Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 622 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Závazná stanoviska v rámci ochrany složek životního prostředí
Svoboda, Radek ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou závazných stanovisek vydávaných na základě jednotlivých složkových zákonů, tedy zákonů, které sledují ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Cílem této diplomové práce je poskytnout základní vhled do problematiky institutu závazných stanovisek, zejména pak jejich využití za účelem ochrany jednotlivých složek životního prostředí, a následné srovnání s právní úpravou, jež nabude účinnosti dne 1. 1. 2024. První část této práce se zabývá úpravou závazných stanovisek ve správním řádu, a to zejména jejich náležitostmi, právní povahou, ale i procesem vydávání, včetně možnosti odvolání se proti vydanému závaznému stanovisku či jeho následného přezkumu. Mimo to se první část diplomové práce zabývá též dotčenými orgány, jakožto orgány, jež jsou k vydávání závazných stanovisek příslušné. V druhé části se práce soustředí na úpravu závazných stanovisek v jednotlivých složkových zákonech, a to se zaměřením na závazná stanoviska v zákoně o ochraně ovzduší, zákoně o vodách, zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu, zákoně o lesích a zákoně o ochraně přírody a krajiny. Nejdříve je pojednáváno o aktuálním stavu právní úpravy, poté autor popisuje stav právní úpravy po 1. 1. 2024. Kromě právní úpravy v jednotlivých složkových zákonech se v druhé části této...
Význam ekotonálních společenstev les-bezlesí a jejich charakteristik pro složení ornitofauny
Svoboda, Petr
Ekotonální společenstva jsou specifickým biotopem řady různých organismů. Tato bakalářská práce zkoumá a srovnává složení hnízdních společenstev ptáků v ekotonálních společenstvech les-bezlesí a v navazujících biotopech lesa a bezlesí. Výzkum ptačích společenstev proběhl v roce 2021 pomocí třech termínů sčítání ptáků na 90 bodech rozmístěných systematicky na 30 vybraných lokalitách reprezentujících ekoton les-bezlesí s různými charakteristikami. Celkem bylo zaznamenáno 54 druhů ptáků, 39 druhů v lesních biotopech, 3 v biotopech bezlesí a 37 v ekotonu les-bezlesí. Celkově nejhojnějším druhem byl budníček menší (Phylloscopus collybita Vieillot, 1817), pěnkava obecná (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758). Druhové složení i diverzita ptačích společenstev se mezi sledovanými biotopy signifikantně lišila, kdy společenstva bezlesí byla výrazně chudší než společenstva lesa a ekotonu. Ptačí společenstvo ekotonu bylo tvořeno kombinací druhů lesa i bezlesí, ale hostilo i pro ekoton specifické druhy, jako je například strnad obecný (Emberiza citrinella Linnaeus, 1758), linduška lesní (Anthus trivialis Linnaeus, 1758) a stehlík obecný (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758). Podíl lesního okraje s křovinami byl potvrzen jako nejvýznamnější charakteristika ekotonu les-bezlesí se signifikantním vlivem na složení ptačích společenstev, kdy u osmi druhů bylo potvrzeno, že preferují lokality s vyšším podílem křovin podél lesního okraje a pouze dva druhy preferovali ekoton s minimem křovin.
Exploring the role of opioid signaling in modulation of microglial function
Mali, Akash Shivling ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent) ; Machová Urdzíková, Lucia (oponent)
(Czech) Mikrogliální aktivace je hlavní složkou neurozánětu. Zdá se, že opioidy mohou ovlivňovat mikrogliální polarizaci M1/M2 různým způsobem v závislosti na použitém typu receptoru. Kromě opioidních receptorů může být některými opioidními ligandy aktivován vrozený imunitní toll-like receptor 4 (TLR4), a tak vyvolat specifické buněčné reakce. Zatímco je známo, že opioidní receptory (OR) regulují neurotransmisi v různých peptidergních neuronech, jejich potenciální role v řízení mikrogliální funkce zůstává do značné míry neznámá. V této studii jsme se rozhodli prozkoumat vliv agonistů OR, jmenovitě DAMGO, DADLE a U-50488, na polarizaci a metabolickou modulaci mikrogliálních buněk C8-B4. Naše zjištění ukázala, že opioidy účinně potlačují polarizaci M1 spouštěnou lipopolysacharidem (LPS) a podporují stav polarizace M2. Důkazem toho byla snížená fagocytární aktivita, snížená produkce oxidu dusnatého (NO), snížená exprese prozánětlivých cytokinů, jako je TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-86 a IL-12 beta p40, spolu se zvýšenou rychlostí migrace a zvýšenou expresí protizánětlivých markerů IL-4, IL-10, argináza 1 a CD206 v mikrogliích ve srovnání s buňkami ovlivněnými LPS. Dále jsme prokázali, že opioidy uplatňují svůj vliv na na polarizaci microglií prostřednictvím signální dráhy TLR4/TREM2/NF- κB. Přibývají důkazy...
