Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza rozpočtu stavebního objektu
Koukolová, Denisa ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje ceny přístavby mateřské školky Újezd a vybraných položek z rozpočtu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z teorie cen, kalkulace, rozpočtu stavby a nákladů. Praktická část zkoumá vývoj vybraných položek a materiálů z rozpočtu a celkové ceny stavby od roku 2016 do roku 2023. Výstupem této práce je popis a grafické znázornění vývoje cen prací a materiálů.
Price comparison of a variant technical solution of a specific building
Zelenay, Šimon ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
The subject of the thesis is a price comparison of a variant technical solution of a specific building. The thesis consists of two parts. The theoretical part describes the basic terms used in the processing of calculation and budget, price theory, types of prices and software used for budget. The practical part consists of the proposal of variable technical solutions and their comparison based on the chosen criteria. The conclusion is the evaluation of various variable technical solutions and the selection of the most suitable technical solution regarding the purpose of the building.
Mzdy a platy - vývoj v České republice
Juřenčáková, Soňa ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem mezd a platů v České republice. První část práce je teoretická část, popisuje základní pojmy týkající se právní úpravy odměňování, pracovněprávních vztahů, mezd a platů. Dále popisuje vývoj mezd a platů ve vybraném období. Praktická část se týká normování a odměňování ve vybraných stavebních firmách v České republice.
Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby
Mrňová, Zuzana ; Tichá, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Analýza je prováděna pro administrativní budovy, jelikož se jedná o nejčastěji certifikované budovy v České republice. K naplnění vymezeného cíle jsou sestaveny dvě databáze nabídkových cen kancelářských prostor v Praze a v Brně. První databáze je tvořena nabídkovými nájmy kancelářských prostor budov, které disponují environmentální certifikací. Druhá databáze je taktéž sestavena z nabídkových nájmů budov, avšak bez environmentální certifikace. Na základě těchto databází je pomocí párového t-testu zkoumán vliv environmentálních certifikací na výši nájemného. Současně jsou u budov, nacházejících se v Brně, analyzovány skutečné provozní náklady a je vyhodnoceno, zda a případně v jaké intenzitě se jejich výše odvíjí od environmentálních certifikací.
Secondary costs as part of construction cost estimating
Zelenay, Šimon ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the compilation of the budget of a building with a focus on ancillary budget costs. The work is divided into two parts. The theoretical chapter explains the definition of the budget, its components and methods of its calculation. The practical part consists of the compilation of ancillary budget costs of a specific building by an individual method of calculation. The conclusion is the summary of the acquired knowledge and recommendations for the selected company.
Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software
Sokol, Patrik ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude řešena problematika tvorby cen a sestavování rozpočtů ve stavebnictví. První část je věnována k seznámení se s terminologií, související s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde jsou zmíněné jednotlivé typy položkových rozpočtů, základní typy položek v rozpočtu i teoretický postup pro sestavení rozpočtů a kalkulací. Druhá část je věnována praktickému řešení dané problematiky, kde se sestavuje rozpočet na novostavbu rodinného domu. Nejprve bude definována novostavba rodinného domu. Na základě projektové dokumentace a osobní prohlídky rodinného domu bude sestaven položkový rozpočet, jako první bude vytvořený položkový rozpočet v programu KROS 4 podle projektové dokumentace. Následně bude proveden položkový rozpočet na vybrané položky, opět za využití programu KROS 4 a také BUILDPower S. Poté se vytvoří položkový rozpočet v realizovaných cenách. Všechny verze rozpočtu budou mezi sebou následně porovnány a vyhodnoceny.
Řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu se zaměřením na cenu
Mrňová, Zuzana ; Švadlenková, Markéta (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh postupu k řízení veřejných stavebních zakázek malého rozsahu pro obce. Postup je vytvořen na základě informací získaných z analýzy vývoje existence a kvality interních předpisů, z analýzy vývoje informační otevřenosti, a především z dotazníkového šetření mezi starosty obcí. Výsledný postup pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu je rozdělen do třech kategorií podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pro každou kategorii je pak stanoven počet oslovených dodavatelů, způsob oslovení dodavatelů, rozhodovací subjekt a postup při hodnocení nabídek tak, aby tento postup mohly malé obce využít jako interní předpis pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu.
Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení
Mrňová, Zuzana ; Rosecká,, Zdenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik práce, základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních úrazů. Současně jsou zde také porovnány statistiky pracovní úrazovosti za rok 2015 ve čtyřech vybraných stavebních firmách v České republice, vyhodnoceny zdroje a příčiny pracovních úrazů v dotazovaných stavebních firmách s následným návrhem preventivních opatření proti nejčastějším zdrojům a příčinám.