Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole
Mrázková, Monika ; Sedláčková, Daniela (vedoucí práce) ; Švandová, Martina (oponent)
Bakalářská práce Výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování v mateřské škole si dává za cíl zmapovat poruchy chování u dětí předškolního věku a vybrat vhodné metody pro práci s těmito dětmi v prostředí mateřské školy. Bakalářská práce se bude zabývat problematikou výchovy a vzděláváním dětí s poruchami chování v mateřské škole. Práce bude rozdělena do dvou základních částí. V teoretické části bude kromě analýzy odborné literatury, vymezení pojmů a charakteristiky vývoje dítěte předškolního věku, především rozbor nejčastějších poruch chování předškolních dětí, jejich etiologie, možná prevence a diagnostika. Praktická část se bude zabývat výzkumem informovanosti rodičů a pedagogických pracovníků o dané problematice. Cílem práce je také zjistit přístup rodičů ke komunikaci s pedagogickými pracovníky.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků
Mrázková, Monika ; Vacková, Hana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. V praktické části práce jsou analyzovány a prezentovány výsledky z dotazníkového šetření, doporučení a návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zvýšení návštěvnosti KJM, zkvalitnění poskytovaných služeb a spokojenosti uživatelů KJM.

Viz též: podobná jména autorů
4 MRÁZKOVÁ, Michaela
2 MRÁZKOVÁ, Miroslava
3 Mrázková, Magdalena
3 Mrázková, Magdaléna
4 Mrázková, Marcela
7 Mrázková, Marie
2 Mrázková, Marta
8 Mrázková, Martina
1 Mrázková, Marína
4 Mrázková, Michaela
2 Mrázková, Milada
3 Mrázková, Miloslava
3 Mrázková, Miriam
2 Mrázková, Miroslava