Stanovení receptorů pro opioidy v kůře mozku potkanů vystavených multifunkčním opioidním peptidům
Kusová, Pavla ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Předmětem této bakalářské práce bylo studium vlivu multifunkčních peptidů LYS739 a LYS744 na množství µ-, δ-, ĸ-opioidních receptorů (µ-OR, δ-OR, ĸ-OR) v kortexu potkanů. Peptidy byly podávány v dávce 10 mg/kg po dobu sedmi dnů. Referenční skupině byla po stejnou dobu podávána dávka 10mg/kg morfinu. Účinek morfinu působí hlavně prostřednictvím µ-OR. Následkem dlouhodobého působení morfinu je snížení funkčnosti a množství těchto receptorů v rámci vzniku tolerance a závislosti. Multifunkční opioidní peptidy se začaly zkoumat pro svůj terapeutický potenciál za účelem snížení nežádoucích účinků a zvýšení účinnosti opioidů. Jejich potenciál spočívá v tom, že jsou schopny interagovat s více opioidními receptory. Peptidy LYS739 a LYS744 působí jako agonisté µ-OR, δ-OR a současně jako antagonisté ĸ-OR. Množství opioidních receptorů bylo stanoveno metodou SDS-PAGE a následně Western blot. Výsledky byly porovnávány s kontrolní skupinou, které byl podáván fyziologický roztok a referenční skupinou, které byl podáván morfin. V případě receptorů δ-OR, ĸ-OR nedošlo k téměř žádné změně. V případě µ-OR došlo u morfinu a LYS739 k poklesu, tato změna však nebyla vyhodnocena jako statisticky významná.
Bioinformatic analysis of RNA dynamics during mammalian oocyte-to-embryo transition
Horvat, Filip ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Bruce, Alexander (oponent) ; Vioristo, Sanna (oponent)
Přeměna oocytu na emryo (oocyte-to-embryo transition, OET) je složitý biologický proces, při kterém terminálně diferencovaný oocyt podstupuje řadu koordinovaných změn, aby dal vznik souboru totipotentních buněk - blastoméře předimplantačního embrya. U savců je tento proces kontrolován převážně mechanismy posttranskripční regulace. Technologické pokroky v metodách sekvenování nové generace během poslední dekády umožnily studovat OET pomocí bioinformatických analýz transkriptomických a genomických datových sad. Práce předložená v této disertaci zkoumá mechanismy posttranskripční regulace a dynamiku různých RNA během OET pomocí podrobných výpočetních analýz. Práce je rozdělena do tří témat, která pokrývají různé aspekty regulace OET u savců a ilustrují role různých druhů RNA. První téma, které je v této práci popsáno, se zabývá složením a dynamikou maternálního transkriptomu u myší. Ve svém výzkumu jsme zkoumali roli deadenylázy CNOT6L při odbourávání maternálních mRNA u myší. Poskytli jsme důkazy, že subfertilita zvířat s defektem Cnot6l pravděpodobně souvisí s narušením deadenylace a degradace maternálních mRNA uložených v oocytu. V další studii jsme pomocí výpočetní analýzy zkoumali evoluční historii a funkci Sirena1, nejhojněji zastoupené lncRNA v myším oocytu. Analýza diferenciální exprese myších...
Postavení obce při realizaci developerského projektu
Vlk, Vojtěch ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Korbel, František (oponent)
Postavení obce při realizaci developerského projektu Abstrakt Tato práce se věnuje právnímu rozboru různého postavení obce v jednotlivých fázích realizace rezidenčního developerského projektu a z něho plynoucích možností developerský projekt ze strany obce ovlivňovat. Text je rozdělen do pěti kapitol, které jsou řazeny chronologicky tak, aby kopírovaly proces přípravy výstavbového projektu. V první kapitole autor vymezuje základní teoretická východiska a pojmy podstatné pro rozebírané téma, sice samostatnou a přenesenou působnost obce, která se v procesu přípravy developerského projektu v řadě případů prolíná. Další kapitoly se již věnují procesu realizace stavebního záměru jako takovému. V druhé kapitole autor rozebírá, jaké nástroje svěřuje právní řád obcím pro regulaci výstavby na jejich území, a jakým způsobem může obec ovlivňovat realizaci výstavbového projektu z pozice vlastníka dopravní nebo technické infrastruktury, resp. nemovitých věcí s ní související. Autor se věnuje rozboru jednotlivých nástrojů územního plánování a konkrétních situací, s nimiž se obec z pozice vlastníka dopravní nebo technické infrastruktury setkává v praxi nejčastěji. Závěr druhé kapitoly je věnován smlouvám o rozvoji území jakožto nástroji, který pro úpravu vztahů mezi obcí a investorem v procesu přípravy stavebního záměru...
