National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Comparative analysis of technology for development web applications
Kryl, Milan ; Míka, Pavel (advisor) ; Galamboš, Leo (referee)
Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz Abstrakt: Diplomova prace podrobne seznamujc s fungovanfm technologii pro tvorbu internetovych aplikaci. Jcdnotlive technologic CGI, FastCGI, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Java servlet, JSP, Cocoon a PUP jsou rozebirany z bczpecnostniho hlediska. Zminovany jsou funkcc podporujici zabezpeceni' kazdc technologic pfi instalaci technologic na server a take behem vyvoje. Durazjc kladen i na mnozstvi zvefejnovanych bezpecnostnich incidentuj ejich cetnost a vyvoj od vzniku technologic a jejich typ. Prace rozebi'ra take vykonnostni srovnani jednotlivych aplikaci za pomoci tfi testovacich programu (Apache Benchmark, httperf, lest_ client). Vzorek testovacich souboru je zatezove testovan jednim az nekolika desitkami simulovanych klientu. Testovani jc provadeno lokalne pfimo na serveru i vzdalene za pomoci dalsiho pocitace pripojcneho pfcs sit'. Nakoncc jsou nastineny moznosti dalsiho vykonnostniho rozsireni a zmineno nckolik doporuceni pro lepsi dostupnost cele internetove aplikace. Pfiblizeny jsou systemy s vysokou dostupnostia take fungovani internetovych aplikaci pro cclosvctove pouziti. Klicova...
Comparative analysis of technology for development web applications
Kryl, Milan ; Míka, Pavel (advisor) ; Galamboš, Leo (referee)
Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz Abstrakt: Diplomova prace podrobne seznamujc s fungovanfm technologii pro tvorbu internetovych aplikaci. Jcdnotlive technologic CGI, FastCGI, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Java servlet, JSP, Cocoon a PUP jsou rozebirany z bczpecnostniho hlediska. Zminovany jsou funkcc podporujici zabezpeceni' kazdc technologic pfi instalaci technologic na server a take behem vyvoje. Durazjc kladen i na mnozstvi zvefejnovanych bezpecnostnich incidentuj ejich cetnost a vyvoj od vzniku technologic a jejich typ. Prace rozebi'ra take vykonnostni srovnani jednotlivych aplikaci za pomoci tfi testovacich programu (Apache Benchmark, httperf, lest_ client). Vzorek testovacich souboru je zatezove testovan jednim az nekolika desitkami simulovanych klientu. Testovani jc provadeno lokalne pfimo na serveru i vzdalene za pomoci dalsiho pocitace pripojcneho pfcs sit'. Nakoncc jsou nastineny moznosti dalsiho vykonnostniho rozsireni a zmineno nckolik doporuceni pro lepsi dostupnost cele internetove aplikace. Pfiblizeny jsou systemy s vysokou dostupnostia take fungovani internetovych aplikaci pro cclosvctove pouziti. Klicova...

See also: similar author names
2 Kryl, Marek
3 Kryl, Martin