Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémový přístup k oceňování tvářecích strojů
Šůstek, Roman ; Mareček, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá inovací a konkretizací metod pro oceňování široké skupiny strojů, kterou tvoří tvářecí stroje, s důrazem na vytváření systému podstatných veličin při provádění cenových a parametrických porovnání. Práce je zaměřena na identifikaci tvářecího stroje v návaznosti na návrh jejich vhodného členění, a to z hlediska jeho konstrukčního řešení a provedení funkčních skupin, vymezení parametrů popisující jeho vlastnosti a zohlednění významu opodstatněných parametrů při určení hodnoty výchozí tvářecího stroje. Velká variabilita tvářecích strojů s různými vlastnostmi spolu s nedostupností cenových údajů často vedou k subjektivnímu přístupu znalce při řešení oceňovacích problémů a tím k možnému opomenutí podstatných skutečností. Tento přístup směřuje k obtížné verifikaci výsledků a z toho důvodu také ke zpochybňování znaleckých posudků. Výsledkem disertační práce je návrh postupu řešení oceňovacích problémů, a to ve vztahu k znaleckému objektu a znaleckému problému. Podstatné závěry jsou zapracovány do aplikační podoby v podobě tabulek.
Konstrukční návrh manipulátoru spodního housingu tonerové kazety
Horák, Jiří ; Pavlík, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje návrhu, konstrukci a ekonomickému zhodnocení manipulátoru spodního housingu tonerové kazety. Tento manipulátor by měl být potenciálně začleněn do výrobní linky na montáž a plnění tonerových kazet. Součástí práce je rešerše týkající se problematiky manipulátorů a manipulace s předměty. Dále návrh koncepčních variant s následným vyhodnocením nejvhodnější z nich, vymodelování zvolené konstrukce, vytvoření pneumatického schématu pro chod celého zařízení a ekonomické zhodnocení. Součástí práce je také vytvoření 3D modelů a výkresové dokumentace
Inovace stávajícího řešení podávacího zařízení v kontextu automatizované a robotizované pracovní stanice
Porubský, Radek ; Marek, Jiří (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem nové verze výrobně-montážního uzlu, který je součástí automatizované a robotizované pracovní stanice pro montáž výrobku. Hlavním cílem úprav původního řešení je odstranění problémů stávajícího řešení a aplikace inovací pro zefektivnění pracovního procesu zařízení. Hlavní úpravou původního řešení je náhrada miskových vibračních podavačů v kombinaci s lineárními vibračními podavači flexibilním podávacím systémem s kamerou a robotem. V práci je popsán postup návrhu nového řešení uzlu, které odstraňuje problémy stávajícího řešení a zároveň přichází s novými inovacemi. Vyřešením problémů původního řešení a zavedením inovací je zvýšena spolehlivost, rychlost a plynulost pracovního procesu stroje. Součástí práce je mimo jiné také výkresová dokumentace, analýza rizik a cenová kalkulace.
Zvyšování produktivity konstrukčního procesu
Chaloupka, Michal ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem, které je zaměřené na zvyšování produktivity konstrukčního procesu v konkurenčním prostředí. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje objasnění metodického přístupu, jenž nese označení Brněnská konstrukční škola. Tato škola je založena na systémovém přístupu stojící na třech stěžejních pilířích, které jsou v teoretickém pojení vymezeny. Druhá část práce se věnuje návrhu nové metodiky v konstrukčním procesu, která je prezentována na konkrétním příkladě CNC obráběcího stroje. V metodice jsou navržena technická a ekonomická kritéria, na jejichž základě jsou hodnoceny jednotlivé konstrukční varianty. Cílem metodiky je přinést jednoduchost do konstrukčního procesu, a tím dosáhnout úspory času, finančních zdrojů a dosažení konkurenční výhody.
Konstrukce a aplikace kolaborativních robotů
Vaněk, Štěpán ; Vetiška, Jan (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na princip funkce kolaborativního robotu, včetně jeho konstrukce a možných aplikací. Řešená problematika popisuje bezpečnost, programování, současný stav poznání konstrukce i aplikace a také pokrokové způsoby a potenciální směr inovací v uvedených oblastech. Závěrem práce je zhodnocení veškerých aspektů a srovnání s průmyslovým robotem.
Konstrukce polohovadla pro laserové gravírování
Hanák, Jan ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Tůma, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce přináší rešerši v oblasti laserových technologií užívaných v průmyslu a systémy pro laserové značení rotačních dílů. Výstupem je pak návrh laserové buňky pro značení rotačních dílů, který lze zařadit do automatizované výrobní linky. Ten koncept je zpracován formou 3D modelu, který je doplněn potřebnými technickými výpočty a odůvodněním výběru použitých komponent.
Optimalizace technicko-technologických procesů obrobny s návrhem dílčí robotizace
Dlask, Vítek ; Kočiš, Petr (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tématem této práce je optimalizace výrobního procesu obrobny pro firmu KNORR - BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. Cílem je zkrácení vedlejších výrobních časů a redukce výrobních ploch pro jednotlivá pracoviště. Po analýze současného stavu obrobny byla optimalizována výroba výměnou za nové stroje doplněné o automatickou přestavbu technologických palet a dále o dílčí automatizaci výrobního procesu využitím robotických pracovišť. Nová řešení byla poté kriticky zhodnocena v závěrečné části práce. Součástí práce je výkresová dokumentace nového plánu obrobny a jednotlivých robotických pracovišť.
Návrh robotické buňky pro růstovou komoru v kontejneru
Dobrovolná, Lucie ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Kočiš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného systému pro růstovou komoru instalovanou v lodním kontejneru. Práce je rozdělena do několika částí, nejprve se zabývá rešerší, následně systémovým rozborem, ze kterého jsou získány důležité veličiny pro druhou část diplomové práce. V druhé části jsou rozebrány koncepční varianty a následně zvolena nejvhodnější pomocí multikriteriální analýzy. Třetí část se zabývá konstrukcí a jejími výpočty, následuje analýza rizik, ekonomické zhodnocení a diskuse.
Výhody a nevýhody upínaní obrobku pomocí nulových bodů
Jirků, Kateřina ; Tůma, Jiří (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá technicko-ekonomickým rozborem, zda se vyplatí nákup upínacího systému nulových bodů. Porovnává výhody systému nulového bodu, a to jak v porovnání se standartními upínacími prostředky, tak i vůči sobě navzájem. Dále posuzuje jednotlivé značky a jejich dodavatele do České republiky. Nakonec je tato technologie zhodnocena na základě výpočtu návratnosti po nákupu nulových bodů do výrobních prostor společnosti Soma spol. s r.o. v Lanškrouně.
Konstrukce a aplikace mobilních robotů vhodných pro průmyslové (výrobní) použití
Botek, Martin ; Szabari, Mikuláš (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou aplikace a konstrukce automatických dopravních vozíků a autonomních mobilních robotů a trendy, kterými jejich využití směřuje. V první části je proveden systémový rozbor provedení robotizace pracovního prostředí za využití mobilního robotu. Druhá část se zaměřuje na historii robotů, jejich definici, rozdělení typů mobilních robotů a rozbor subsystémů, ze kterých se robot skládá. Poslední část práce je zaměřena na trendy, které se vyskytují v konstrukci a aplikaci nových technologií pro mobilní roboty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.