Podjatost úředních osob
Nová, Anna ; Vedral, Josef (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Podjatost úředních osob Předmětem této diplomové práce je analýza institutu podjatosti úředních osob, který je upraven v § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to především se zaměřením na praktické vláštní důraz je široké veřejnosti věnována nemalá pozornost. Práce rovněž mapuje vývoj postoje judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího s předmětné problematice v Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly, přičemž vybrané podkapitoly se dále člení na oddíly. Kapitola první analyzuje základní východiska nstitutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci a rekapituluje nejzásadnější kodifikace správního řízení se zaměřením na úpravu institutu podjatosti. představuje účinnou právní úpravu podjatosti ve správním řádu, jakož i ve zvláštních zákonech, a pokládá teoretické základy nezbytné pro hlubší vhled do problematiky. Kapitola třetí se věnuje tzv. systémové podjatosti, a to zejména z odborné veřejnosti. Kapitola čtvrtá je věnována detailnímu rozboru základních fází uplatnění - prostředky obrany. Klíčová slova: podjatost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, námitka podjatosti, úřední osoba
Jiné ústřední správní úřady
Seidel, Antonín ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Jiné ústřední správní úřady Abstrakt Diplomová práce se věnuje části správních úřadů České republiky, které nemají nadřízený správní úřad, a v jejichž čele nestojí jako v případě ministerstev člen vlády, a které jsou terminologií kompetenčního zákona označovány za "jiné ústřední orgány státní správy". V úvodu práce jsou tyto úřady blíže definovány a zřízení části z nich je dáno do souvislosti s požadavkem nezávislosti jejich fungování. Následuje část věnovaná jejich historii od počátku samostatného Československa vč. období po komunistickém převratu v roce 1948 až do současnosti. Pozornost se následně zaměřuje na prameny již zmiňovaného požadavku nezávislosti a v souvislosti s ní také na mezinárodní přehled existence těchto úřadů, a především na konformitu jejich postavení s ústavním pořádkem České republiky a s principem parlamentní demokracie obecně. Část těchto úřadů je totiž cíleně vyčleňována z vázanosti usneseními vlády a jejich existence "mimo hierarchickou strukturu státní správy" zakládá dělbu v rámci samotné moci výkonné, která je však v rámci parlamentní republiky založena na kontrole vlády přímo voleným parlamentem. Obdobně však již v minulosti došlo k zakotvení nezávislosti České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu, a to přímo v Ústavě. Práce se na tomto místě věnuje mj. judikatuře...
Výroba úchytky
Svoboda, Petr ; Forejt, Milan (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh technologie výroby úchytky ve společnosti FERRUM s.r.o. Slouží ke spojení podlahových roštů k nosné konstrukci. Je vyráběna z plechu z materiálu DC01 tloušťky 2 mm v sérii 3 500 ks měsíčně s následnou povrchovou úpravou ve formě žárového zinkování. Z navrhovaných možností výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání v postupovém sdruženém nástroji. Výroba proběhne ve čtyřech krocích, v prvním se obstřihne vnější obrys, během druhého dojde k ohybu krátkých ramen, ve třetím je vystřihnut otvor pro šroub, v posledním je vytvořen ohyb dlouhého ramene a dílec je oddělen od zbytku polotovaru. Návrh nástroje byl vypracován s ohledem na výrobní možnosti obráběcího centra společnosti. Jsou jimi soustružení, frézování, vrtání a broušení. K výrobě je zapotřebí tvářecí síla 387 kN a bude probíhat na výstředníkovém stroji LEN 63 C, nacházejícím se ve strojovém parku společnosti.
Aplikace bezvýkresové dokumentace při konstrukci frézovacího přípravku
Schneider, David ; Michalec, Michal (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
V práci je popsána konstrukce frézovacího přípravku pro upínání součásti na obráběcím stroji s využitím bezvýkresové dokumentace. Jsou zde popsány dostupné metody upínání obrobků pro obrábění a dále je vysvětlena tvorba bezvýkresové dokumentace. Dnes se v naprosté většině případů využívá klasická výkresová dokumentace, která je v mnoha pohledech zdlouhavější než zpracování popsaných 3D digitálních dat o modelu. V práci je popsána tvorba bezvýkresové dokumentace na konkrétním konstrukčním řešení přípravku pro obrábění zadané součásti chladiče. Toto řešení je zpracováno na základě tří návrhů možných koncepčních řešení upínacího přípravku. Vznikla kompletní bezvýkresová dokumentace všech jednotlivých dílů přípravku i její sestavy. Z bakalářské práce vyplývá, jaké jsou výhody bezvýkresové dokumentace oproti 2D výkresům součástí, ale jsou také zmíněny nedostatky, které celkový dojem snižují. Je navrhnuto možné vylepšení, které by mohlo prezentování digitálních dat modelu zjednodušit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 622 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 SVOBODA, Pavel
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
43 Svoboda, Pavel
10 Svoboda, Peter
91 Svoboda, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.