Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce frézovacího přípravku pro sériovou výrobu na CNC obráběcím stroji
Blahuta, Jiří ; Foltýn, Jan (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem frézovacího přípravku a přípravku pro protlačování na lisu. Přípravky umožňují progresivní výrobu na CNC stroji s vysokou efektivitou a minimálními prostoji. Přípravky jsou navrhovány pro sériovou výrobu konkrétní součástky z automobilového průmyslu v množství 250 000 kusů za rok. Hlavní cíl i dílčí cíle práce byly splněny. Navržený frézovací přípravek využívá klínové upínače a hydraulické válce pro upínání. Protlačovací přípravek využívá k ustavení obrobku pružiny. Navržené přípravky byly ověřeny výpočty výrobní kapacity, které dokazují, že se série vyrobí v požadovaném čase. Pro další zvýšení produktivity bylo na základě výpočtů navrženo použít pět frézovacích přípravků v obráběcím centru. Konstrukční návrh protlačovacího přípravku byl ověřen simulací MKP, která ukázala, že přípravek je dostatečně tuhý a pevný. Výsledkem práce je návrh dvou přípravků v podobě 3D modelů a výkresové dokumentace. Součástí práce je mimo jiné rešerše tříosých CNC frézek, protahovaček a hliníkových slitin pro tváření.
Obchodní strategie podniku
Foltýn, Jan ; Schüller, David (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky.
Konstrukce hydrostatického uložení divadelní točny
Foltýn, Jan ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou hydrostatických ložisek. Cílem bylo navrhnout konstrukci testovacího zařízení axiálního hydrostatického ložiska. Axiální hydrostatické ložisko bylo podrobeno výpočtu a navrženo s ohledem na funkci testeru. Konstrukce testovacího zařízení byla dále podložena výpočty hlavních částí spolu s MKP analýzami. Návrh provázelo též seznámení s hydraulickou částí hydrostatického ložiska, které probíhalo na konzultacích s Bosch Rexroth. Cíl práce, návrh testovacího zařízení v měřítku 1:10, byl splněn. Následující výsledky z testů hydrostatického ložiska umožní zavést nové postupy do výroby točen, uložených na hydrostatickém ložisku. Zkoumání provozních stavů a dovolených montážních nepřesností umožní též snížit výrobní nároky na uložení ložiska.
Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti
Foltýn, Jan ; Mazal, Pavel (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle se podařilo splnit. Výstupem je návrh upínacího přípravku, který zvládne upnout zadanou součást. Následně bylo na základě výpočtů rozhodnuto o použití čtyř těchto přípravků na jednom stole obráběcího centra. Při výpočtu vhodné varianty rozvržení upínačů byl proveden odhad časové náročnosti úkonů, které provádí obsluha stroje. Práce nabízí přehled používaných materiálů a stojů v automobilovém průmyslu. Dále pak rešerši upínačů a upínacích systémů. Dotýká se též problému optimalizace výroby a poptávce po možnostech, jak zrychlit výrobní proces.
Hydrostatická ložiska pro větrnou energetiku
Procházka, Michal ; Foltýn, Jan (oponent) ; Michalec, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením možnosti uložení hlavního hřídele rotoru větrné turbíny pomocí hydrostatických ložisek. Větrné turbíny se vyskytují v mnoha provedeních a v rámci práce poté byly určeny provozní parametry a užívaná ložiska u horizontálních turbín o různých instalovaných výkonech. V současné době jsou opravy, ale i servisování ložisek, značně nákladné a ovlivňují chod celé elektrárny. Hydrostatická ložiska proto nabízejí řadu výhod, díky kterým by se dala snížit poruchovost uložení větrných elektráren. Provozní parametry turbín o různých výkonech byly poté využity k výpočtu zvolených hydrostatických ložisek. Z výsledků vyplývá, že uložení pomocí těchto ložisek je možné u turbín s různými výkony, ale výhodnější hodnoty vycházejí pro turbíny s vyššími výkony (například turbína o výkonu 8 MW). Energie spotřebovaná agregátem, potřebným pro pohon hydrostatických ložisek, tvoří 0,03 % celkové produkce elektrárny, oproti 0,39 % u turbíny s menším výkonem 55 kW. Výpočet byl v rámci prvotních návrhů energetické náročnosti zjednodušen a v dalších krocích by byla možná optimalizace geometrie ložisek nebo rozšíření pásma provozních parametrů větrných turbín.
