Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chronicky nemocné děti
Čechová, Lucie ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku nádorových onemocnění v dětském věku. Je zde popsán vliv nádorového onemocnění na osobnost dítěte a jeho okolí. Dále jsou rozebrány jednotlivé aspekty léčby somatické, psychologické a sociální. Práce dále zprostředkovává pohled na práci zdravotnického personálu pracujícího s dětmi s nádorovým onemocněním a představuje téma dobrovolnictví a canisterapie u těchto dětí. Praktickou část práce tvoří dotazníky. V závěru jsou shrnuty poznatky získané sběrem dotazníků a osobní zkušenosti získané v roli dobrovolníka.
Sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů
Humpálová, Hana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda jsou sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů stejné jako sociální schopnosti a dovednosti mužů dosud nikdy netrestaných. V rámci teoretické části je podrobněji rozebrána problematika vězeňství včetně konkrétních problémů, se kterými se český vězeňský systém potýká. Kromě přeplněnosti věznic k nim patří např. vysoká recidiva a s ní související nedokonalá postpenitenciární péče, prizonizace, nedostatek soukromí a intimity odsouzených. Dále jsou rozebrány možné dopady uvěznění na psychiku vězňů - u odsouzených se častěji objevují stavy apatie, vězni ztrácí sociální kontakty vně věznice, ztrácí také možnost rozhodovat o sobě samém a svém životě. V teoretické části je také popsán Tématicko apercepční test, který byl zadán dvěma skupinám účastníků výzkumu - skupině odsouzených mužů a skupině mužů nikdy netrestaných. Tématicko apercepční test byl poté vyhodnocen pomocí Škály sociální orientace a získaná data interpretována ve výzkumné části bakalářské práce.
Využití MMPI-2 v diferenciální diagnostice Aspergerova syndromu a schizofrenie
Adámková, Jana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Hlavním cílem této práce je identifikovat škály v MMPI-2, které by mohly sloužit jako vodítka pro diferenciální diagnostiku Aspergerova syndromu a schizofrenie. Zkoumány byly dospělé osoby s Aspergerovým syndromem a také dospělé osoby s diagnózou schizofrenie. Ve výzkumu je použita kvantitativní metodologie, konkrétně postup dobývání dat z databází, které umožňuje generovat a přímo ověřovat hypotézy. Ze zkoumání vyplynulo, že jsou klíčové konfigurace výšky T-skórů několika různých škál, především 0Si, Sc1, Sc6, Pa1, Pa2, Psyc, Biz a Obs (u 0Si, Sc1, Pa2 a Obs očekáváme u osob s Aspergerovým syndromem zvýšení a u škál Sc6, Pa1, Psyc a Biz očekáváme, že T-skóry budou průměrné; u osob se schizofrenií zaznamenáváme zvýšení škál Sc6, Pa1, Psyc a Biz). KLÍČOVÁ SLOVA  Aspergerův syndrom  Schizofrenie  Diferenciální diagnostika  Dospělost  MMPI-2
Integrativní validace Přínos a problémy přístupu v péči o pacienty s demencí
Janečková, Klára ; Hadj - Moussová, Zuzana (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
The main focus of this thesis is Nicole Richard's Integrative Validation approach which has been developed specifically for patients suffering from dementia. The aim is, firstly, to give a comprehensive description of this approach which previously in the Czech Republic has been neither applied nor described in detail, and secondly, to look at its theoretical foundations and evaluate its practical implications for patient care. Integrative Validation is described as a non-pharmaceutical holistic approach to patients suffering from dementia with the principal aim of improving the lives of these patients and of dealing with the problematic behaviour of patients suffering from BPSD (Behavioral and psychological Symptoms of Dementia). The approach makes use of the so called interviews in Integrative Validation which are conducted between carers trained in Integrative Validation and patients suffering from dementia. These interviews are based on several basic principles: carers endeavour to understand the experience of patients, to mirror their emotions and, whenever possible, to come up with solutions. By contrast, carers should not attempt to bring disoriented patients back to reality, confront them with their disorientation, interpret their behaviour, take what they say literally nor distract them from their...
Zvládání stresových situací u žen závislých na alkoholu
Kotábová, Lenka ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
V úvodu mé práce jsem předpokládala, že ženy závislé na alkoholu mají horší schopnost zvládat problémové situace. Chtěla jsem zjistit, zdaje to způsobeno tím, že používají odlišné strategie zvládání. Tento předpoklad se mi testováním potvrdil. Předložila jsem zvolené psychodiagnostické metody skupině žen, které se léčí ze závislosti na alkoholu v Psychiatrické léčebně Bohnice, a porovnala jejich výsledky s výsledky kontrolní skupiny žen, které nevykazují problémy se zneužíváním alkoholu. Zjistila jsem, že ženy alkoholicky používají více negativních strategií, jako jsou únik, perseverace, rezignace a sebeobviňování. Tyto strategie by se také daly označit jako strategie pasivní. Z mé práce vyplývá, že závislé ženy hodnotí průměrně své pozitivní strategie zvládání. Znamená to, že podle svého odhadu používají přiměřeně aktivní strategie zvládání, stejně jako kontrolní skupina. Použitím škály Personál Problém Solving System u TAT jsem ale zjistila tendenci poněkud tyto své schopnosti přeceňovat. Je možné, že ženy měly sklon hodnotit své pozitivní strategie lépe z toho důvodu, že vědí, že se po nich právě toto řešení problémů při aktuálně probíhající hospitalizaci žádá. Průměrně vyšla skupina žen závislých na alkoholu v obou testech o něco hůře než skupina kontrolní.
