Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku
Luu, Anna ; Linh, Nguyen Sao (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce je zaměřená na problematiku pandemie COVID-19 a jejího dopadu na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu v letech 2018-2022. Teoretická část práce obsahuje důležité poznatky týkající se pandemie koronaviru a také jsou zde podrobně rozebrány ukazatele finanční analýzy, které jsou aplikovány k výpočtům v analytické části. V analytické části je podrobný popis vybrané společnosti a je zde provedena finanční analýza za účelem zjištění finanční a ekonomické situace podniku. Poslední část popisuje opatření, která se opírá o výsledky vypočtené finanční analýzy a obsahuje návrhy na zlepšení situace vybraného podniku.
Ekonomické a finanční hodnocení společnosti a návrh implementace Balanced Scorecard
Roubal, Tomáš ; Hrabovská, Lucie (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku CIE METAL CZ, s.r.o. pomocí finanční a strategické analýzy a na základě výsledků analýz navrhuje implementaci modelu Balanced Scorecard. Cílem navrženého modelu Balanced Scorecard je nastavení strategických cílů a měřítek, které mohou vést k zvýšení výkonnosti vybraného podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pavelčíková, Kristýna ; Petrová, Kateřina (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace ve výrobním podniku Rytech Kovo s. r. o. v období 2018-2021 a následným navržením návrhů na její zlepšení. Celá práce je rozdělena na teoretickou a následně praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou potřebné a budou použity v praktické části. V druhé části jsou použita již zmíněná teoretická východiska pro analyzování společnosti Rytech Kovo s. r. o. Na závěr jsou doporučeny návrhy na zlepšení finanční situace v podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku
Vaněk, Lukáš ; Hornungová, Jana (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního stavu společnosti LINAPLAST s.r.o. v období 2017 až 2021 a přináší návrhy na jeho zlepšení. Práce je strukturována do tří hlavních částí. První část se zaměřuje na teoretický rámec, který slouží k vysvětlení základních pojmů a vybraných ukazatelů. Druhá část se věnuje praktické části, kde jsou poznatky z teoretické části aplikovány na již zmíněnou společnost. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti, které vycházejí z výsledků druhé části práce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Nevřivá, Kristýna ; Holendová, Petra (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace firmy AZOS, s.r.o. za pomoci finanční analýzy v období 2017–2021. První část obsahuje teoretický popis metod a ukazatelů použitých v následující části. V analytické části jsou vypočítány a zhodnoceny jednotlivé ukazatele. Podle výsledků z analytické části jsou následně navržena případná opatření na zlepšení finanční situace firmy.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Svěchová, Tereza ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku ALIKARE hair s.r.o. za období let 2017-2021 pomocí nástrojů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí, první teoretická část se věnuje ukazatelům a důležitým pojmům finanční analýzy, které jsou následně použity v praktické části. Poslední část je zaměřena na vlastní zpracování návrhů na zlepšení výkonnosti podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Horáková, Sabina ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti W&P Euronova s.r.o. v letech 2017 až 2021. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na teoretická východiska a specifikaci vybraných ukazatelů. Druhá část se zabývá finanční analýzou společnosti za použití metod z teoretické části a vyhodnocení všech výsledků. Třetí část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Chudá, Tereza ; Maliha, Radek (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Narex Ždánice, s.r.o., podnik za období 2017-2021 pomocí nástrojů finanční analýzy. V teoretické části budou popsány jednotlivé metody finanční analýzy a také ukazatele, které budou následně v práci aplikovány. V praktické části jsou vybrané ukazatele používány a s jejich pomocí je provedena finanční analýza podniku. Poslední část práce se zabývá návrhy, které by mohly podniku pomoci s jeho současnou situací.
Hodnocení vlivu přímých zahraničních investic na finanční situaci mezinárodně působícího podniku a návrhy na jeho zlepšení
Šulc, Michal ; Hornungová, Jana (oponent) ; Procházková, Kateřina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení dopadu přímých zahraničních investic na finanční situaci mezinárodně působící společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Teoretická část zahrnuje komplexní analýzu přímých zahraničních investic z různých hledisek, finanční analýzu, vybrané ukazatele, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a metodické přístupy včetně statistických testů pro následný výzkum. Analytická část zahrnuje vybrané ukazatele za období 2000 až 2021 prezentované v grafické podobě a také výzkum zaměřený na prokázání vlivu přímých zahraničních investic. V návrhové části jsou navržena řešení, která by měla vyvolat pozitivní nebo ekonomicky přínosné změny s předpokládaným výsledkem zlepšení finanční situace společnosti.
Možnosti financování inovací
Grubhofferová, Nikola ; Bočková, Nina (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na inovaci business modelu ve společnosti Áčkofit, s. r. o., která se specializuje na EMS tréninky a zároveň nabízí doplňky stravy a suplementy pro sportovce. Teoretická část vymezuje významy klíčových pojmů týkající se obsahu práce a vysvětluje její problematiku. Praktická část zahrnuje základní informace o podniku, porovnává její skutečný stav majetku vlastního s majetkem cizím a hodnotí možnosti financování inovace a změnu business modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.