Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Edmund Schwarzenberg a krize šlechtické společnosti v meziválečném období, 1918-1939
Míka, Pavel ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Bakalářská práce analyzuje životopis Edmunda Schwarzenberga, příslušníka jednoho z nejbohatších šlechtických rodů Evropy. Úkolem práce je především rozšířit na základě pramenů informace o jeho osobnosti a vytvořit tak komplexnější pohled na člověka, jenž se naprosto vymykal své době. Žil téměř celý život v dluzích a stýkal se s lidmi jiného postavení, než bylo vzhledem k jeho původu běžné. Na úvod tato práce seznamuje čtenáře s kontextem doby, kdy se doslova rozbily staré pořádky monarchie a vznikly nové státy s jinými politickými systémy, kterým právě členové vyšších rodů museli čelit. Princ Edmund Schwarzenberg této nové době čelil poněkud zvláštním způsobem, proto je tato práce věnována právě jemu. Klíčová slova: Edmund Schwarzenberg, Šlechta, Rod Schwarzenbergů, Edmund Černov.
Srovnávací analýza technologií vývoje webových aplikací
Kryl, Milan ; Míka, Pavel (vedoucí práce) ; Galamboš, Leo (oponent)
Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz Abstrakt: Diplomova prace podrobne seznamujc s fungovanfm technologii pro tvorbu internetovych aplikaci. Jcdnotlive technologic CGI, FastCGI, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Java servlet, JSP, Cocoon a PUP jsou rozebirany z bczpecnostniho hlediska. Zminovany jsou funkcc podporujici zabezpeceni' kazdc technologic pfi instalaci technologic na server a take behem vyvoje. Durazjc kladen i na mnozstvi zvefejnovanych bezpecnostnich incidentuj ejich cetnost a vyvoj od vzniku technologic a jejich typ. Prace rozebi'ra take vykonnostni srovnani jednotlivych aplikaci za pomoci tfi testovacich programu (Apache Benchmark, httperf, lest_ client). Vzorek testovacich souboru je zatezove testovan jednim az nekolika desitkami simulovanych klientu. Testovani jc provadeno lokalne pfimo na serveru i vzdalene za pomoci dalsiho pocitace pripojcneho pfcs sit'. Nakoncc jsou nastineny moznosti dalsiho vykonnostniho rozsireni a zmineno nckolik doporuceni pro lepsi dostupnost cele internetove aplikace. Pfiblizeny jsou systemy s vysokou dostupnostia take fungovani internetovych aplikaci pro cclosvctove pouziti. Klicova...
Data quality and consistency in Scopus and Web of Science in their indexing of Czech Journals
Mika, Pavel ; Szarzec, Jakub ; Sivertsen, Gunnar
This study addresses the discussion of “quality versus coverage” that often arises if a choice is needed between Scopus and Web of Science (WoS). We present a new methodology to detect problems in the quality of indexing procedures. Our preliminary findings indicate the same degree and types of errors in Scopus and WoS. The more serious errors seem to occur in the indexing of cited references, not in the recording of traditional metadata.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikace kryptografie v informačních systémech
Mika, Pavel ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
(česky) Diplomová práce popisuje a porovnává nejrozšířenější algoritmy využívané v informačních systémech. Konkrétně se jedná o algoritmy: Vernamova šifra, DES, 3DES, AES a Blowfish (symetrická kryptografie) a protokol Diffie-Hellman pro výměnu klíčů, RSA, ElGamal, McEliece a systémy založené na eliptických křivkách (asymetrická kryptografie). Dále se práce zabývá oblastí informační bezpečnosti, především jednotlivými bezpečnostními mechanismy (důvěrnost, dostupnost, integrita, autentizace, autorizace a nepopiratelnost), které bývají zajištěny právě pomocí kryptografie. Zmíněno je také téma standardizace, kde jsou především představeny odpovědné instituce tvořící normy a standardy a pak také některé normy. Popisované algoritmy jsou v závěrečné kapitole porovnány pomocí několika kritérií (čas, průchodnost, paměť potřebná pro implementaci, lavinový efekt a délky klíčů). Data, na jejichž základě je porovnáváno, jsou převzata z dalších studií a vědeckých materiálů.
