Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům
Bečvář, Stanislav ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh částečně podsklepeného dvoupatrového domu. Dům je určen pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny.
Rodinný dům
Nevřivý, Daniel ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu ve Zbýšově u Brna. Dům je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. V severovýchodní části přízemí se nachází garáž se dvěma stáními a v jihozápadní části je terasa. Konstrukční systém domu je příčný stěnový, tvořený z broušených keramických cihelných bloků typu THERM. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové stěny suterénu jsou tvořeny zdivem ze ztraceného bednění. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých železobetonových dutinových stropních panelů SPIROLL. Schodiště spojující všechna podlaží je monolitické a zastřešení je řešeno plochou vegetační střechou. Vnější stěny jsou zatepleny bezkontaktním zateplovacím systémem s provětrávanou vzduchovou mezerou a fasádu tvoří lehčené cihlové obklady.
Skladovací objekt s administrativou a prodejnou Kozomín
Chlápková, Veronika ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh skladovacího objektu s administrativou, jejíž součástí je i prodejní prostor, v katastrálním území Kozomín v okrese Mělník. Budova je rozdělena na administrativu s prodejnou, průjezdnou zastřešenou část a skladovou halu. Administrativa je navržena jako dvoupodlažní, kde je showroom prodejny spolu s posezením a občerstvením pro zákazníky, kanceláře a zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení. Objekt je navržen jako montovaný prefabrikovaný skelet založený na pilotách, opláštění je tvořeno sendvičovými panely s minerální izolací. Jednoplášťová plochá střecha je nesena prefabrikovanými vazníky s trapézovými plechy. Stropy jsou řešeny předepjatými stropními panely Spiroll.
Skladová hala s administrativou ve měste Chrudim
Davleeva, Luiza ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO01 – administrativní budova a SO02 – skladovací hala. Objekty se nacházejí na parcelách č. 3485, 3486, 1770/10, v katastrálním území Chrudim. Dopravní připojení je zajištěno výjezdem z parkoviště na místní silniční komunikaci. Všechny inženýrské sítě technické infrastruktury jsou vedeny v blízkosti pozemku. Návrh stavby respektuje územní plán obce. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem. Projekt řeší stavbu funkčně rozdělenou na objekty SO01 a SO02, které jsou provozně i stavebně spojené. Konstrukce objektů jsou vzájemně staticky nezávislé. Objekt SO01 slouží pro administrativní účely a jako zázemí zaměstnanců. V suterénu objektu se nachází místnosti technického zázemí a archiv. Objekt SO02 je určený pro skladování stavebního materiálu určeného k uskladnění v suchých prostorách. Kromě skladovacího prostoru se zde nachází strojovna vzduchotechniky. Objekt SO01 je navržen ze stěnového konstrukčního systému z pórobetonových tvárnic s železobetonovými stropy, základovými pásy a plochou střechou. Objekt SO02 je navržen jako celokovový montovaný objekt se sedlovou střechou a základovými patkami. Konstrukční systém objektu SO02 je sloupový s ocelovými sloupy. Obvodový plášť objektu SO01 je tvořen z kusových pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem 140 mm. Obvodový plášť objektu SO02 je tvořen montovanými sendvič panely s jádrem z materiálu PUR.
Vybrané aspekty diagnostiky železobetonové konstrukce meziválečného období 20. století
Žítt, Petr ; Bílek,, Vlastimil (oponent) ; Pěnčík, Jan (oponent) ; Daněk, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá diagnostikou a zatěžovacími zkouškami železobetonové stropní konstrukce vybudované v meziválečném období 20. století. V teoretické části práce je výtah z normových předpisů pro navrhování konstrukcí z hlediska materiálových vlastností betonu a výztuže, provádění zatěžovacích zkoušek a používaných měřících zařízení. Dále statické výpočty dle příslušných norem, numerická a stochastická analýza vybraných prvků. Praktická část práce je pak soustředěna na provedení experimentálních zatěžovacích zkoušek vybraných prvků stropní konstrukce s příslušnými diagnostickými pracemi, do nichž náleží určení geometrie nosné konstrukce, vyztužení prvků a určení kvality zabudovaných materiálů. Nedílnou součástí praktické části práce je pak na základě dat získaných z provedených zatěžovacích zkoušek a diagnostických prací provést statické posouzení dotčených konstrukcí a sestavit deterministický a stochastický MKP model vybraného prvku. Závěrem pak je porovnání naměřených dat s provedenými MKP analýzami, analýza oprávněnosti využití zatěžovacích zkoušek v kontextu s klasickými diagnostickými metodami a metodika optimálního počtu odběru zkušebních vzorků pro objektivní zhodnocení skutečného stavu konstrukce.
Studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích moderních dřevostaveb
Dohnal, Jakub ; Hradil, Petr (oponent) ; Straka,, Bohumil (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
V konstrukcích pozemních staveb se velmi často používá dřevo jako stavební materiál, popř. jej lze použít i pro doplňkové konstrukce např. jako obklad, stínící prvky, atd. Nejčastějšími zástupci dřevin, které se nachází v biotopu České republiky je smrk ztepilý (Picea abies L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Dřevo jako stavební materiál je oblíbený jak u architektů, tak i u investorů, kteří si přejí žít ve zdravém a ekologickém prostředí. Dřevěné konstrukce jsou oblíbené i u statiků pro svoje dobré mechanické vlastnosti a nízké hmotnosti, která je však závislá na vlhkosti. Vlastnosti dřeva jsou v každém přirozeném směru rozdílné a je potřeba s tím už v počátku návrhu konstrukce uvažovat. Cílem disertační práce je přispět k popisu chování mechanických charakteristik dřeva při změnách vlhkostních poměrů ve struktuře dřeva. V práci byly pro dosažení cílů použity různé experimentální zkoušky a numerické modelování. Experimentální zkoušky ověřovaly vybrané mechanické vlastnosti při různých vlhkostech vzorků vybraných dřevin. Získané hodnoty byly následně porovnávány s hodnotami dostupnými v odborné a vědecké literatuře, aby mohly tyto hodnoty být následně použity jako vstupní hodnoty do numerických výpočtů. Díky závěrům disertační práce dojde ke zpřesnění výpočtů a dalších analýz.
