Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Hrnčířová, Eliška ; Rudolf, Kamil (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
DIABETES MELLITUS II. TYPU VE SVĚTLE METABOLICKÉHO SYNDROMU Autor: Eliška Hrnčířová ¹ Vedoucí diplomové práce: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D. ¹, š ¹ Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové š II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod: Diplomová práce se zaobírá diabetem mellitem, častým chronickým civilizačním onemocněním, podstatou jeho vzniku, problematikou léčby včetně režimových opatření a zmiňuje i přidružené zdravotní obtíže související s diagnózou. Cíl: Hlavním smyslem práce bylo ověřit si na malém vzorku pacientů informovanost a znalost nemoci a její léčby, zjistit compliance, participaci na domácím měření glykémie a zmapovat zdravotní komplikace související s diabetem a jeho léčbou. Metodika: Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření papírovou formou. Data byla získána během krátkého pohovoru s 209 náhodně vybranými diabetiky II. typu v prostorách lékárny. Dotazník obsahoval 2 úvodní charakteristiky respondentů (pohlaví, věk) a 6 jednoduchých cílených otázek. Výsledky: Šetření se zúčastnilo 59 % žen a 41 % mužů. Průměrný věk pacientů byl 66,9 let. Respondenti se léčili s DM průměrně 11,1 let. Nejčastější terapie byla pomocí PAD (61 %). Z PAD byl pak nejvíce předepisován...
Analýza preskripce a interakčního potenciálu léčiv u pacientů s idiopatickým střevním zánětem
Antoušková, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rudolf, Kamil (oponent)
Úvod: Současné užívání více léčivých přípravků zvyšuje terapeutickou účinnost, avšak představuje riziko výskytu lékových interakcí. Tyto mohou vyústit v závažné klinické projevy, pokud jim není věnována dostatečná pozornost a opatření. Cíl: Stanovit procentuální zastoupení potenciálních lékových interakcí ve skupině pacientů s diagnózou idiopatického střevního zánětu (ISZ) a navrhnout opatření k jejich předcházení. Metodika: 177 pacientů s ISZ (84 mužů, 93 žen, prům. věk 36,9, v rozsahu 16 - 78 let, 117 Crohnova choroba, 60 ulcerózní kolitida) bylo zahrnuto. Kompletní medikace pacientů byla získána pomocí interview a zpracována softwarem Thomson MICROMEDEX® DRUG - REAX® System k identifikování potenciálních lékových interakcí. Všechny lékové interakce byly brány jako potenciální, není známo, zda se klinicky manifestovaly. Výsledky: V případě Crohnovy choroby, nejvíce předepisovynými skupinami léčivých přípravků byly aminosalicyláty (39 %), kortikosteroidy (topické i systémové)(21 %) a imunosupresiva (23 %). Ostatní předepisované skupiny tvořily inhibitory protonové pumpy, přípravky obsahující železo, probiotika a inhibitory TNF-α. V případě ucerózní kolitidy, nejvíce předepisovanými skupinami léčivých přípravků byly opět aminosalicyláty (51 %), kortikosteroidy (topické i systémové) (22 %) and...
Arteriální hypertenze - realita očima pacienta v lékárně
Jonášová, Iveta ; Rudolf, Kamil (vedoucí práce) ; Malý, Josef (oponent)
Arteriální hypertenze - realita očima pacienta v lékárně Autor: Iveta Jonášová ¹ Vedoucí diplomové práce: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D. ¹ š ¹ Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové š Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod: Diplomová práce se zabývá problematikou farmakoterapie arteriální hypertenze. Arteriální hypertenze se řadí mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. I přes pokrok ve farmakoterapii a zavedení nových skupin antihypertenziv do medikace je současná léčba a kontrola arteriální hypertenze nedostatečná. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit hlubší povědomí hypertoniků o své nemoci, zda dodržují terapii a pokyny lékaře a mají přehled o své aktuální hodnotě krevního tlaku. Byl posuzován efekt antihypertenzní terapie včetně shody lokální preskripce se současnými doporučeními. Metodika: Data byla získána z dotazníkové prospektivní studie. Průzkumný soubor tvořilo 320 náhodně oslovených hypertoniků žijících ve Štětí a jeho okolí. Dotazníkové šetření bylo prováděno od července 2011 do listopadu 2012. Dotazník obsahoval 2 charakteristiky respondentů (pohlaví, věk) a 7 cílených dotazů. Výsledky: Odpovídala polovina žen a polovina mužů. Průměrný věk mužů byl 59let a průměrný věk žen byl 66let....
Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům
Močárková, Zdeňka ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rudolf, Kamil (oponent)
Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům Autor: Mgr. Zdeňka Močárková 1 Konzultant rigorózní práce: Prof. RNDr. Jiří Vlček, Csc. 2 1 Lékárna Chrastava 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Lékovými problémy (drug related problems, DRPs) se rozumí všechny okolnosti týkající se farmakoterapie, které mohou aktuálně nebo potenciálně zasahovat do očekávaného výsledku terapeutické intervence. Řešení DRPs (rizik farmakoterapie) zahrnuje jejich odhalování, posouzení rizika a volbu vhodné intervence a patří mezi stěžejní činnosti farmaceuta. Cíl práce: Cílem práce byla analýza DRPs, jejich využití jako nástroje k diskuzi s lékaři a následné zhodnocení a odhad limitů tohoto modelu spolupráce lékaře a lékárníka. Metodika: Prospektivní observační studie byla realizována v obci Chrastava (1 veřejná lékárna). Záznam DRPs odhalených lékárníkem při dispenzaci léčiv byl prováděn ve dvou shodně dlouhých obdobích (2 x 30 pracovních dní) pomocí elektronické databáze (včetně údajů o pacientovi, užívaných léčivech, intervenci farmaceuta aj). Mezi těmito dvěma obdobími byl uspořádán edukační seminář pro předepisující lékaře. Jeho náplní byla diskuze...
Farmaceutická péče o pacienty s obezitou
Dobrucká, Katarína ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rudolf, Kamil (oponent)
FARMACEUTICKÁ PÉČE O PACIENTY S OBEZITOU Autor: Dobrucká K. * Konzultant: Vlček J.** * Oddělení klinické farmacie, Nemocnice na Homolce, Praha, Česká republika ** Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika Úvod: Obezita je chronické onemocnění spojené s vyšší morbiditou a mortalitou. Kontakt s obézním pacientem je pro farmaceuty každodenní praxí a lékárna bývá často místem prvního záchytu rizikového pacienta z hlediska rozvoje zdravotních komplikací souvisejících s obezitou. Rolí farmaceuta v lékárně je poskytování farmaceutické péče pacientům s obezitou. Tím se stává nedílnou součástí týmu zdravotníků v managementu obezity. Cíl práce: Práce poukazuje na důležitou roli farmaceuta a FA v jištění bezpečnosti samoléčby při dispenzaci léčiva orlistat v režimu OTC a v rámci poskytování individuálních konzultací ke snižování hmotnosti pacientům v lékárně. Metodika: Studie pracovala se dvěmi skupinami pacientů, kteří navštívili ÚL IKEM za účelem samoléčby orlistatem v období červen - prosinec 2009 a konzultací ke snižování hmotnosti v období květen 2006 - květen 2010. Sběr dat byl v případě dispenzace orlistatu v režimu OTC realizován farmaceuty a FA pomocí anonymních dotazníků a v případě poskytování konzultací farmaceutem...
Diabetes mellitus II. typu ve světle metabolického syndromu
Hrnčířová, Eliška ; Rudolf, Kamil (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
DIABETES MELLITUS II. TYPU VE SVĚTLE METABOLICKÉHO SYNDROMU Autor: Eliška Hrnčířová ¹ Vedoucí diplomové práce: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D. ¹, š ¹ Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové š II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod: Diplomová práce se zaobírá diabetem mellitem, častým chronickým civilizačním onemocněním, podstatou jeho vzniku, problematikou léčby včetně režimových opatření a zmiňuje i přidružené zdravotní obtíže související s diagnózou. Cíl: Hlavním smyslem práce bylo ověřit si na malém vzorku pacientů informovanost a znalost nemoci a její léčby, zjistit compliance, participaci na domácím měření glykémie a zmapovat zdravotní komplikace související s diabetem a jeho léčbou. Metodika: Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření papírovou formou. Data byla získána během krátkého pohovoru s 209 náhodně vybranými diabetiky II. typu v prostorách lékárny. Dotazník obsahoval 2 úvodní charakteristiky respondentů (pohlaví, věk) a 6 jednoduchých cílených otázek. Výsledky: Šetření se zúčastnilo 59 % žen a 41 % mužů. Průměrný věk pacientů byl 66,9 let. Respondenti se léčili s DM průměrně 11,1 let. Nejčastější terapie byla pomocí PAD (61 %). Z PAD byl pak nejvíce předepisován...
Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům
Močárková, Zdeňka ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rudolf, Kamil (oponent)
Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům Autor: Mgr. Zdeňka Močárková 1 Konzultant rigorózní práce: Prof. RNDr. Jiří Vlček, Csc. 2 1 Lékárna Chrastava 2 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Lékovými problémy (drug related problems, DRPs) se rozumí všechny okolnosti týkající se farmakoterapie, které mohou aktuálně nebo potenciálně zasahovat do očekávaného výsledku terapeutické intervence. Řešení DRPs (rizik farmakoterapie) zahrnuje jejich odhalování, posouzení rizika a volbu vhodné intervence a patří mezi stěžejní činnosti farmaceuta. Cíl práce: Cílem práce byla analýza DRPs, jejich využití jako nástroje k diskuzi s lékaři a následné zhodnocení a odhad limitů tohoto modelu spolupráce lékaře a lékárníka. Metodika: Prospektivní observační studie byla realizována v obci Chrastava (1 veřejná lékárna). Záznam DRPs odhalených lékárníkem při dispenzaci léčiv byl prováděn ve dvou shodně dlouhých obdobích (2 x 30 pracovních dní) pomocí elektronické databáze (včetně údajů o pacientovi, užívaných léčivech, intervenci farmaceuta aj). Mezi těmito dvěma obdobími byl uspořádán edukační seminář pro předepisující lékaře. Jeho náplní byla diskuze...
