Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení
Škarková, Barbora ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Vliv pregraduálního vzdělání a podpora školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu
Přibylová, Kateřina ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak začínající učitelé vnímají vliv pregraduální přípravy a podpory školního prostředí na průběh jejich prvních let praxe a také jak následně navrhují pregraduální přípravu a podporu školního prostředí zkvalitnit. Metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory, které byly realizovány se dvanácti začínajícími učiteli s délkou praxe jeden až pět let. Data byla zpracována metodou zakotvené teorie. Bylo zjištěno, že vnímání pregraduální přípravy a podpory školního prostředí začínajících učitelů je ovlivněno nejen formou těchto dvou prvků, ale také vnímanými problémy začínajících učitelů, které jsou velmi individuální. Faktory, které stojí za individuálností problémů a následně i názorů začínajících učitelů, jsou v práci diskutovány. Vzhledem k individualitě názorů začínajících učitelů nelze stanovit jednotnou podobu pregraduální přípravy a podpory školního prostředí, která by vyhovovala všem. Na druhou stranu se v názorech začínajících učitelů setkáváme s určitými trendy a jsou tedy v práci prezentovány. Klíčová slova: začínající učitel, problémy začínajících učitelů, pregraduální příprava budoucích učitelů, podpora školního prostředí, uvádění začínajících učitelů
Zdravý životní styl ve výuce (nejen) biologie
Kašíková, Petra ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Východiska: Diplomová práce se zabývá problematikou zdravého životního stylu v oblasti českého školství, a to především z pohledu ukotvení vzdělávacího oboru výchova ke zdraví v rámcově vzdělávacím programu. Výzkumná část byla realizována pomocí dotazníkového šetření na čtyřech vybraných pražských základních školách a čtyřech osmiletých gymnáziích. Výzkumný soubor tvořilo celkem 140 žáků základních škol a 136 žáků osmiletých gymnázií. Po vyhodnocení dotazníkového šetření byl následně na každé ze škol proveden strukturovaný rozhovor s jedním učitelem, který zmapoval názor učitelů na výuku předmětu výchova ke zdraví. Cíle: Cílem práce bylo zmapovat povědomí žáků o oblastech z výchovy ke zdraví a kde tyto znalosti žáci získali. Následně porovnat získané informace v rámci dvou typů škol (základních škol a osmiletých gymnázií). Dále také získané informace porovnat s názory učitelů, kteří předmět na vybraných školách vyučují. Metody: Pro sběr dat byl použit dotazník určený pro žáky pražských základních škol a osmiletých gymnázií, který se zabýval vyučovanými tématy předmětu výchova ke zdraví. Pro ucelený pohled na školní předmět výchova ke zdraví byl použit polostrukturovaný rozhovor pro učitele základních škol a osmiletých gymnázií, kde bylo provedeno dotazníkové šetření. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že...
Psychické násilí v kontextu syndromu CAN
Rydvalová, Jitka ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Rajsiglová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou psychického násilí na pozadí syndromu CAN. Je rozdělena do 3 kapitol, které se jedna po druhé zabývají dílčími aspekty psychického násilí a zároveň se pokoušejí poskytnout komplexní pohled v kontextu syndromu CAN. V první části v kapitole 3 se čtenář seznamuje se syndromem CAN jako takovým. Jsou zde vyzdvihnuty jeho definice, formy a projevy. Následuje kapitola 4, která pojednává o prevenci, příčinách vzniku, rizikových skupinách i léčbě syndromu CAN a psychického násilí. V závěru je pak uvedena samotná kasuistika. V poslední páté kapitole jsou uvedena statistická data, která podtrhují výskyt syndromu CAN napříč celou ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnání současného pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů biologie ve vybraných zemích
Fialová, Michaela ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Havlová, Michaela (oponent)
Ve většině zemí na celém světě nalezneme ve vládě resorty (ministerstva) zaměřená na vzdělávání v dané zemi. Tato ministerstva se mimo jiné zabývají vzděláváním těch, kteří by měli vzdělávat, tedy obecně pedagogických pracovníků, nebo-li učitelů. Učitelé jsou základní funkční jednotkou vzdělávání, proto by na jejich vzdělání a přípravu na budoucí pedagogické povolání měl být kladen obzvláště velký důraz. Pokud společnost nebude mít dostatečně kvalifikované učitele, nebude moci očekávat výborné výsledky ve vzdělávání, i když zde samozřejmě hrají roli i další faktory. Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním učitelů, zejména učitelů biologie: jaké je potřeba nejnižší možné vzdělání a kolik let budoucí učitel studuje; jaká je požadovaná struktura učitelského studia v České republice, ve Finsku, v Polské republice, v Irské republice a v USA a jaká část studia je věnována získávání znalostí biologie a jaká část získávání pedagogicko-psychologických znalostí, které jsou považovány za nutné pro výkon pedagogické profese.
