Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Racionalizace technologie výroby
Konečný, Petr ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje krátké seznámení s firmou NTS Prometal Machining s.r.o. a stručný popis daného výrobku. V následující kapitole je proveden rozbor stávající výrobní technologie. Praktická část práce je věnována návrhu variant racionalizace výrobního procesu. Po vyhodnocení všech případných možností racionalizace byl vypracován nový technologický postup s ohledem na časové a finanční úspory. V závěru práce bylo provedeno ekonomické vyhodnocení a doporučení pro další výrobu součásti.
Nástroje pro CNC frézovací centra
Konečný, Petr ; Madaj, Martin (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny a popsány vlastní frézovací nástroje z hlediska užití a konstrukce. V této kapitole jsou dále popsány nástrojové materiály, upínání, povlakování a označování těchto nástrojů. Praktická část práce je věnována výrobnímu sorti-mentu fréz od významných producentů. Jedná se o rozbor, popis a zhodnocení sortimentů těchto firem. Za tímto účelem byly vybrány firmy Sandvik Coromant a Pramet Tools.
Respirační fyzioterapie v neurologii
Srp, Martin ; Jech, Robert (vedoucí práce) ; Baláž, Marek (oponent) ; Konečný, Petr (oponent)
U velké části neurologických onemocnění se na první místo příčin úmrtí řadí pneumonie. Respirační fyzioterapie patří mezi nefarmakologické možnosti pro podporu hygieny dýchacích cest. Současný stav poznání respirační fyzioterapie u neurologických pacientů však není uspokojivý. Cílem této práce bylo ověření efektivity rezistentního tréninku výdechového svalstva (RTVS) u tří neurologických onemocnění: roztroušené sklerózy (RS), Parkinsonovy nemoci (PN) a multisystémové atrofie (MSA). Výsledky této práce ukazují: 1) u pacientů s RS vedl RTVS k významnému zvýšení síly výdechového svalstva a síly vědomě navozeného kašle. Prokázali jsme tedy, že RTVS představuje efektivní metodu respirační fyzioterapie v podpoře hygieny dýchacích cest u pacientů s RS. 2) U pacientů s PN jsme nejprve v demografické studii zjistili, že současný model fyzioterapeutické péče o tyto pacienty není v České republice optimální, nedochází k dostatečnému využívání technik respirační fyzioterapie, a je tedy zapotřebí jeho reorganizace. 3) Pro potřeby podpory adherence pacientů s PN v domácím RTVS vytvořili a patentovali mobilní aplikaci SpiroGym, která poskytuje vizuální zpětnou vazbu při tréninku a zasílá výsledky tréninku přes zabezpečený server přímo terapeutovi pro telemedicínské potřeby. V pilotní studii jsme ověřili její...
Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů
Dostál, Ondřej ; Vyšata, Oldřich (vedoucí práce) ; Konečný, Petr (oponent) ; Bukovský, Ivo (oponent)
Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů Ondřej Dostál Souhrn Problémem současného výzkumu v oblasti vývoje a léčby hybných poruch v neurologii a rehabilitaci je nízká reprodukovatelnost klinických škál pro vysokou intra- a interindividuální variabilitu. Možností řešení je využití nízkoenergetických biosenzorů, které umožní časnou diagnostiku, kontinuální monitoraci efektu terapie a rychlou reakci na náhlé zhoršení stavu. Dlouhodobé sledování jedince v přirozeném prostředí přináší alternativu k současnému způsobu pozorování, které je omezené na jednorázové vyšetření v nepřirozených podmínkách zdravotnického zařízení. Výhodou je možnost odhalení skrytých závislostí měřených veličin, objektivizace fungování v běžných denních aktivitách a následná optimalizace léčby. Kombinace vícečetných parametrů v reálném čase umožňuje přesnější modelování lidského pohybu a jeho poruch v přirozeném prostředí. Eliminuje se vliv mezilidské interakce na sledované veličiny a variability mezi hodnotiteli, což vede k objektivizaci měření. Práce obsahuje přehled aktuálních možností sledování pohybové aktivity, zpracování získaných dat, analýzy pomocí metod strojového učení a současné možnosti uplatnění v klinické praxi.