Arteriální hypertenze - realita očima pacienta v lékárně
Jonášová, Iveta ; Rudolf, Kamil (vedoucí práce) ; Malý, Josef (oponent)
Arteriální hypertenze - realita očima pacienta v lékárně Autor: Iveta Jonášová ¹ Vedoucí diplomové práce: MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D. ¹ š ¹ Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové š Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod: Diplomová práce se zabývá problematikou farmakoterapie arteriální hypertenze. Arteriální hypertenze se řadí mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. I přes pokrok ve farmakoterapii a zavedení nových skupin antihypertenziv do medikace je současná léčba a kontrola arteriální hypertenze nedostatečná. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit hlubší povědomí hypertoniků o své nemoci, zda dodržují terapii a pokyny lékaře a mají přehled o své aktuální hodnotě krevního tlaku. Byl posuzován efekt antihypertenzní terapie včetně shody lokální preskripce se současnými doporučeními. Metodika: Data byla získána z dotazníkové prospektivní studie. Průzkumný soubor tvořilo 320 náhodně oslovených hypertoniků žijících ve Štětí a jeho okolí. Dotazníkové šetření bylo prováděno od července 2011 do listopadu 2012. Dotazník obsahoval 2 charakteristiky respondentů (pohlaví, věk) a 7 cílených dotazů. Výsledky: Odpovídala polovina žen a polovina mužů. Průměrný věk mužů byl 59let a průměrný věk žen byl 66let....
Mechanismy indukce buněčné smrti v modelu lidského maligního melanomu in vitro
Rudolf, Kamil ; Červinka, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlejnek, Petr (oponent) ; Janisch, Roman (oponent)
Maligní melanom je komplexní onkologické onemocnění charakterizované zvyšující se incidencí a mortalitou. Biologický podtext melanomu je komplikovaný a zahrnuje mnoho změn ve vybraných skupinách genů a signálních drahách. Léčba melanomu zahrnuje chirurgickou resekci, přičemž radioterapie a chemoterapie jsou málo účinné. U metastazujících forem melanomu není chemoterapie účinná, a proto se hledají nové cíle a přístupy, které by její účinnost mohly zvýšit. Některé z potenciálních cílů zahrnují i proapoptickou signalizaci. Tradičně účinná cytostatika jako např. inhibitory topoisomeráz, které se používají u terapie vybraných nádorů však v případě melanomu selhávají. Na druhé straně exprese topoisomeráz je u melanomu vysoká, a to z nich činí alespoň teoreticky vhodný cíl chemoterapeutické intervence. Cílem této práce bylo studium cytotoxicity a proapoptické aktivity kamptotecinu (inhibitor topoisomerázy I), etoposidu (inhibitor topoisomerázy IIα) a jejich kombinace u vybraných buněčných linií lidského melanomu. Zjistili jsme, že kamptotecin indukuje apoptózu kombinací mechanismů zahrnujících p53, p73 a kaspázu-2. Etoposidem navozená buněčná smrt u buněk melanomové linie Bowes zahrnuje na DNA-poškození závislou signalizaci, aktivaci kaspázy-2, ale také přímý účinek na mitochondrie. Kombinace kamptotecinu...
Analýza preskripce a interakčního potenciálu léčiv u pacientů s idiopatickým střevním zánětem
Antoušková, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rudolf, Kamil (oponent)
Úvod: Současné užívání více léčivých přípravků zvyšuje terapeutickou účinnost, avšak představuje riziko výskytu lékových interakcí. Tyto mohou vyústit v závažné klinické projevy, pokud jim není věnována dostatečná pozornost a opatření. Cíl: Stanovit procentuální zastoupení potenciálních lékových interakcí ve skupině pacientů s diagnózou idiopatického střevního zánětu (ISZ) a navrhnout opatření k jejich předcházení. Metodika: 177 pacientů s ISZ (84 mužů, 93 žen, prům. věk 36,9, v rozsahu 16 - 78 let, 117 Crohnova choroba, 60 ulcerózní kolitida) bylo zahrnuto. Kompletní medikace pacientů byla získána pomocí interview a zpracována softwarem Thomson MICROMEDEX® DRUG - REAX® System k identifikování potenciálních lékových interakcí. Všechny lékové interakce byly brány jako potenciální, není známo, zda se klinicky manifestovaly. Výsledky: V případě Crohnovy choroby, nejvíce předepisovynými skupinami léčivých přípravků byly aminosalicyláty (39 %), kortikosteroidy (topické i systémové)(21 %) a imunosupresiva (23 %). Ostatní předepisované skupiny tvořily inhibitory protonové pumpy, přípravky obsahující železo, probiotika a inhibitory TNF-α. V případě ucerózní kolitidy, nejvíce předepisovanými skupinami léčivých přípravků byly opět aminosalicyláty (51 %), kortikosteroidy (topické i systémové) (22 %) and...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.