Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evaluace spokojenosti klientů s Programem kontrolované konzumace alkoholu Kontaktního centra Vlhká
Liďák, Jan ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Kontaktní centrum Vlhká společnosti Podané ruce provozuje Program kontrolované konzumace alkoholu jako jediná organizace v České republice, inspirovaná programy stejného typu ze zahraničí. V této práci využívám evaluaci spokojenosti jako výzkumnou metodu se záměrem poskytnout klientům možnost se k programu a chodu tohoto centra vyjádřit. Cílem výzkumu bylo provést šetření spokojenosti u klientů Kontaktního centra Vlhká zapojených do programu kontrolované konzumace alkoholu. Cílem bylo zhodnotit spokojenost klientů s tímto programem jako i ostatními intervencemi centra, přístupem pracovníků, prostředím, vybavením a otvírací dobou. Záměrem bylo poskytnout výsledky práce vedení služby jako případnou inspiraci pro další změny a vývoj a zpětnou vazbu k již zavedeným změnám. Výzkumný soubor tvoří 17 respondentů, klientů kontaktního centra Vlhká zapojených v programu Kontrolované konzumace, kteří odpovídají cílové skupině služby. Jde o osoby bez domova ohrožené užíváním alkoholu či závislostí. Respondenti byli do výzkumu vybrání metodou záměrného výběru prostřednictvím instituce. Osloveni byli v otvírací době centra, kde probíhal samotný sběr dat. Data byla sbírána pomocí polostrukturovaného interview. Kvalitativní data byla analyzována metodou vytváření trsů a metodou prostého výčtu. Z výsledku výzkumu...
Spiritualita u abstinujících uživatelů návykových látek
Liďák, Jan ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zachová, Kateřina (oponent)
V této práci se zabývám spiritualitou u abstinujících uživatelů drog, soustředím se na rovinu prožívání. Jako teoretický základ vycházím hlavně z autorů Vojtíška a Říčana a snažím se vymezit spiritualitu vůči termínům jí příbuzným - religiozitě a nábožentsví. Dál vycházím ze studií, které se věnují vztahu spirituality, zdraví a závislosti. Východiskem pro mě je bio-psycho-sociálně-spirituální model závislosti a předpoklad, že spiritualita v době užívání u lidí trpících závislostí utrpěla či byla potlačována, jak dokládají čeští i zahraniční autoři. Mým cílem v této práci je porozumět prožívání spirituality u bývalých uživatelů drog vzhledem k jejich drogové kariéře, zotavení a abstinenci. Výzkumné otázky směřuji na prožívání spirituality aktuálně v období, kdy je většina účastníků výzkumu v doléčovacím programu, zabývám se tím, jak spiritualitu prožívali v léčbě i v období užívání drog, tedy závislosti a ptám se klientů, jaký význam spiritualitě přisuzují v jejich životě bez drog. V práci jsem se rozhodl pro kvalitativní studii, metodou tvorby dat jsem použil polo- strukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří pět klientů doléčovacích center následné péče a jeden dlouholetý abstinent. Soubor byl vybrán metodou samovýběru, která je charakterizována principem dobrovolnosti. Výsledky obecně dokládají,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.