Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přínos Ladislava Fikara pro českou kulturu
Petříková, Jana ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce celkově seznamuje s životem a dílem Ladislava Fikara. Hlavním cílem je proniknutí do Fikarova básnického díla, jež v sobě zahrnuje jednotlivé verše vydávané časopisecky, prvotinu Samotin a verše Kámen na hrob uspořádané z pozůstalosti. Práce podává jejich základní interpretaci, přičemž se zaměřuje na popis Fikarovy poetiky, zvláště pak na jeho ustálené motivy. Celou Fikarovu tvorbu zasazuje do kontextu české literatury a přesahuje i světové literatuře. S odkrytím autorské poetiky poukazuje na charakterické znaky Fikarova překladu, které odhaluje na základě komparace překladů veršů Rainera Maria Rilkeho a sovětského spisovatele Stěpana Ščipačova s jejich originálními texty. U druhého zmíněného překladu se zároveň zabývá jeho literárním a společenským významem pro českou poezii. Ve dvou životopisných kapitolách se práce zaměřuje na zachycení období působení Fikara ve funkci redaktora a ředitele v nakladatelství Československý spisovatel. Jeho osobní přínos postihuje i v oblasti kinematografie, kde působil jako hlavní dramaturg tvůrčí skupiny Šmída-Fikar.
Holanova definitiva Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Hejk, Jan ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Justl, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá posledními čtyřmi lyrickými sbírkami Vladimíra Holana, psanými v rozmezí let 1961-1977 (jedná se o sbírky Na sotnách, Asklépiovi kohouta, Předposlední a Sbohem?), tedy pátou a závěrečnou etapou tvorby a života autora, jak ji vyčleňuje Vladimír Justl ve své studii "Pět dějství dramatu života a díla Vladimíra Holana" (JUSTL 2000). Jejím cílem je podrobné postižení charakteru těchto děl, hlavní těžiště práce však spočívá v analýze tvarných a žánrových principů, na kterých jsou sbírky založeny, práce se proto snaží rozkrýt všechny dílčí aspekty těchto autorských postupů. Stěžejním úkolem diplomové práce je velmi různorodé a co do počtu i rozsáhlé texty jistým způsobem utřídit a pokusit se o jejich kategorizaci, zdůraznit jejich základní charakteristiky a smysl a odpovědět na otázky, proč autor volil právě takové principy a jak koncipoval svůj básnický svět, tedy zastřešující reflexe získaných poznatků. Vzhledem k rozsáhlosti Holanova básnického materiálu z těchto let a vzhledem k prostoru, kterého se v rámci diplomové práce dostává, se bádání omezilo pouze na výše zmíněné čtyři sbírky lyriky, i když by bylo zajisté nesmírně zajímavé sledovat genezi jednotlivých motivů, témat, postupů apod. v rámci celého díla autora.
Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka
Divišová, Lucie ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Křivánek, Vladimír (oponent) ; Hník, Ondřej (oponent)
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRAKT Výzkumný problém v disertační práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným a atypickým žánrem poezie, a jejího možného začlenění do výuky francouzštiny jako cizího jazyka u specifických skupin vysokoškolských studentů. V závěru přecházíme od teorie substantivní, vypovídající pouze o recepci konkrétní poezie u daných studovaných subjektů v konkrétních podmínkách (u čtyř specifických skupin vysokoškolských studentů), k teorii formální (vypovídající o jevu jako takovém - jak a proč prohlubuje konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a literární složce, a jaký je přínos pro začleňování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího jazyka vůbec). Cílem našeho akčního výzkumu je přispět k rozšíření odborného poznání, které v naší práci spočívá v propojení literárně-vědného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického teoretického poznání a následně v transformaci tohoto poznání do kvalitativního didaktického výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. Náš výzkum má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka mohou být...
Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
Holanova definitiva Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Hejk, Jan ; Justl, Vladimír (oponent) ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posledními čtyřmi lyrickými sbírkami Vladimíra Holana, psanými v rozmezí let 1961-1977 (jedná se o sbírky Na sotnách, Asklépiovi kohouta, Předposlední a Sbohem?), tedy pátou a závěrečnou etapou tvorby a života autora, jak ji vyčleňuje Vladimír Justl ve své studii "Pět dějství dramatu života a díla Vladimíra Holana" (JUSTL 2000). Jejím cílem je podrobné postižení charakteru těchto děl, hlavní těžiště práce však spočívá v analýze tvarných a žánrových principů, na kterých jsou sbírky založeny, práce se proto snaží rozkrýt všechny dílčí aspekty těchto autorských postupů. Stěžejním úkolem diplomové práce je velmi různorodé a co do počtu i rozsáhlé texty jistým způsobem utřídit a pokusit se o jejich kategorizaci, zdůraznit jejich základní charakteristiky a smysl a odpovědět na otázky, proč autor volil právě takové principy a jak koncipoval svůj básnický svět, tedy zastřešující reflexe získaných poznatků. Vzhledem k rozsáhlosti Holanova básnického materiálu z těchto let a vzhledem k prostoru, kterého se v rámci diplomové práce dostává, se bádání omezilo pouze na výše zmíněné čtyři sbírky lyriky, i když by bylo zajisté nesmírně zajímavé sledovat genezi jednotlivých motivů, témat, postupů apod. v rámci celého díla autora.