Srovnávací analýza technologií vývoje webových aplikací
Kryl, Milan ; Míka, Pavel (vedoucí práce) ; Galamboš, Leo (oponent)
Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz Abstrakt: Diplomova prace podrobne seznamujc s fungovanfm technologii pro tvorbu internetovych aplikaci. Jcdnotlive technologic CGI, FastCGI, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Java servlet, JSP, Cocoon a PUP jsou rozebirany z bczpecnostniho hlediska. Zminovany jsou funkcc podporujici zabezpeceni' kazdc technologic pfi instalaci technologic na server a take behem vyvoje. Durazjc kladen i na mnozstvi zvefejnovanych bezpecnostnich incidentuj ejich cetnost a vyvoj od vzniku technologic a jejich typ. Prace rozebi'ra take vykonnostni srovnani jednotlivych aplikaci za pomoci tfi testovacich programu (Apache Benchmark, httperf, lest_ client). Vzorek testovacich souboru je zatezove testovan jednim az nekolika desitkami simulovanych klientu. Testovani jc provadeno lokalne pfimo na serveru i vzdalene za pomoci dalsiho pocitace pripojcneho pfcs sit'. Nakoncc jsou nastineny moznosti dalsiho vykonnostniho rozsireni a zmineno nckolik doporuceni pro lepsi dostupnost cele internetove aplikace. Pfiblizeny jsou systemy s vysokou dostupnostia take fungovani internetovych aplikaci pro cclosvctove pouziti. Klicova...
Možné nástrahy kvantitativního hodnocení
Mika, Pavel
Příspěvek nabízí kritický pohled na praktické použití bibliometrických metod. Postupně jsou v příspěvku představeny úskalí a omezení, která snižují vypovídající hodnotu a zvyšují riziko chybné interpretace bibliometrických indikátorů. K tomu jsou nabídnuty možnosti řešení a obecná doporučení vedoucí ke správnému použití bibliometrie. Konkrétně je zde popsána problematika oborového členění, jehož použití je klíčovým faktorem k objektivnímu nahlížení na citační indikátory. Samotné bibliometrické indikátory zahrnují široký okruh okolností, které je nutné pro jejich správné využití brát v potaz. Zajímavou otázkou je také započítávání vědeckých výstupů mezi více autorů, tedy to, jestli využít tzv. plné počítání nebo frakcionalizaci a jak to může skreslit interpretaci indikátorů.
Zkušenosti s využitím EIZ pro hodnocení vědy
Mika, Pavel
Příspěvek představí základní možnosti využití elektronických informačních zdrojů pro hodnocení vědy z hlediska bibliometrie. Informační systémy CRIS a komerční citační databáze obsahují informace využitelné pro hodnocení jednotlivých vědců, vědeckých pracovišť a organizací, ale i celých vědních oborů nebo regionů v rámci světového porovnání. Informace získané analýzou uložených dat – bibliografických záznamů, případně citačních vazeb mezi nimi mohou vypovídat o postavení hodnocené jednotky z hlediska počtu, vědeckého ohlasu a částečně i kvality (měřené citovaností) jednotlivých druhů vědeckých výsledků a jejich podíl na domácí, světové produkci. Nejzajímavější informace mohou poskytnout právě data o citačních vazbách. Dále je možné sledovat oborové zaměření či přímo aktuální témata pomocí analýzy klíčových slov. Analýzou autorské spolupráce získáme pohled na mezinárodní propojení vědního prostoru.
Zkušenosti Knihovny Akademie věd ČR
Mika, Pavel
Prezentace: idr-792_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-792_2 - Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
7 Mika, Pavel
4 Mika, Petr
4 Míka, Petr