Diferenciální diagnostika, prevence a léčba bolestí zad systémem Computer Kinesiology
Honců, Pavla ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Konečný, Petr (oponent) ; Siegelová, Jarmila (oponent)
Nemoci svalové a kosterní soustavy jsou druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti u osob v produktivním věku, a i z tohoto důvodu je nutné hledat způsoby včasného záchytu reverzibilních funkčních poruch pohybového systému dříve, než se rozvinou do ireverzibilních poruch strukturálních. Cílem této dizertační práce bylo prověřit Medicínský Expertní Informační Systém Computer Kinesiology (MEIS CK), prezentovat jeho účinnost a porovnat výsledky terapie systémem MEIS CK u skupiny participantů se subakutními a chronickými bolestmi zad v bederní páteři a u skupiny participantů bez bolestí zad. Výsledky těchto dvou skupin byly porovnávány s kontrolní skupinou bez terapie MEIS CK. Pilotní studie zahrnovala 55 participantů se subakutní a chronickou bolestí zad (Skupina 1) a 51 participantů bez bolesti zad (Skupina 2). Obě skupiny podstoupily terapii MEIS CK. Ve třetí skupině bylo 67 zdravých participantů bez bolesti zad a bez terapie MEIS CK. U všech 173 subjektů byla v čase třikrát provedena diagnostika MEIS CK, která zahrnovala 46 standardních fyzioterapeutických testů. Účinek terapie MEIS CK byl vyhodnocen pomocí H skóre. Zlepšení po terapii bylo definováno snížením H skóre alespoň o 1 bod. Data byla statisticky zpracována pomocí software R na hladině významnosti 5 %. Ve Skupinách 1 a 2 bylo...
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Konečný, Petr
Práce řeší problematiku judikatury Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud ČR je vrcholným orgánem obecné soustavy soudů v ČR. Hlavním posláním Nejvyššího soudu ČR je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování soudů, které realizuje prostřednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů. Pozornost je věnována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍČOVÁ SLOVA Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Zavádění technologií precizního zemědělství na rodinné farmě
Konečný, Petr
Bakalářská práce se zabývá základním teoretickým popisem všech jednotlivých složek, které jsou součástí precizního zemědělství. Tyto informace byly čerpány z prostředí odborníků a odborné tuzemské i zahraniční literatury. Tyto poznatky byly teoreticky aplikovány na prostředí malé rodinné farmy o rozloze 195 ha v oblasti Hané. Po konzultaci s majitelem byl vybrán nejlepší vhodný postup, jak tuto technologii zavádět. Součástí práce je popis práce při vytváření podkladových map určených k aplikaci dusíkatých hnojiv.
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Konečný, Petr
Práce řeší problematiku judikatury Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud ČR je vrcholným orgánem obecné soustavy soudů v ČR. Hlavním posláním Nejvyššího soudu ČR je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování soudů, které realizuje prostřednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů. Pozornost je věnována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍČOVÁ SLOVA Nejvyšší soud ČR, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovněprávní spory
Balíci materiály a balíci technika používána v potravinářství
Konečný, Petr
Bakalářská práce s názvem Balící materiály a balící technika používaná v potravinářství se věnuje nejčastěji používaným obalovým materiálům, jejich vlastnostem a použitím. Dále se zabývá obalovými technologiemi, které jsou v potravinářství využívány, a také stroji, jenž s touto problematikou souvisí. Práce se věnuje jednotlivým obalovým materiálům, jejich složením, výrobou, kladným i záporným vlastnostem. V další části uvádí popis balící techniky používané u potravin, pro jaké potraviny jsou dané techniky vhodné, a jaké balící materiály jsou u nich používány. V poslední části práce jsou uvedeny legislativní požadavky spojené s problematikou balících materiálů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 KONEČNÝ, Petr
1 Konečný, P.
3 Konečný, Patrik
38 Konečný, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.