Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence
Janča, Martin ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato metoda je často využívána pro okamžitou kontrolu výrobní kvality v provozech, jako jsou cementárny a jiné průmyslové firmy. Při analýze touto metodou však dochází k mnoha zkreslujícím jevům. Z tohoto důvodu je potřebné nejdříve tyto jevy specifikovat a najít vhodné způsoby řešení jejich eliminace. Jelikož je na rentgenových fluorescenčních spektrometrech možné, aby byl vzorek v jakékoliv podobě, bylo potřeba najít vhodnou metodu přípravy vzorku, ale také vyhovující parametry pro samotné měření a dostatečnou eliminaci nežádoucích vlivů.
Studium difúze iontů alkalických kovů v zatvrdlém cementu
Doležal, Martin ; Janča, Martin (oponent) ; Šoukal, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl studium difúze alkálií (sodíku a draslíku) uvnitř tělesa ze zatvrdlé cementové pasty. Diskutuje vliv prostředí hydroxidu, dusičnanu a uhličitanu o různých koncentracích a teplotách. Práce se zabývá jak difúzí tak i změnami v připravených vzorcích a okolním prostředí. Teoretická část je věnována výrobě cementu a jeho chemismu, alkalickokřemičité reakci, plastifikátorům, difúzním procesům a metodám testování cementů. Práce se zaměřuje na bílý (Aalborg CEM I 52,5 R – SR 5) a silniční (Mokrá CEM I 42,5 R – sc) cement. Experimentální část popisuje složení receptur pro výrobu těles z cementových past, jejich následné uchování a odběry vzorků. Difúze byla v této práci studována pomocí metody ICPOES, která postihovala úbytek alkálií z roztoku a pomocí metody SEM, která sledoval difúzi alkálií uvnitř zkušebního tělesa z cementové pasty. V několika případech bylo pozorována tvorba nasycené povrchové vrstvy alkálií, dále pak ustálená difúze a v případě draslíku i velmi pomalá difuze skrze hmotu tělesa. Jako nejvýraznější byl vyhodnocen vliv prostředí a teploty. Vliv koncentrace okolního prostředí nebyl výrazný. Dále byly pozorovány změny porozity na zkušebních tělesech. Samotnou difuzi ovlivňovali sekundární produkty vznikající na povrchu a v okolí uchovaného tělesa. Těmi se práce zabývá v poslední části.
Zlepšení dispergace křemičitého úletu ve vysokohodnotných betonech
Janča, Martin ; Koutný, Ondřej (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit metodu pro zlepšení dispergace křemičitých úletů pro použití ve vysokohodnotných betonech. Tradiční metody použité pro návrh a výrobu vysokohodnotných betonů zdůrazňují odstranění hrubých agregátů. Využívají se speciálně tříděné jemné agregáty při relativně nízkých dávkách, superplastifikátory a křemičitý úlet. Nízkého obsahu záměsové vody bylo dosaženo pomocí použití superplastifikátorů na polykarboxylátové bázi. K samotné dispergaci křemičitého úletu byla vybrána běžná technologie ultrazvuku nacházející se v každé laboratoři. V samotných měřeních byl používán nedensifikovaný křemičitý úlet a stabilizovaný ve formě břečky. Pro porovnání byly připraveny směsi, na kterých byly pozorovány vlivy úpravy před použitím křemičitého úletu.
The development of the solidification material from hybrid cement based on slag
Valach, Jakub ; Janča, Martin (oponent) ; Koplík, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the research and development of hybrid cements based on slag. The base is granulated blast furnace slag, which serves as a substitute for cement, cement is used as an admixture. Various additions of cement and activator are monitored. The mixture is activated by Caustifying limestone. Firstly, the strengths of the mortars are mixed and measured without the addition of cement in order to find a suitable ratio of activator and slag. Subsequently, I focused on mixing and measuring the strength of mortars with the addition of Portland cement and I looked for suitable samples, which I analyzed by XRD, EDS, SEM. I also determined their stiffening time, lavish and volume stability.
Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku
Ptáček, Martin ; Janča, Martin (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku a v jakém čase zůstává v pórovém roztoku během hydratace. Také byla zjišťována aktivační energie směsí cementu se zinkem ve formě rozpustných solí (Zn(NO3)2.6H2O a ZnCl2) a nerozpustného oxidu (ZnO) pomocí izotermální kalorimetrie. Pomoci metody XRF bylo zjištěno složení v průběhu hydratace. Izotermickou kalorimetrií byl zkoumán retardační efekt zinkua a také za pomoci této metodi byla vypočítána aktivační energie. Metody XRF a ICP-OES byly použity pro měření obsahu zinku v pórovém roztoku. A množství portlanditu bylo sledováno metodou metodou DTA a XRF.
