Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodičovské kompetence a psychická odolnost dítěte předškolního věku
Pražáková, Eva ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Cílem této práce je ověření vztahu mezi vnímanými rodičovskými kompetencemi otců a matek a resiliencí dětí předškolního věku. V teoretické části je představen koncept resilience dítěte, její vývoj v kontextu socializace i faktory ovlivňující rozvoj resilientního chování. Dále je přiblížen koncept vnímané rodičovské kompetence v kontextu pozitivního rodičovství. Empirická část se zabývá analýzou vztahu mezi resiliencí předškolního dítěte a úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů. Data byla získávána prostřednictvím standardizovaných dotazníků zjišťujících rozsah sledovaných proměnných. Výzkumný soubor tvořilo 62 matek a otců dětí předškolních dětí. Výsledky analýzy neprokázaly statisticky významný vztah mezi resiliencí dítěte a celkovou úrovní vnímané rodičovské kompetence jeho rodičů, avšak byla zjištěna souvislost mezi resiliencí dítěte a jednou z dimenzí vnímané rodičovské kompetence - rodičovskou Efficacy jeho matky. Současně nebyly prokázány rozdíly v úrovni vnímané rodičovské kompetence otců a matek předškolních dětí ani závislost těchto kompetencí na věku, pohlaví a sourozeneckém pořadí dětí. Byla však prokázána závislost vnímané rodičovské kompetence otců i matek na jejich vzdělání. Klíčová slova: Psychická odolnost, resilience, vnímaná rodičovská kompetence, dítě předškolního...
Význam pohádek a mýtů v utváření psychiky
PRAŽÁKOVÁ, Eva
Bakalářská práce pojednává o pohádkách a významu, který jim přikládají rodiče dětí mladšího školního věku a odborníci z řad psychologů a psychoterapeutů. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k dané problematice (klasická a moderní pohádka, význam a funkce pohádky, vývoj myšlení a morálky) a dále vymezuje nejdůležitější teorie a přístupy zabývající se pohádkami z hlediska jejich významu či praktického využití (psychoanalýza, analytická psychologie, narativní psychologie). Praktická část je realizována formou kvalitativního výzkumu, stanoveny jsou tyto výzkumné otázky: Jak pohádky ovlivňují dle rodičů a psychologů osobnost, chování a prožívání jedince? Jaký význam ve svém životě přikládají psychologové a rodiče pohádkám? Jaký rozdíl vnímají skupiny výzkumného souboru mezi klasickými a moderními pohádkami? Jak pracují psychologové s pohádkovými příběhy v průběhu práce s klientem? Jaké postavení má klasická pohádka v dnešní rodině? Výzkumným souborem je dvanáct respondentů šest psychologů a šest rodičů dětí mladšího školního věku. Sběr dat byl proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru, data jsou dále zpracována metodou otevřeného kódování, které je součástí metodologického aparátu zakotvené teorie. Cílem práce bylo zjistit, jaký význam přikládají respondenti pohádkám a jak pohádky ovlivňovaly a ovlivňují jejich vlastní život i životy jejich dětí a klientů. Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že respondenti přisuzovali zvláštní význam pohádkám zejména v oblasti emocí a morálního vývoje osobnosti, budování postojů a hodnotového zaměření. Důraz také kladli na utváření vztahu mezi vyprávějícím a posluchačem a na potěšení a únik z někdy tíživé reality života. Zároveň však bylo zjištěno, že v některých rodinách dochází k odklonu od klasických pohádek, které jsou nahrazovány moderními příběhy a televizní produkcí.
Dopady změny v poskytování lázeňské péče dle vyhlášky 267/2012 Sb. na koncepci fyzioterapie v lázeňském prostředí
PRAŽÁKOVÁ, Eva
Tato bakalářská práce se zabývá problémy, které nastaly po zrušení vyhlášky č. 58/1997 Sb. a přijetím vyhlášky č. 267/2012 Sb. stanovující nový Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, kdy došlo k výrazným změnám v oblasti poskytování lázeňské péče. K zásadním změnám došlo např. v délce léčebného pobytu, který byl zkrácen na 14 dní resp. 21 dní, a dále ke změnám v celkové indikaci lázeňské léčby, kdy u některých onemocnění nebylo možné čerpat lázeňskou péči vůbec. Z toho vyplynuly závažné problémy jak pro lázeňská zařízení, tak i pro pacienty. Fyzioterapie, jako důležitá součást balneoterapie, má velmi úzký vztah k celkovému pojetí lázeňské léčby a její efekt je do značné míry na přítomnosti a četnosti ostatních procedur závislý. První část teoretické práce se zabývá lázeňskou léčbou, legislativou lázeňské péče a dopady, ke kterým došlo přijetím vyhlášky č. 267/2012 Sb. Druhá část se zabývá léčebnými metodami v lázních. Cílem práce bylo zmapování problematiky fyzioterapeutických postupů v rámci lázeňské péče podle vyhlášky 58/1997 Sb. a 267/2012 Sb. Pro zpracování byla použita kvalitativní výzkumná strategie, konkrétně metoda osobní případové studie (kazuistika). Výzkumný soubor tvořili tři pacienti, kteří absolvovali třítýdenní komplexní lázeňskou léčbu v Bertiných lázních v Třeboni. Jeden pacient se léčil s Revmatoidní artritidou a dva pacienti s Bechtěrevovou chorobou. Všichni uvedení pacienti navštěvovali lázeňská zařízení pravidelně a opakovaně. U těchto respondentů byl proveden odběr anamnézy, vstupní a výstupní kineziologický rozbor. Vstupní a výstupní kineziologický rozbor obsahoval vyšetření aspekcí, palpací, vyšetření chůze, antropometrická vyšetření, goniometrická vyšetření a vyšetření distancí na páteři. Bylo provedeno šest individuálních terapií a na závěr došlo k subjektivnímu hodnocení výsledků terapie. Dále byla zhodnocena fyzioterapeutická léčba podle výše uvedených vyhlášek. U těchto tří léčených pacientů byl zaznamenán rozdíl ve vlivu lázeňské léčby při třítýdenním a čtyřtýdenním pobytu. Delší pobyt přinesl dlouhodobější úlevu od bolesti, zlepšení pohyblivosti a celkově měl dlouhodobější efekt, a to díky většímu počtu balneologických procedur a většímu počtu fyzioterapií. Také měl lepší vliv na psychiku pacienta, kdy si pacient při delším pobytu odpočinul, stihnul si osvojit naučené cviky a navázal nová přátelství. Dobrou zprávou je přijetí nového zákona, kdy od roku 2015 se délka lázeňského pobytu vrátila na čtyři týdny. Touto bakalářskou prací bych chtěla poukázat na problémy, které způsobilo přijetí vyhlášky č. 267/2012 Sb. Dále by se touto cestou mohla zlepšit informovanost veřejnosti o této problematice.
Měření spokojenosti zákazníků ve vybraném podniku
Ryšavá, Kateřina Bc. ; Lukšů, Vladimír (vedoucí práce) ; Pražáková, Eva (oponent)
Práce popisuje možné metody monitorování spokojenosti zákazníků a vhodnost jejich použití. Zabývá se způsoby zjišťování spokojenosti a loajality zákazníků ve vybraném podniku a navrhuje nový systém měření. Ve zvolené společnosti je realizován dotazníkový průzkum, který směřuje k navržení vhodných doporučení ke zlepšení činnosti podniku a jeho vztahu se zákazníky.

Viz též: podobná jména autorů
4 PRAŽÁKOVÁ, Eva
1 Pražáková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.