Primární prevence v oblasti látkových i nelátkových závislostí na základních a středních školách v ČR a vybraných evropských zemích.
Přibylová, Kateřina ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Havlová, Michaela (oponent)
V České republice se můžeme prostřednictvím tzv. minimálního preventivního programu školy setkat nejen s pojmem "závislosti látkové", ale i s pojmem "závislosti nelátkové". Jakým způsobem však probíhá prevence těchto závislostí a můžeme se s tímto komplexním přístupem k prevenci závislostí setkat i na školách jiných zemí? Pro porovnání s Českou republikou jsem si vybrala dvě země: Finsko a Velkou Británii. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jaké jsou současné školní preventivní přístupy, a to na základě analýzy školních preventivních programů či jiných preventivních aktivit škol jednotlivých zemí. Dále pak na základě kurikulárních dokumentů zemí zjistit, jaké předměty či průřezová témata se podílí na prevenci látkových a nelátkových závislostí. A závěrem ze získaných poznatků shrnout, do jaké míry realizují školy jednotlivých zemí prevenci látkových a nelátkových závislostí. Klíčová slova: školní primární prevence, látkové závislosti, nelátkové závislosti, behaviorální závislosti, kurikulární dokumenty, školní preventivní programy
Jedovaté rostliny ve výuce biologie na SŠ
Riegelová, Marta ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou botaniky, konkrétně se zaměřuje na výuku jedovatých rostlin. První část se věnuje tvorbě pracovních listů pro exkurzi žáků středních škol do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Druhá část práce se věnuje srovnání efektivity klasické výuky ve školní třídě a výuky formou exkurze. Žáci prvních ročníků ze čtyř středních škol (gymnázií) byli rozdělení do dvou skupin. První skupina byla vyučována konvenční výukou ve školní třídě (kontrolní skupina) a druhá skupina formou exkurze do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (experimentální skupina). Účinnost vyučovací formy byla zkoumána prostřednictvím testováním znalostí žáků před výukou (pre-test) a po výuce (post-test). U experimentální i kontrolní skupiny došlo ke zvýšení úrovně znalostí, rozdíl mezi jednotlivými skupinami však nebyl signifikantní. Klíčová slova: jedovaté rostliny, botanická zahrada, exkurze, pracovní listy, testování znalostí
Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze - Vodní a bahenní rostliny
Malcová, Kateřina ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Mikešová, Kateřina (oponent)
Botanické zahrady plní mnoho nejrůznějších funkcí, z nichž k nejdůležitějším patří funkce vzdělávací. Svým návštěvníkům poskytují širokou nabídku služeb, např. komentované prohlídky, nejrůznější výukové programy, pracovní listy apod. Stejně je tomu také v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo připravit pro tuto botanickou zahradu pracovní listy k expozici vodních a bahenních rostlin, ověřit je na studentech a upravit do konečné podoby. Výsledkem jsou dvě verze pracovních listů (jarní a podzimní) spolu s autorským řešením a metodická příručka pro učitele. Dále jsem v rámci diplomové práce realizovala dotazníkové šetření, ve kterém jsem se zabývala otázkou výuky vodních a bahenních rostlin na českých gymnáziích a zkoumala, jakým způsobem učitelé přistupují k exkurzím ve výuce botaniky. Klíčová slova: botanická zahrada, pracovní list, vodní a bahenní rostliny, exkurze, dotazník

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.