Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.
Vybrané problémy elektronizace insolvenčního řízení
Petrů, Jana ; Smolík, Petr (oponent) ; Pohl, Tomáš (oponent)
v českém jazyce Tato práce se zabývá vybranými problémy souvisejícími s elektronizací insolvenčního řízení, a to zveřejňováním údajů v insolvenčním rejstříku, doručováním prostřednictvím datových schránek, doručováním písemností prostřednictvím insolvenčního rejstříku a náležitostmi a formou elektronicky podaného insolvenčního návrhu. Práce si bere za cíl uceleně zpracovat problematiku elektronizace soudního řízení tam, kde doposud činí v advokátní a soudní praxi problémy, srovnat odlišnosti v elektronizaci insolvenčního řízení a civilního řízení a přinést návrhy řešení některých doposud sporných právních otázek.
Využití volného času v rodině s dětmi mladšího školního věku na Pelhřimovsku
PETRŮ, Jana
Diplomová práce se zabývá volným časem v rodinách s dětmi mladšího školního věku na Pelhřimovsku. Popisuje pojetí společného volného času v rodinách s jedním a více dětmi. Teoretická část práce pojednává o rodině, zabývá se jejím smyslem a funkcemi v životě člověka. Je zde krátce popsán vývoj rodiny v moderní době a některá specifika rodin s dětmi mladšího školního věku. Dále jsou zde popsány vztahy v rodině v závislosti na počtu dětí a proces mezigeneračního učení v rodině. Další část je věnována volnému času a jeho úloze v životě člověka. Najdeme zde definování volného času, krátký pohled na vývoj tohoto fenoménu v moderní době a některá jeho specifika v životě současné rodiny. Práce se dále zabývá některými sociálně-psychologickými charakteristikami dětí mladšího školního věku s ohledem na volný čas. Jsou zde také uvedeny některé charakteristiky okresu Pelhřimov z hlediska volného času. Výzkumná část práce popisuje, jak vypadá pojetí společného volného času v rodinách s dětmi mladšího školního věku na Pelhřimovsku a upozorňuje na některé rozdíly v tomto pojetí mezi rodinami s jedním a více dětmi. Ve vybraném vzorku populace proběhlo šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly následně zpracovány pomocí trojího kódování zakotvené teorie.
Komunikace mezi rodiči a dětmi ve věku 18 let. Konflikty týkající se využití volného času dospívajících chlapců a dívek
PETRŮ, Jana
Bakalářská práce se zabývá konflikty, které vznikají při komunikaci v rodině mezi rodiči a dospívajícími ve věku 18 let. Zjišťuje, zda má pohlaví dospívajících vliv na příčiny konfliktů mezi rodičem a dospívajícím. Teoretická část práce uvádí vliv rodiny na volný čas dospívajících a její funkce. Dále vysvětluje pojem komunikace a uvádí některé způsoby neadekvátní rodinné komunikace. Popisuje psychologické a sociální charakteristiky dospívajících a některé rozdíly v uvažování a jednání jednotlivých pohlaví. Jsou zde uvedeny také vývojové funkce konfliktů podle Ericsona, výčet nejčastějších konfliktů mezi rodiči a dospívajícími podle Montemayora a blíže popsáno několik konkrétních konfliktů mezi rodiči a dospívajícími. Cílem praktické části práce bylo zjistit, zda existují významné rozdíly v příčinách konfliktů rodiči a dospívajícími ve věku 18 let v závislosti na pohlaví. Ve vybraném vzorku populace bylo provedeno dotazníkové šetření přes elektronický dotazník. Statistické zpracování výsledků výzkumu ukázalo, že v příčinách konfliktů mezi rodiči a dospívajícími ve věku 18 let neexistují v závislosti na pohlaví dospívajících statisticky významné rozdíly.

Viz též: podobná jména autorů
8 PETRŮ, Jan
6 PETRŮ, Jana
8 Petrů, Jan
1 Petrů, Jaromír
1 Petrů, Jaroslav
2 Petrů, Jaroslava
1 Petrů, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.