Novostavba bytového domu v Brně
Zelman, Martin ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie. Novostavba samostatně stojícího bytového domu bude umístěna na východní okrajové části města Brna na p.č. 5014/4 v k.ú. Líšeň. Jedná se o čtyřpodlažní, plně podsklepený bytový dům, jehož první a poslední nadzemní podlaží je odlišné od druhého a třetího nadzemního podlaží. V suterénu se nacházejí pouze společné prostory domu. V nadzemních podlaží tvoří převážnou část plochy těchto podlaží jednotlivé byty, zbytek plochy je tvořen společnými prostory. Bytový dům bude sloužit pro bydlení 56 osob a bude tvořit čtrnáct bytových jednotek o velikosti 3+KK, které budou vzájemně odděleny. Přístup do jednotlivých bytových jednotek je umožněn pouze přes společné prostory jako jsou společné chodby a schodiště. Navržený konstrukční systém je stěnový se ztužujícím jádrem. Dům má plochou jednoplášťovou vegetační střechu s extenzivní zelení, která je ohraničená atikou. Nosné obvodové suterénní stěny jsou tvořeny z železobetonu stejně jako ztužující jádro objektu, který slouží jako výtahová šachta nebo jako vodorovné nosné stropní konstrukce. Nosné zdivo v nadzemních podlaží je tvořeno z vápenopískových tvárnic. Nenosné zdivo je zhotoveno z vápenopískových a pórobetonových tvárnic. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu a železobetonu. Objekt bude kontaktně zateplen fasádními tepelněizolačními deskami EPS. Materiál splňuje požadavky na ETICS. Zateplená fasáda je navržena smetanově bílé a prachovitě šedé barvy, sokl bude tvořen marmolitem. Klempířské prvky jsou navrženy z lakovaného pozinkovaného plechu šedé barvy. Rámy venkovních otvorů mají antracitovou barvu.
Bytový dům
Lukešová, Michaela ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování části projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Bytový dům se nachází v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a částečné podsklepení. V suterénu objektu jsou navrženy sklepní kóje, technická místnost, strojovna výtahu a vzduchotechniky. V přízemí se nachází úklidová místnost, kolárna/kočárkárna a dvě bytové jednotky. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou dispozičně totožné a rozkládají se zde dvě bytové jednotky, ve čtvrtém nadzemním podlaží je bytová jednotka s terasou a společenská místnost s kuchyňkou a toaletou. Celkem je v objektu navrženo sedm bytových jednotek. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny z broušených cihelných bloků, v suterénu jsou obvodové konstrukce z monolitického železobetonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové, vyztužené dle statického výpočtu. Zateplení objektu je řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
Bytový dům Mánesova
Hermanová, Aneta ; Dohnal, Jakub (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni provádění stavby. Jedná se o novostavbu bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie. Bytový dům se nachází v Poličce, okres Svitavy a je umístěn na mírně svažitém terénu. Je řešen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený s plochou vegetační střechou. V suterénním podlaží je technické zázemí objektu a sklepní kóje. V nadzemních podlažích se nachází celkem 16 bytových jednotek, dále je zde centrální schodiště a výtah. V každém podlaží se nachází celkem 4 bytové jednotky o různých velikostech. Objekt je založen na základových pasech z železobetonu a dvou patkách. Suterénní stěny jsou navrženy z železobetonu a nadzemní části objektu jsou vyzděny z keramických tvárnic. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
Bytový dům v podhůří Orlických hor
Fogl, Martin ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Úkolem této bakalářské práce je navrhnout novostavbu čtyřpodlažního bytového domu s částečným podsklepením a zpracovat projektovou dokumentaci pro fázi provedení stavby. Stavební objekt je osazen do mírně svažitého terénu města Letohrad v podhůří Orlických hor. Návrh respektuje okolní zástavbu a veškeré závazné dokumenty města, zejména pak územní plán města a územní studii lokality Nad Bažantnicí. V nadzemních podlažích bude celkem dvanáct nových bytových jednotek, které svými dispozičními i materiálovými rysy korespondují s aktuálními trendy ve stavebnictví. Nové nájemce čeká zajímavé městské bydlení v horských oblastech. Podzemní podlaží nad částí objektu bude určeno pro skladování domovního vybavení, sklepní koje a technické zázemí budovy. Dále je výhodné z hlediska založení nejvyšší části bytového domu v únosnějších vrstvách podloží. Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu, vyzděn z vápenopískových zdících bloků a zastřešen jednoplášťovými plochými střechami, které jsou připraveny na umístění fotovoltaických panelů a využití alternativních zdrojů energie. Obvodové zdivo bude kontaktně zatepleno systémem s klasickým pořadí vrstev a certifikací ETICS. Jako tepelný izolant bude použit fasádní polystyren.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.