Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estimating willingness to pay for increasing probability to conceive
Kolářová, Natálie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem práce je analyzovat preference pro zv˝öení pravděpodobnosti početí. Ochota platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí je odhadována pomocí scénáře adaptačního opatření na individuální úrovni za vyuûití nového komplexu vitamínů a minerálů jako oceňovaného statku. Konkrétně pouûíváme model diskrétní volby se třemi atributy: zv˝öení pravděpodobnosti početí, počet měsíců snahy o početí, od kdy se tato pravděpodobnost zv˝öí, a náklady, které je třeba za tento produkt zaplatit. Údaje jsou získávány prostřednictvím průzkumu vyjádřen˝ch preferencí provedeného v roce 2014 ve čtyřech evropsk˝ch zemích (Česká republika, Spojené království, Itálie a Nizozemsko). Odhadujeme smíöen˝ logistick˝ model, kter˝ umoûňuje nepozorovanou heterogenitu preferencí. Zjistili jsme, ûe lidé jsou ochotni platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí u ûeny a jejich ochota platit je vyööí po 12 měsících snahy o početí, kdyû se ûena stává neplodnou. Respondenti jsou ochotni zaplatit za zv˝öení öance na početí i v období, kdy nejsou ûeny jeötě diagnostikovány jako neplodné, tedy od 6 měsíců snahy o otěhotnění, s v˝jimkou Nizozemska. Italové jsou ochotni zaplatit nejvíce, zatímco Nizozemci jsou ochotni zaplatit nejméně. Kontrolou hlavních charakteristik respondentů jsme zjistili, ûe ûeny staröí 35 let a ti, kteří mají zkuöenost s...
Determinants of divorce: Evidence from the Czech Republic
Kolářová, Natálie ; Votápková, Jana (vedoucí práce) ; Vávra, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá́ determinanty rozvodovosti v C:eské republice. Na základě regionálnı́ch statistik, které jsou zveřejňovány C:eským statistickým úřadem, je jejı́m cı́lem vysvětlit rozdı́ly v hrubé mı́ře rozvodovosti mezi českými okresy a identifikovat nejvýznamnějšı́ determinanty. Hlavnı́m přı́nosem této práce je ekonometrická analýza nejnovějšı́ch panelových dat. Panelová data uvažujı́cı́ 77 průřezových jednotek (okresů) pozorovaných v letech 2004-2018 jsou analyzována s použitı́m modelu fixnı́ch efektů pro panelová data. Výsledky makroekonomické analýzy ukazujı́, že hrubá mı́ra rozvodovosti je vyššı́ v okresech s relativně vı́ce sňatky, potraty a vyššı́m počtem uchazečů o zaměstnánı́. Vyššı́ přirozený přı́růstek populace a kriminalita rozvodovost rovněž zvyšujı́. Naopak relativně vyššı́ počet lékařů a nižšı́ úroveň vzdělanosti rozvodovost snižujı́. Většina modelem vysvětlené variace má však kořeny v nepozorovaných faktorech - individuálnı́ch a časových efektech. Praha překvapivě nevystupuje jako odlehlá hodnota, jelikož se výsledky zdajı́ být srovnatelné jak při jejı́m zahrnutı́, tak při vyloučenı́. Klasifikace JEL C33, J12 Klíčová slova rozvod, svatba, C:eská republika, regionálnı́...

Viz též: podobná jména autorů
1 Kolářová, Nikola
1 Kolářová, Nina