Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
Šupa, Vladislav ; Dvořák, Martin (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Bakalářská práce řeší problematiku stanovení výše daně z příjmů právnických osob u podnikatelských právnických osob sídlících v České republice a dále se práce zabývá problematikou efektivních sazeb daně z příjmů právnických osob. Cílem této práce je popsat průběh stanovení daně z příjmů právnických osob a to od vzniku výsledku hospodaření přes transformaci na základ daně až po výslednou daňovou povinnost. Dalším cílem práce je popsat efektivní sazby daně z příjmů právnických osob, metody jejich výpočtu a provést analýzu efektivního zdanění u 60 podnikatelských subjektů napříč čtyřmi vybranými odvětvími průmyslu v České republice.
Vliv spojování podniků na technickou stránku vedení účetnictví
Šubrtová, Lenka ; Procházka, David (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Diplomová práce seznamuje s povinnostmi, náležitostmi, vazbami, souvislostmi a okolnostmi integrace ve vztahu na technickou stránku vedení účetnictví. Přináší informace o motivech, které vedou k rozhodnutí o přeměnách společností, o fázích a zásadách těchto procesů, analyzuje možná rizika, vliv lidského faktoru, možnou problematiku výkaznictví a další praktické aspekty na vedení a správu účetnictví.
Účetní zobrazení vybraných operací ve vlastním kapitálu
Macíková, Nela ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou účtování a vykazování vybraných operací ve vlastním kapitálu. Předmětem zájmu jsou tři rozvahové položky - rezervní fond, zálohy na podíl na zisku a jiný výsledek hospodaření minulých let. Teoretická část práce je věnována charakteristice vlastního kapitálu, jeho základním složkám a struktuře v souvisejících účetních výkazech. Nedílnou součástí je však i bližší specifikace konkrétních položek. Detailněji rozebráno je zejména účetní zobrazení výplat a vypořádání záloh na podíly na zisku, či zachycení oprav chyb minulých let a změn účetních metod. Praktická část se zabývá analýzou účetních závěrek vybraných kapitálových společností v letech 2013-2015. Výsledkem je zhodnocení četnosti výskytu, použití a odůvodnění analyzovaných položek v účetních závěrkách společností.
Srovnání účetní a daňové problematiky České republiky a Finska
Tomšů, Hana ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na účetní a daňovou problematiku vybraných států, a to konkrétně České republiky a Finska. Cílem práce je analýza účetních a daňových systémů ve vybraných zemích a jejich vzájemná komparace. Současná podoba finančního účetnictví v České republice i ve Finsku byla po desetiletí formována a ovlivňována hospodářským vývojem, politickou situací na území daného státu a dalšími faktory. Tyto faktory a jejich dopad do účetní oblasti jsou popsány a zhodnoceny v první části diplomové práce. Další oblast vzájemné komparace obou států se vztahuje k daňové problematice, která s účetnictvím úzce souvisí. Parametry daňového systému mimo jiné ovlivňují chování subjektů v souvislosti s mezinárodní (i tuzemskou) obchodní činností. Jako vhodný ukazatel pro porovnání daňového zatížení ve vybraných státech byla vybrána konsolidovaná daňová kvóta. U komparace daňových systémů byl kvůli vazbě na účetnictví kladen důraz na rozdíly v konstrukci daně z příjmů právnických osob.
Analýza účetních a daňových dopadů pohledávek
Pastvová, Barbora ; Gluzová, Tereza (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a jejich vnímání z hlediska právního, účetního a daňového a taktéž se věnuje jejich klasifikaci do různých skupin. Zejména se však věnuje problému nedobytnosti pohledávek a možnostem, jak tuto skutečnost zohlednit v účetnictví prostřednictvím snížení jejich hodnoty opravnými položkami a odpisem, a to v souladu s účetními a daňovými právními normami. Popisuje také různé způsoby zajištění pohledávek prostřednictvím finančního trhu. V poslední kapitole analyzuje evidenci a složení pohledávek konkrétní společnosti, její úspěšnost a způsoby domáhání se svých práv na úhradu dlužné částky.