Vývoj sociální péče a formy vzdělávaní seniorů v ČR
Foltýn, Jan
Předložená práce se věnuje problematice života seniorů v České republice. Se stářím je spojena celá řada změn, které mají vliv na kvalitu života jedince. Jedná se o fyzické, psychologické a sociální změny, které se projevují ve všech oblastech života jedince. Nejspíše největší změnou je pro seniora odchod do důchodu, který je mimo jiné doprovázen hledáním nové životní náplně. V tomto ohledu může pomoci možnost dále studovat. Senioři mohou využít celé řady forem dalšího vzdělávání. Nejčastěji však vyhledávají vzdělávací aktivity realizované v rámci univerzit třetího věku. V rámci předložené práce tedy bude zjišťován vztah mezi kvalitou života seniorů a vzděláváním v rámci U3V. Za tímto účelem byla analyzována data Českého statistického úřadu týkající se života seniorů a realizováno dotazníkové šetření mezi seniory. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší vnímání kvality života seniorů navštěvujících univerzity třetího věku a seniorů, kteří na univerzitách třetího věku nestudují.
Konstrukce frézovacího přípravku pro sériovou výrobu na CNC obráběcím stroji
Blahuta, Jiří ; Foltýn, Jan (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem frézovacího přípravku a přípravku pro protlačování na lisu. Přípravky umožňují progresivní výrobu na CNC stroji s vysokou efektivitou a minimálními prostoji. Přípravky jsou navrhovány pro sériovou výrobu konkrétní součástky z automobilového průmyslu v množství 250 000 kusů za rok. Hlavní cíl i dílčí cíle práce byly splněny. Navržený frézovací přípravek využívá klínové upínače a hydraulické válce pro upínání. Protlačovací přípravek využívá k ustavení obrobku pružiny. Navržené přípravky byly ověřeny výpočty výrobní kapacity, které dokazují, že se série vyrobí v požadovaném čase. Pro další zvýšení produktivity bylo na základě výpočtů navrženo použít pět frézovacích přípravků v obráběcím centru. Konstrukční návrh protlačovacího přípravku byl ověřen simulací MKP, která ukázala, že přípravek je dostatečně tuhý a pevný. Výsledkem práce je návrh dvou přípravků v podobě 3D modelů a výkresové dokumentace. Součástí práce je mimo jiné rešerše tříosých CNC frézek, protahovaček a hliníkových slitin pro tváření.
Konstrukce hydrostatického uložení divadelní točny
Foltýn, Jan ; Robenek, Dětřich (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou hydrostatických ložisek. Cílem bylo navrhnout konstrukci testovacího zařízení axiálního hydrostatického ložiska. Axiální hydrostatické ložisko bylo podrobeno výpočtu a navrženo s ohledem na funkci testeru. Konstrukce testovacího zařízení byla dále podložena výpočty hlavních částí spolu s MKP analýzami. Návrh provázelo též seznámení s hydraulickou částí hydrostatického ložiska, které probíhalo na konzultacích s Bosch Rexroth. Cíl práce, návrh testovacího zařízení v měřítku 1:10, byl splněn. Následující výsledky z testů hydrostatického ložiska umožní zavést nové postupy do výroby točen, uložených na hydrostatickém ložisku. Zkoumání provozních stavů a dovolených montážních nepřesností umožní též snížit výrobní nároky na uložení ložiska.
Obchodní strategie podniku
Foltýn, Jan ; Schüller, David (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky.
Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti
Foltýn, Jan ; Mazal, Pavel (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle se podařilo splnit. Výstupem je návrh upínacího přípravku, který zvládne upnout zadanou součást. Následně bylo na základě výpočtů rozhodnuto o použití čtyř těchto přípravků na jednom stole obráběcího centra. Při výpočtu vhodné varianty rozvržení upínačů byl proveden odhad časové náročnosti úkonů, které provádí obsluha stroje. Práce nabízí přehled používaných materiálů a stojů v automobilovém průmyslu. Dále pak rešerši upínačů a upínacích systémů. Dotýká se též problému optimalizace výroby a poptávce po možnostech, jak zrychlit výrobní proces.

Viz též: podobná jména autorů
8 FOLTÝN, Jan
4 Foltýn, Jakub
5 Foltýn, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.