Studium difúze iontů alkalických kovů v zatvrdlém cementu
Doležal, Martin ; Janča, Martin (oponent) ; Šoukal, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl studium difúze alkálií (sodíku a draslíku) uvnitř tělesa ze zatvrdlé cementové pasty. Diskutuje vliv prostředí hydroxidu, dusičnanu a uhličitanu o různých koncentracích a teplotách. Práce se zabývá jak difúzí tak i změnami v připravených vzorcích a okolním prostředí. Teoretická část je věnována výrobě cementu a jeho chemismu, alkalickokřemičité reakci, plastifikátorům, difúzním procesům a metodám testování cementů. Práce se zaměřuje na bílý (Aalborg CEM I 52,5 R – SR 5) a silniční (Mokrá CEM I 42,5 R – sc) cement. Experimentální část popisuje složení receptur pro výrobu těles z cementových past, jejich následné uchování a odběry vzorků. Difúze byla v této práci studována pomocí metody ICPOES, která postihovala úbytek alkálií z roztoku a pomocí metody SEM, která sledoval difúzi alkálií uvnitř zkušebního tělesa z cementové pasty. V několika případech bylo pozorována tvorba nasycené povrchové vrstvy alkálií, dále pak ustálená difúze a v případě draslíku i velmi pomalá difuze skrze hmotu tělesa. Jako nejvýraznější byl vyhodnocen vliv prostředí a teploty. Vliv koncentrace okolního prostředí nebyl výrazný. Dále byly pozorovány změny porozity na zkušebních tělesech. Samotnou difuzi ovlivňovali sekundární produkty vznikající na povrchu a v okolí uchovaného tělesa. Těmi se práce zabývá v poslední části.
The development of the solidification material from hybrid cement based on slag
Valach, Jakub ; Janča, Martin (oponent) ; Koplík, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the research and development of hybrid cements based on slag. The base is granulated blast furnace slag, which serves as a substitute for cement, cement is used as an admixture. Various additions of cement and activator are monitored. The mixture is activated by Caustifying limestone. Firstly, the strengths of the mortars are mixed and measured without the addition of cement in order to find a suitable ratio of activator and slag. Subsequently, I focused on mixing and measuring the strength of mortars with the addition of Portland cement and I looked for suitable samples, which I analyzed by XRD, EDS, SEM. I also determined their stiffening time, lavish and volume stability.
Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku
Ptáček, Martin ; Janča, Martin (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku a v jakém čase zůstává v pórovém roztoku během hydratace. Také byla zjišťována aktivační energie směsí cementu se zinkem ve formě rozpustných solí (Zn(NO3)2.6H2O a ZnCl2) a nerozpustného oxidu (ZnO) pomocí izotermální kalorimetrie. Pomoci metody XRF bylo zjištěno složení v průběhu hydratace. Izotermickou kalorimetrií byl zkoumán retardační efekt zinkua a také za pomoci této metodi byla vypočítána aktivační energie. Metody XRF a ICP-OES byly použity pro měření obsahu zinku v pórovém roztoku. A množství portlanditu bylo sledováno metodou metodou DTA a XRF.
Zlepšení dispergace křemičitého úletu ve vysokohodnotných betonech
Janča, Martin ; Koutný, Ondřej (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit metodu pro zlepšení dispergace křemičitých úletů pro použití ve vysokohodnotných betonech. Tradiční metody použité pro návrh a výrobu vysokohodnotných betonů zdůrazňují odstranění hrubých agregátů. Využívají se speciálně tříděné jemné agregáty při relativně nízkých dávkách, superplastifikátory a křemičitý úlet. Nízkého obsahu záměsové vody bylo dosaženo pomocí použití superplastifikátorů na polykarboxylátové bázi. K samotné dispergaci křemičitého úletu byla vybrána běžná technologie ultrazvuku nacházející se v každé laboratoři. V samotných měřeních byl používán nedensifikovaný křemičitý úlet a stabilizovaný ve formě břečky. Pro porovnání byly připraveny směsi, na kterých byly pozorovány vlivy úpravy před použitím křemičitého úletu.
Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence
Janča, Martin ; Šilerová, Iva (oponent) ; Šiler, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato metoda je často využívána pro okamžitou kontrolu výrobní kvality v provozech, jako jsou cementárny a jiné průmyslové firmy. Při analýze touto metodou však dochází k mnoha zkreslujícím jevům. Z tohoto důvodu je potřebné nejdříve tyto jevy specifikovat a najít vhodné způsoby řešení jejich eliminace. Jelikož je na rentgenových fluorescenčních spektrometrech možné, aby byl vzorek v jakékoliv podobě, bylo potřeba najít vhodnou metodu přípravy vzorku, ale také vyhovující parametry pro samotné měření a dostatečnou eliminaci nežádoucích vlivů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Janča, Marek
1 Janča, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.