Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní metody mokrého čištění spalin
Kubíček, Jan ; Kermes, Vít (oponent) ; Dvořák, Radek (vedoucí práce)
Výzkum podmínek, při nichž probíhá absorpce oxidu siřičitého ze znečištěných spalin, je hlavní náplní této práce. Účinnost odstranění byla měřena na experimentálním zařízení, které se skládá z absorpční kolony, naplněné strukturovanou náplní, a tzv. "O-elementu". Dále je uvedena možnost rozšíření stávajícího zařízení k zvýšení objemu zpracovávaného plynu.
Moderní metody mokrého čištění spalin
Kubíček, Jan ; Grolig, Ondřej (oponent) ; Dvořák, Radek (vedoucí práce)
Hlavní náplní této diplomové práce je obeznámení se s problematikou čištění spalin ze spaloven odpadů a modernizace experimentálního zařízení zvaného „O-element“ pro odstraňování kyselých složek ze znečištěných spalin, které je instalované v laboratoři Ústavu procesního a ekologického inženýrství v Brně. Dále jsou v práci uvedeny experimentální měření na „O-elementu“ a zhodnocení naměřených dat.
Odbavovací hala
Kubíček, Ján ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Bajer, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní odbavovací haly pro mezinárodní letiště Pardubice. Návrh je zpracován ve dvou variantách, ze kterých je vybrána jedna, která je dále podrobněji rozpracována. Součástí haly je jednopatrová ocelová vestavba pro administrativní a komerční účely. Pro získání vnitřních sil na konstrukci bylo zvoleno vymodelování haly ve výpočetním software založeném na MKP. Práce obsahuje ruční posouzení vybraných prvků a detailů, posouzení prvků pomocí výpočetního software, výkresovou dokumentaci a výkaz materiálu.
Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku
Kubíček, Jan ; Jícha, Jaroslav (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně prospěšnou krajinu, zapadající do okolní biosféry, která je opět schopna sloužit ve prospěch člověka a přírody.
Kapitál a monetární teorie hospodářského cyklu: Eseje o rakouské teorii kapitálu, úroku a hospodářském cyklu
Potužák, Pavel ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Holman, Robert (oponent) ; Kubíček, Jan (oponent)
Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze hospodářského cyklu. Vyjasňuje také některá zmatení v této teorii. Kapitola 2 zkoumá chování úrokové míry během hospodářského cyklu pohledem rakouské teorie ekonomických fluktuací. Kapitola 3 podrobně diskutuje tzv. čistou teorii časové preference. S využitím jednoduchého grafického a matematického aparátu dokazuje, že tato teorie obsahuje fundamentální chybu. Je ukázáno, že pojem statek a potřeba musí být explicitně separovány, a kapitola uzavírá tvrzením, že jak časová preference, tak subjektivní směnný poměr mezi současnými a budoucími statky můžou nabývat jakékoliv hodnoty. Kapitola 4 zkoumá dynamiku hospodářského cyklu v ekonomice s dlouhodobě rostoucím přirozeným produktem. Je představeno a podrobně diskutováno jednoduché měnově-politické pravidlo, která má za cíl eliminovat fluktuace v tržní ekonomice.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Masarykova univerzita v Brně, ESF ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vítek, Leoš ; Kubíček, Jan ; Slavíková, Lenka ; Bakoš, Eduard ; Selešovský, Jan ; Kalouda, František ; Rektořík, Jaroslav ; Horský, Martin ; Satrapa, Ladislav ; Uhmannová, Hana ; Dráb, Aleš ; Říha, Jaromír ; Balvín, Pavel ; Pavlovský, Ladislav ; Štěpánková, Pavla ; Drbal, Karel