Dlouhodobá hmotná aktiva v českých účetních předpisech a mezinárodních standardech
Vojířová, Tereza ; Janhubová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Janhuba, Miloslav (oponent)
Ve své bakalářské práci se budu zabývat porovnáním vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle českých účetních pravidel a podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V první části je charakterizován dlouhodobý hmotný majetek podle české účetní právní úpravy. Následně jsou vymezeny hlavní rozdíly ve vykazování dlouhodobých hmotných aktiv v porovnání s IFRS. V další části se zaměřuji na konkrétní případ vykazování dlouhodobého hmotného majetku v reálné společnosti, účtující podle české účetní legislativy.
FORMOVÁNÍ A VÝZNAM PRAVIDEL pro účtování a vykazování
Kubínová, Adéla ; Janhuba, Miloslav (vedoucí práce) ; Valášková, Mariana (oponent)
Diplomová práce pojednává o účetní problematice týkající se pravidel pro účtování a vykazování. Stěžejní částí je charakteristika všeobecně uznávaných účetních zásad, jejich formování a význam v mezinárodním účetním měřítku. Cílem této práce je v prvé řadě popsání procesu a podmínek vzniku těchto zásad a v návaznosti na to ilustrovat, jaký dopad má nedodržení vybraných fundamentálních předpokladů na vypovídací schopnost hlavních účetních výkazů.
Vývoj principů oceňování v německém účetnictví
Stryjová, Iveta ; Janhuba, Miloslav (vedoucí práce) ; Roubíčková, Jaroslava (oponent)
Práce se zabývá popisem vývoje zásad oceňování v německém účetnictví od nejzazší historie až po současnost s ohledem na nedávno provedenou reformu o modernizaci bilančního práva. Důraz je kladen především na mezinárodní zásahy do vnitřního účetního systému s vymezením zásadních vlivů, které měly na oceňování. Dále jsou zachyceny změny v přístupech k metodám oceňování u vybraných aktiv a pasiv. Cílem je poskytnout informaci o způsobu regulace účetnictví v Německu a zhodnotit používanou účetní soustavu také z hlediska klasických bilančních teorií. Práce se zaměřuje zejména na principy oceňování, nejprve z obecného pohledu, a poté z hlediska konkrétních postupů oceňování.
Modifikace zisku v klasických bilančních teoriích
Balek, Luboš ; Janhuba, Miloslav (vedoucí práce) ; Pakšiová, Renáta (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou účetního pojetí výsledku hospodaření. Nejprve se věnuje současnému teoretickému i praktickému přístupu k dané problematice především v kontextu stanovení rozdělitelného zisku, pročež jsou také přiblíženy různé koncepce zachování kapitálu a oceňování bilančních položek. Poté v návaznosti na tyto teoretické základy práce rozebírá jednotlivé přístupy tzv. klasických bilančních teorií a poukazuje na jejich výhody a nevýhody v souvislosti s jejich možným využitím v praxi. Práce je doprovázena ilustrativními příklady a zakončena návrhem vlastní metodiky, čerpajícím z popsaných teoretických přístupů.
70 let formování české účetní praxe
Šeborová, Nikola ; Janhuba, Miloslav (vedoucí práce) ; Zelenka, Vladimír (oponent)
Diplomová práce je historicky zaměřená. Zabývá se účetnictvím a účetní praxí za období 1918 - 1988. Diplomová práce je rozdělena do šesti časových úseků, konkrétně se jedná o následující: První republika 1918 - 1938, Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, Období po druhé světové válce 1946 - 1951, Účetní evidence 1952 - 1965, Dvouokruhové účetnictví 1966 - 1974, Jednookruhové účetnictví 1975 - 1989. Diplomová práce se zaměřuje zejména na podvojné účetnictví. Podává přehled o vývoji účetní terminologie, účetních výkazech, účetních knihách, cílech a účelech účetnictví a účetní praxi. Část práce je věnována obchodnímu školství, zvláště pak ekonomicky zaměřených středním školám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Janhuba, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.