Test Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí
Caltová, Eliška ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na využití testu Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí. Teoretická část obsahuje popis vývoje kognitivních funkcí. Dále představení Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, možnosti administrace, skórování a interpretace. Významná část prezentuje Vývojový systém hodnocení (DSS - ROCF). Empirická část přináší nové orientační normy pro děti ve věku osmi let, srovnání Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, analýzu jednotlivých fází testu a elementů figury a srovnání Osterriethova přístupu k hodnocení s Vývojovým systémem hodnocení (DSS - ROCF). Provedená studie odhalila následující zjištění. Nebyl prokázán Flynnův efekt v Rey-Osterriethově komplexní figuře, naopak byl sledován opačný trend. Osmileté děti podávají ve figuře Taylora lepších výsledků než ve figuře Reye ve fázi reprodukce. Ve fázi kopie lze obě figury s opatrností považovat za ekvivalentní. Analýza jednotlivých fází testu přináší vodítka k interpretaci. Srovnání dvou přístupů k hodnocení poskytuje přehled o možnostech Vývojového systému hodnocení (DSS - ROCF). KLÍČOVÁ SLOVA Rey-Osterriethova komplexní figura, Taylorova komplexní figura, Flynnův efekt, Vývojový systém hodnocení (DSS - ROCF), kognitivní vývoj
Prožívání schizofrenní poruchy a pobytu na psychiatrickém oddělení
Podstavková, Cecílie ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Soukupová, Tereza (oponent)
Tématem této bakalářské práce je subjektivní prožívání psychózy a pobytu na psychiatrickém oddělení. Cílem práce je jak poskytnutí náhledu na psychózy z prizmatu pacientů, tak i snaha jejich prožitky určitým způsobem zmapovat v rámci života jednotlivců či hledáním společných rysů. Teoretická část práce nastiňuje pojetí psychózy, resp. hlavně schizofrenie, z několika úhlů pohledů - psychiatrického, psychologických teorií S. Freuda a C. G. Junga, ze sociálně vývojového hlediska, kognitivního, konstruktivistického i alternativního. Dále pojednává krátce o problematice prožívání s ohledem na patologii psychózy, a o možnostech léčby. Empirická část práce, založená na vlastním výzkumu autorky pomocí zakotvené teorie přibližuje zvlášť prožitky pěti respondentů na psychiatrickém oddělení a prožívání psychózy se zaměřením na psychotickou epizodu. Výzkumné otázky se zaměřují i na důvody hospitalizace, vlastní chápaní situace jedincem, vliv psychózy na okolí, přínos / nepříznivost hospitalizace / léčby. Klíčová slova: Psychóza, schizofrenie, prožívání, prožitek, subjektivita, psychiatrické oddělení, hospitalizace, léčba.
Závislost na alkoholu a její léčba - protektivní a oslabující faktory
Marková, Nikola ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
NÁZEV: Závislost na alkoholu a její léčba- protektivní a oslabující faktory ANOTACE: Alkohol je v naší zemi nejrozšířenější společensky tolerovanou drogou. Je považován za součást kultury. Důvody, proč se počet jedinců, kteří mají problémy s alkoholem, neustále zvyšuje mohou být téměř jakékoliv. Faktem je, že odbornou péči z důvodu alkoholové závislosti vyhledávají stále častěji nejen ženy, ale i mladiství. Tato práce si klade za cíl vybrat konkrétní faktory, které u člověka vedou k rozvoji závislosti, ale také ty, které mu pomáhají během léčby. Protektivní faktory během léčby jsou prezentovány v souvislosti se smyslem života podle psychoterapeutického směru logoterapie. Práce "Závislost na alkoholu a její léčba- protektivní a oslabující faktory" je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Cílem teoretické části je uceleně představit problematiku alkoholové závislosti. Kapitoly vymezují základní protektivní a oslabující faktory v závislosti a léčbě dle literatury. Představují logoterapii Viktora Emila Frankla se zaměřením na koncept smyslu života. Cílem empirické části je zjistit, zda se oslabující faktory zmiňované v literatuře vyskytují u pacientů léčících se z alkoholové závislosti v Psychiatrické léčebně, v Praze Bohnicích. Protektivní faktory uváděné pacienty jsou dávány do souvislosti se smyslem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: