Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charakterizace antibakteriálního potenciálu nově syntetizovaných látek a bakteriálních společenství
Diepoltová, Adéla ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Pávková, Ivona (oponent) ; Palyzová, Andrea (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Doktorský studijní program: Xenobiochemie a patobiochemie Kandidát: Mgr. Adéla Diepoltová Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Konzultantka: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název disertační práce: Charakterizace antibakteriálního potenciálu nově syntetizovaných látek a bakteriálních společenství Úvod předložené disertační práce je zasvěcen problematice antimikrobní rezistence, která představuje jednu z největších současných hrozeb celosvětového zdravotnictví. Ke kritické úrovni této situace přispívá celá řada faktorů. Kromě nepopiratelného lidského přičinění stojí za tak závažným stavem samotné mikroby, například bakterie skupiny ESKAPE, jež disponují celou řadou rezistenčních mechanismů. Jedním z významných mechanismů rezistence je, mimo jiné, schopnost tvorby mikrobiálních biofilmů. Pro co největší přínos studia anti-biofilmové aktivity nových antimikrobních látek je nezbytné využívat relevantních a reprodukovatelných metod pro tvorbu biofilmů in vitro, tj. robustních biofilmových biomas s charakteristikami, které reprezentují mechanismy adaptivní rezistence (přítomnost extracelulární polymerní matrice, typická architektura maturovaného biofilmu atd.). Vlastnosti požadovaného biofilmu jsou silně...
Analýza aktivního místa rutinosidasy z Aspergillus niger a jeho mutageneze
Šidáková, Anna ; Bojarová, Pavla (vedoucí práce) ; Palyzová, Andrea (oponent)
Rutinosidasy (α-L-rhamnosyl-β-D-glukosidasy) z Aspergillus niger (AnRut) jsou glykosidasy (EC 3.2.1) katalyzující hydrolýzu glykosidové vazby mezi aglykonem a disacharidovým zbytkem rutinosou. Duální substrátová specifita této skupiny enzymů popisuje paralelní aktivitu k substrátům rutinu (nesoucímu disacharidový zbytek rutinosyl) a isokvercitrinu (nesoucímu glukosyl). Aktivní místo AnRut je komplexnější než u ostatních glykosidas a je tvořeno katalytickými aminokyselinami Glu210 a Glu319 v aktivním místě a postranním tunelem - tato netradiční struktura s rozdílnými interakcemi v tunelu a aktivním místě je pravděpodobně důvodem výjimečné substrátové specifity enzymu. Bodovou či vícenásobnou mutací enzymu můžeme modifikovat jeho primární i sekundární strukturu, a tím způsobit i výrazný posun substrátové specifity. Hlavním cílem této práce je analýza tří rozdílných mutantních variant rutinosidasy AnRut, jejich produkce, purifikace a studie vlivu mutací v těchto variantách na substrátovou specifitu enzymů. Všechny varianty byly navrženy na základě molekulárního modelování. Substrátová specifita byla mj. stanovena reakcemi mutantních variant s dosud neprostudovanými substráty. Pomocí HPLC byla také stanovena afinita jednotlivých variant k přirozeným substrátům rutinu a isokvercitrinu. Klíčová slova...
Role F420-dependentních oxidoreduktáz u aktinobakterií
Kekrt, Lukáš ; Kameník, Zdeněk (vedoucí práce) ; Palyzová, Andrea (oponent)
je neobvyklý kofaktor účastnící se oxidoredukčních reakcí v buňkách některých mikroorganismů. Role závislých oxidoreduktáz byla obsáhle popsána případě centrálního metabolismu archea, zejména methanogenů. Naproti tomu aktinobakterií je naše znalost o těchto enzymech velmi omezená. Tato práce se zabývá charakterizací vybraných oxidoreduktáz aktinobakterií rodiny hydridových transferas odvozených od luciferas, u kterých se předpokládá, že využívají kofaktor F . Konkrétně se jedná o biosyntetické proteiny Apd6 a jejich sekvenční homology. Byly připraveny a purifikovány tři rekombinantní proteiny, jejichž enzymová aktivita byla testována v přítomnosti a souboru hypotetických substrátů prostřednictvím reakcí. Produkty reakcí byly monitorovány pomocí kapalinové chromatografie s UV a hmotnostně spektrometrickou detekcí. Prostřednictvím reakcí byly detekovány některé z očekávaných reakčních produktů a odpovídající proteiny tedy byly katalyticky aktivní. Jeden z proteinů překvapivě vykázal neobvyklou reakční specifitu. Klíčová slova: specializovaný metabolismus, aktinobakterie, kofaktor , oxidoredukční reakce, reakční specifita, 4 prolinové deriváty.
Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek a jejich biologická degradace v rámci procesů čištění odpadních vod
Palyzová, Andrea ; Kyslík, Pavel ; Marešová, Helena
Projekt je zaměřen na vývoj technologie degradace perzistujících farmakologicky aktivních látek (FAL) v odpadních vodách. Tyto látky jsou již z podstaty biologicky aktivní, vzhledem ke svým fyzikálně chemickým vlastnostem často obtížně degradovatelné, jejich spotřeba v humánní i veterinární medicíně je obtížně regulovatelná. Již samotným používáním se i nemetabolizovaná léčiva dostávají do životního prostředí. Nakládání koncových uživatelů s nespotřebovanými léčivy je prakticky nekontrolovatelné a stává se dalším důležitým zdrojem znečištění. Pro hlavní zdroje kontaminace prostředí FAL jsou společným uzlovým bodem odpadní vody. Bohužel v případě řady FAL nejsou současné systémy ČOV schopné ani záchytu natož degradace a jsou tedy prostřednictvím povrchových vod distribuovány zpět do prostředí. Vývoj technologie degradace perzistentních FAL na úrovni ČOV je cílem projektu. Její implementace významně sníží míru znečištění povrchových vod a zvýší tak udržitelnost využívání vodních zdrojů
Mikrobiologická analýza a identifikace organismů v produktech z mladého kokosu
Palyzová, Andrea ; Marešová, Helena
Spolupráce byla zaměřena na izolaci a identifikaci bakteriálních kmenů v produktech z mladých kokosů, porovnání jejich mikrobiálních profilů a sledování stability v průběhu doby spotřeby. Výrobky z řady Yoguardů a Keefirů obsahují vysoce funkční probiotické bakterie a probiotické kvasinky. Mezi hlavní v jogurtech a keefirech obsažené mikroorganismy patří Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconococcus, Saccharomyces
Inhibiční účinky kmene B. velezensis na rostlinné patogeny rodu Xanthomonas
Švecová, Magdaléna ; Palyzová, Andrea (vedoucí práce) ; Jelínková, Markéta (oponent)
Biologická kontrola je metoda aplikované ekologie, která využívá jeden organismus, případně jeho produkt, k inhibici jiného, patogenního, organismu. Využití této metody v ochraně rostlin by měla být oproti běžně používaným pesticidům šetrnější k životnímu prostředí. Jako biokontrolní činidlo může být využívána rhizobakterie Bacillus velezensis FZB42, která disponuje schopností potlačit růst jiných mikroorganismů. Xanthomonas campestris pv. campestris je fytopatogen, který způsobuje značné ztráty v zemědělské produkci. Tato diplomová práce měla prokázat, že bakteriální kmen B. velezensis FZB42 působí antagonisticky na fytopatogenní bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře. Studie potvrdila, že antibiotický efekt kmene B. velezensis FZB42 proti X. campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře závisí na počátečním množství buněk obou kmenů. Interakce dvou bakteriálních kmenů byla charakterizována prostřednictvím metabolomické analýzy, bylo potvrzeno, že B. velezensis FZB42 produkuje čtyři dominantní sekundární metabolity: lipopeptidy surfaktin, fengycin a bacillomycin a siderofor bacillibaktin, které vykazují antifungální a antibiotickou aktivitu. Inhibiční aktivita kmene B. velezensis FZB42 byla dále sledována SEM analýzou směsné kultury, kde bylo patrné poškození buněk X....
Identifikace a charakterizace mikroorganismů s biodegradačním potenciálem pro sulfonamidy
Sedláček, Jan ; Palyzová, Andrea (vedoucí práce) ; Mikušová, Gabriela (oponent)
Sulfonamidy jsou antibiotika, která se často používají jak v lidské, tak veterinární medicíně. Kombinace hojného užívání a přirozené odolnosti sulfonamidů k rozkladu vede k tomu, že často perzistují ve volné přírodě a mohou se akumulovat v živých organizmech. Uvedený fenomén vede k nežádoucím vlivům, jako jsou například toxikózy u volně žijících organizmů, nebo se výskytem antibiotik v přírodě podporuje šíření genů antibiotické rezistence mezi případnými patogenními mikroorganizmy. Tato fakta vedla ke zvyšujícímu se zájmu o studium odbourávání sulfonamidů z prostředí. V rámci této práce se podařilo izolovat a charakterizovat mikroorganizmus Acinetobacter sp. kmen 49, který je schopný biodegradovat z 80 % jeden z nejčastěji se v přírodě vyskytujících sulfonamidů - sulfamethoxazol.
Biodegradace aktivních farmaceutických látek termotolerantním biokatalyzátorem
Palyzová, Andrea ; Marešová, Helena
Charakterizace růstových vlastností kmenů/směsné kultury mikroorganismů v minerálním mediu při vyšších teplotách. Stanovení biodegradačního potenciálu termotolerantních kmenů/směsné kultury pro residuální koncentrace farmak v prostředí. \n\n
Produkce vzorku testovacího sideroforového preparátu
Palyzová, Andrea ; Kyslík, Pavel
Popis průběhu jednorázové kultivace fur mutanta kmene Pseudomonas aeruginosa PAO1 pro produkci sideroforů v míchaném bioreaktoru a příprava lyofilizovaného vzorku směsi sideroforů (pyoverdin a pyochelin).
Transfer of technology for production of AEH from Sphingomonas sp
Kyslíková, Eva ; Palyzová, Andrea ; Marešová, Helena ; Štěpánek, Václav ; Zahradník, Jiří ; Bečka, Stanislav ; Dobišová, Marie ; Kyslík, Pavel
Research report on construction of a recombinant production microorganism, the way of its cultivation in stirred bioreactor, overproduction and isolation of AEH and stabilization of AEH as cross linked enzyme agregate

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.