Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti farmakologického ovlivnění renální dysfunkce u experimentálního modelu srdečního selhání
Krátký, Vojtěch ; Charvátová, Zuzana (vedoucí práce) ; Bednářová, Vladimíra (oponent) ; Melenovský, Vojtěch (oponent)
Mechanizmy vzniku a možnosti farmakologického ovlivnění renální dysfunkce u pacientů s chronickým srdečním selháním nejsou dosud dostatečně prozkoumány. Cílem práce proto bylo porovnat vliv ACE inhibitoru (ACEi), blokátoru AT1 receptoru (ARB) a kombinovaného AT1 blokátoru a inhibitoru neprilysinu (ARNi) na renální hemodynamické a exkreční funkce na experimentálním modelu srdečního selhání navozeném pomocí aortokavální píštěle (AKP) v kombinaci s hypertenzí nebo preexistujícím poškozením ledvin. U normotenzních i hypertenzních potkanů se srdečním selháním 20 týdnů po založení AKP předešla léčba ARB, na rozdíl od léčby ACEi, renální hypoperfuzi a zabránila tak hypoxii v ledvině měřené pomocí aktivity laktát dehydrogenázy. Zároveň vykazovali AKP potkani léčení ARB nižší tvorbu ROS, zlepšenou dostupnost NO v ledvině a normální aktivitu SNS oproti potkanům léčených ACEi. Neschopnost ACEi zlepšit ledvinnou hypoperfuzi u potkanů s AKP byla nejspíše důsledkem nedostatečně utlumeného intrarenálního RAS spolu se zvýšenou aktivitou SNS při vyčerpané kapacitě kompenzatorních mechanizmů, a to zejména NO. Kombinovaná léčba ARNi vedla, na rozdíl od léčby samotným ARB nebo ACEi, u potkanů se srdečním selháním po založení AKP a s progresivní renální dysfunkcí k signifikantně nižší úmrtnosti oproti neléčeným...
Spojuje nás Drum and Bass: Charakteristiky posluchačů Drum and Bass ve vztahu k tomuto žánru
Krátký, Vojtěch ; Oravcová, Anna (vedoucí práce) ; Mitrenga, David (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiky posluchačů hudebního žánru zvaného Drum and Bass (DnB). Výzkum byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných výzkumných rozhovorů s respondenty formou kvalitativního přístupu a zúčastněným terénním pozorováním. Respondenty výzkumu jsou dlouholetí posluchači DnB, terénem pozorování jsou kluby a festivaly v průběhu roku 2018, kde se Drum and Bass vyskytovalo. Drum and Bass je původně britským hudebním žánrem, který v českých podmínkách existuje již několik let. Tato práce se zaměřuje na vnímání Drum and Bass dlouholetými posluchači, úlohou Drum and Bass v jejich osobním i společenském životě, vztahem k ostatním posluchačům či transformací tohoto žánru během jejich aktivního vyhledávání. Posluchači jsou různorodou skupinou. Netvoří subkulturu, avšak zaujímají společné charakteristiky v pohledu na současné Drum and Bass a oplývají zájmem aktivně se angažovat v DnB jako DJové.
Postoje studentů středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu
Krátký, Vojtěch ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje postojům studentů dvou středních škol k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu. Postoje k alkoholu, marihuaně a jejím uživatelům jsou často skloňovaným tématem, a to v souvislosti s proměňujícím se vnímáním těchto dvou látek. Tento trend je nejlépe pozorovatelný u adolescentů v období pozdní adolescence, čemuž odpovídá období studií na středních školách. Stěžejním cílem této práce je zjistit, jaké faktory mají vliv na postoje studentů k užívání a uživatelům alkoholu a marihuany, popř. zda můžeme pozorovat rozdílné postoje mezi sledovanými školami. Tyto faktory pramení z teoretických úvah, které jsou následně testovány ve výzkumu. Jak výzkum ukázal, studenti jsou ve svých postojích k užívání a uživatelům marihuany a alkoholu nejvíce ovlivněni významnými druhými, mezi které patří zejména vrstevníci a jejich rodiče a případně vlastní zkušeností. Zatímco se jedinci ve svých postojích k alkoholu orientují primárně podle jejich rodičů, u marihuany se jedinci, kteří mají zkušenosti s marihuanou, řídí zejména vrstevníky a svou vlastní zkušeností. Tací jedinci mají také tendenci následně zaujímat pozitivnější postoj k užívání a uživatelům marihuany. Mezi školami se neukázaly signifikantní rozdíly ohledně postojů ke sledovaným substancím, obě školy však vykazují podobné...
Spojuje nás Drum and Bass: Charakteristiky posluchačů Drum and Bass ve vztahu k tomuto žánru
Krátký, Vojtěch ; Oravcová, Anna (vedoucí práce) ; Mitrenga, David (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiky posluchačů hudebního žánru zvaného Drum and Bass (DnB). Výzkum byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných výzkumných rozhovorů s respondenty formou kvalitativního přístupu a zúčastněným terénním pozorováním. Respondenty výzkumu jsou dlouholetí posluchači DnB, terénem pozorování jsou kluby a festivaly v průběhu roku 2018, kde se Drum and Bass vyskytovalo. Drum and Bass je původně britským hudebním žánrem, který v českých podmínkách existuje již několik let. Tato práce se zaměřuje na vnímání Drum and Bass dlouholetými posluchači, úlohou Drum and Bass v jejich osobním i společenském životě, vztahem k ostatním posluchačům či transformací tohoto žánru během jejich aktivního vyhledávání. Posluchači jsou různorodou skupinou. Netvoří subkulturu, avšak zaujímají společné charakteristiky v pohledu na současné Drum and Bass a oplývají zájmem aktivně se angažovat v DnB jako DJové.

Viz též: podobná jména autorů
1 Krátký, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.