukrová, Eliška ; Soukeník, Luděk (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Česká zbrojovka a.s. v letech 2012 až 2020, a to na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím statistických metod. Teoretická část se věnuje finančním ukazatelům, časovým řadám, regresní a korelační analýze. Analytická část obsahuje výpočty finančních ukazatelů, z nichž některé jsou dále vybrány ke statistické analýze a na jejichž základě je zjištěn předpokládaný vývoj ukazatelů pro následující dva roky, případně odhalení závislosti mezi těmito vybranými ukazateli. Poslední část zahrnuje návrhy na zlepšení současné ekonomické situace společnosti.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Opletalová, Michaela ; Soukeník, Luděk (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Dalším cílem je najít možná řešení problému zaměstnavatele týkajícího se nedostatečného počtu zaměstnanců. Na základě znalostí získaných v teoretické a analytické části jsou poté předloženy návrhy k vyřešení těchto problémů.
Ocenění společnosti Linea Nivnice, a.s.
Soukeník, Luděk ; Kislingerová, Eva (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Cílem této práce je stanovení investiční hodnoty společnosti Linea Nivnice, a.s. k 1. 1. 2016. Práce slouží jako zdroj informací a možný podklad pro rozhodování vlastníků společnosti i potenciálních investorů. Po uvedení stručných informací o společnosti je zhotovena její finanční analýza za posledních 5 let před datem ocenění. Následuje strategická analýza, jejímž výsledkem je prognóza tržeb společnosti. Dále je provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, pomocí nichž je vytvořen finanční plán. V závěrečné kapitole je vypočtena hodnota společnosti metodou DCF Entity a metodou tržního porovnání. Výsledná investiční hodnota společnosti je stanovena na základě výsledku ocenění metodou DCF Entity.
Finanční analýza společnosti KRPA PAPER, a.s.
Soukeník, Luděk ; Mikan, Pavel (vedoucí práce) ; Vávrová, Hana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční vývoj a situaci společnosti KRPA PAPER, a. s. v letech 2008 - 2013 pomocí nástrojů finanční analýzy a uvést informace o vývoji společnosti v roce 2014. Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. V úvodu jsou uvedeny důvody vypracování této práce a její cíle. V teoretické části jsou popsány jednotlivé nástroje a metody finanční analýzy, které jsou v této práci využity. V praktické části jsou tyto nástroje a metody aplikovány na zkoumaný podnik s využitím veřejně dostupných informací. V závěru jsou shrnuty výstupy z provedené finanční analýzy, je zhodnocena celková situace zkoumaného podniku a jsou uvedeny návrhy na zlepšení situace podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.