Cílem projektu je ukázat potenciál škod a rizik za povodně s dobou opakování 5, 20 a 100 let, případně při návrhové povodni, nebo selhání protipovodňových objektů. Řešení směřuje k splnění základního cíle zpracovat mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR. Projekt předpokládá navázat na dosud vykonané práce a poznatky a následně připravit návrh postupu pro rutinní zpracování map rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v podmínkách ČR tak, aby byly splněny jak požadavky evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tak i požadavky vyplývající z Plánu hlavních povodí ČR. V návrhu budou uplatněny ověřené postupy vhodné pro efektivní hodnocení a vyjádření rizika v rozsáhlých oblastech, které jsou vystaveny povodňovému nebezpečí. Popis míry povodňového rizika v jednotlivých oblastech ČR podle jednotné metodiky umožní přípravu podkladů pro optimalizaci návrhů preventivních opatření. Zpráva dokumentuje výsledky první etapy řešení projektu, která byla věnována přípravě podkladů pro metodický pokyn k problematice stanovování rizik a potenciálních škod.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Masarykova univerzita v Brně, ESF ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kahoun, Jaroslav ; Malý, Vítězslav ; Vítek, Leoš ; Kubíček, Jan ; Slavíková, Lenka ; Bakoš, Eduard ; Selešovský, Jan ; Kalouda, František ; Rektořík, Jaroslav ; Horský, Martin ; Satrapa, Ladislav ; Čejda, Marek ; Marčíková, Miriam ; Chubna, Libor ; Dvořák, Ladislav ; Duchan, David ; Uhmannová, Hana ; Dráb, Aleš ; Říha, Jaromír ; Polenka, Evžen ; Ošlejšková, Jana ; Dzuráková, Miriam ; Řídká, Andrea ; Balvín, Pavel ; Pavlovský, Ladislav ; Štěpánková, Pavla ; Drbal, Karel
Cílem projektu je ukázat potenciál škod a rizik za povodně s dobou opakování 5, 20 a 100 let, případně při návrhové povodni, nebo selhání protipovodňových objektů. Řešení směřuje k splnění základního cíle zpracovat mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR. Detailní propracování metod tvorby map rizik na třech rozdílných povodích Lužnice, Nežárky, Kyjovky, Horní Opavy umožní, aby metody mohly být plošně nasazeny na vyhodnocení povodňového rizika na celém zbývajícím území a poskytly tak výsledky vzájemně porovnatelné mezi různými oblastmi republiky. Tak bude umožněno posuzování naléhavosti praktického řešení ochrany před negativními účinky povodní na různých místech ČR. Povodí Lužnice a Nežárky - doplnění informací o využití území, formalizovaná mapa místních rizik, výpočet extrémních povodní Q300 a Q500, vyjádření rizika na základě potencionálních škod na Lužnici a Nežárce, citlivostní analýza, stanovení zranitelnosti území, srovnání povodňových rizik. Povodí Kyjovky - finalizace map ohrožení a rizika, 2D model v lokalitě Kyjov, identifikace citlivých objektů, stanovení počtu ohrožených osob dotčených povodňovým nebezpečím. Povodí Horní Opavy - metoda řešení, srovnání map ohrožení vytvořených na podkladě výpočtů pomocí D a 2D modelu. Metodické postupy kvantitativního vyjádření rizik. Standardy míry ochrany před negativními účinky povodní. Možnosti prezentace map ohrožení a rizika v digitální formě prostřednictvím mapového serveru.
Měnová politika ECB a ČNB od vzniku eurozóny: konvergence či divergence?
Vránová, Veronika ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Práce je postavena na hypotéze, že vzhledem k očekávanému přijetí eura v ČR by mělo docházet ke konvergenci také v oblasti měnové politiky. Cílem práce je porovnat konečné dopady monetární politiky ECB a ČNB na měnové ukazatele - tj. na inflaci, úrokové sazby a měnový kurz od roku 1999 a následně zhodnotit jejich konvergenci pomocí jednoduchých statistických modelů. Úvodní část práce stručně popisuje historický vývoj eurozóny, který umožňuje lépe pochopit její počáteční složení a podstatu Evropské měnové unie. Následně se práce zabývá měnovou politikou obou centrálních bank. Přibližuje jejich institucionální uspořádání, cíle, strategie a nástroje, jež formují jejich činnost. Dále je představena problematika samotné konvergence. Poslední část je zaměřena na srovnání vybraných ukazatelů a zhodnocení jejich konvergence v rámci eurozóny a České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.