Přínos Ladislava Fikara pro českou kulturu
Petříková, Jana ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce celkově seznamuje s životem a dílem Ladislava Fikara. Hlavním cílem je proniknutí do Fikarova básnického díla, jež v sobě zahrnuje jednotlivé verše vydávané časopisecky, prvotinu Samotin a verše Kámen na hrob uspořádané z pozůstalosti. Práce podává jejich základní interpretaci, přičemž se zaměřuje na popis Fikarovy poetiky, zvláště pak na jeho ustálené motivy. Celou Fikarovu tvorbu zasazuje do kontextu české literatury a přesahuje i světové literatuře. S odkrytím autorské poetiky poukazuje na charakterické znaky Fikarova překladu, které odhaluje na základě komparace překladů veršů Rainera Maria Rilkeho a sovětského spisovatele Stěpana Ščipačova s jejich originálními texty. U druhého zmíněného překladu se zároveň zabývá jeho literárním a společenským významem pro českou poezii. Ve dvou životopisných kapitolách se práce zaměřuje na zachycení období působení Fikara ve funkci redaktora a ředitele v nakladatelství Československý spisovatel. Jeho osobní přínos postihuje i v oblasti kinematografie, kde působil jako hlavní dramaturg tvůrčí skupiny Šmída-Fikar.
Fenomén ženského písničkářství
Trchová, Martina ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Rut, Přemysl (oponent)
Práce se snaží přiblížit tvorbu žen-písničkářek a její specifika. Vychází ze tří hloubkových sond do písňové produkce Dagmar Andrtové, Zuzany Navarové a Sester Steinových. Cílem je odhalit či popřít společné rysy jejich tvorby, ale především proniknout k nej vlastnější podstatě jejich písní. Jednotlivé studie mapují témata, motivy a jazykovou vrstvu jejich písňových textů, ale neopomíjí ani hudební a interpretační stránku, která je nedílnou součástí písňového umění. Úvodní kapitola je členěna do šesti podkapitol. První podkapitla se pokouší definovat útvar písně a začlenit písňový text do kontextu literatury. Druhá podkapitola jej vymezuje vůči příbuzným útvarům, jakými jsou báseň a zhudebněná báseň, následující čtyři podkapitoly se pak věnují fenoménu písničkáře, kořenům českého písničkářství a mapování tvorby žen-písničkářek. Další tři kapitoly jsou věnovány analýzám tvorby vybraných písničkářek. Závěr diplomové práce se snaží nalézt odpověď na základní otázku: Je možné nějak vymezit oblast ženského písničkářství? Odpověď vychází z jednotlivých provedených analýz, ale i obecnější genderové problematiky.
Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo)
Pirner, Jan ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce)
Práce je prvním pokusem o komplexní analýzu a interpretaci prvních tří sbírek pozdního tvůrčího období Oldřicha Mikuláška, Šokované růže, Agoghu a Žebra Adamova. Každé sbírce je věnována zvláštní pozornost; na pozadí složitého a dosud málo probádaného kontextu české literatury přelomu 60 a 70. let a výběrově i kontextu Mikuláškova celoživotního díla jsou hledány a hodnoceny společné konstanty interpretovaných sbírek, jejich klíčové motivy, témata a celkový smysl, prostor je věnován básníkovým specifikům - mýtickému světu, zaumnému jazyku, mistrovství point a kombinační schopnosti. Práce na ukázkách dokumentuje zažité atributy Mikuláškovy poezie, dramatičnost, pulsování a tvorbu sémantických oblouků, zvláštní zřetel se klade na klíčové téma existence. Komparací je přiblížena Mikuláškova vazba na jeho básnické vzory, K. H. Máchu, R. M. Rilkeho, F. Halase a V. Holana.
Vliv poezie Vl. Holana na básníky 60. let
Rudovský, Martin ; Křivánek, Vladimír (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Práce na příkladu děl českých básníků: P. Cincibucha, I. Diviše, J. Hanzlíka, V. Janovice, R. Matyse, J. Peterky, V. Provazníkové, K. Sýse, J. Šotoly a P. Šrůta, vznikajících v 60. letech 20. století, rozkrývá první vlnu vlivu Holanovy poezie, která překotně vycházela ve stejné době. Tento vliv, dobovou kritikou a literárními historiky jen povrchně zmiňovaný, pomocí detailní analýzy konkretizuje a hodnotí, přičemž vedle vydaných básnických sbírek se opírá také o korespondenci, dobové recenze, sekundární literaturu a především o rozhovory s uvedenými básníky. Práce pak směřuje k následujícímu resumé: Ačkoliv se ukazuje, že Holanův vliv je třeba odkrývat v jeho konkrétních realizacích, některé Holanovy prostředky a motivy inspirují všeobecně, jako například: střet konkrét a abstrakt v genitivních metaforách, gnómy, verslibrismus vycházející z prozaické promluvy, propracovaná syntax a motiv zdi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Křivánek, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.