Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nároky z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání
Pavlovský, Marek ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
1 Nároky z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání Abstrakt Tématem této diplomové práce je problematika nároků zaměstnance z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání zařazená do širšího kontextu náhrady majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu s důrazem na vymezení základních pojmů souvisejících institutů. Dané téma reflektuje charakteristické rysy, účel a vývoj povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy, z čehož vychází podstatná část práce věnovaná dílčím nárokům na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání. Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, kde je pomocí deskriptivní, analytické a komparativní metody popsáno předmětné téma. První kapitola je zaměřena na uvedení do oblasti povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy v soukromém právu. Druhá kapitola se věnuje porovnání právní úpravy povinnosti k náhradě újmy v zákoníku práce a v občanském zákoníku. Třetí kapitola již pojednává o významných aspektech povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy vzniklé zaměstnanci v porovnání s povinností zaměstnance k náhradě škody. Čtvrtá kapitola představuje smysl a účel právní úpravy povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemoci z povolání. Vývoj právní...
Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu
Dařílková, Linda ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
RESUMÉ Téma diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu Cílem této práce je identifikovat institut pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu v širších historických souvislostech s přesahem do teorie práva, vymezit odpovědnost za újmu vůči obecné občanskoprávní úpravě, definovat předpoklady pro vznik jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu a do detailu je rozvést, zejména za pomoci odborné literatury a judikatury soudů. V první kapitole podávám ve stručných historických souvislostech relevantních pro tuto diplomovou práci popis pracovního práva s odkazem na klíčové legislativní změny v jeho vývoji. V souladu s výše zmíněným se ve druhé kapitole zaměřuji na teorii odpovědnosti, konkrétně odpovědnosti za škodu, a dále ve třetí kapitole detailně analyzuji odpovědnost za škodu tak, jak je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Čtvrtá kapitola si klade za cíl nastínit funkce odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích a definovat prevenční povinnost. Pátá kapitola dále vyjmenovává obecné předpoklady pro vznik pracovněprávní odpovědnosti za škodu a také se zaměřuje na definici souvisejících právních pojmů. V šesté kapitole dále zmiňuji různé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu: Obecnou odpovědnost za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Drahovzal, Jaroslav ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na institut odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu. Nejprve je rozebrán obecně pojem odpovědnost v pracovním právu a poté odpovědnost za škodu. Těžištěm rigorózní práce je rozbor jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a otázka rozsahu náhrady škody. Rigorózní práce dále věnuje pozornost otázce prevence v pracovním právu, nástinu úpravy pracovního práva Evropské unie se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu a možnosti zaměstnance pojistit se proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře
Kulišová, Magdaléna ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
68 Záv r Záv r této práce zam ím p edevším na zhodnocení platné právní úpravy a úvahy de lege ferenda, zejména s ohledem na sou asné ekonomické pom ry, kdy pracovn právní legislativa m že být významným prost edkem jak napomáhat ešení d sledku ekonomických turbulencí nebo naopak m že tyto negativní jevy ješt více prohlubovat. Prvním nedostatkem sou asné právní úpravy, kterým se budu zabývat, je nerovnom rné rozložení preven ních povinností mezi zam stnance a zam stnavatele. Prevence škod je významným institutem nejen pracovního práva a proto by m l být kladen d raz na pe livé vymezení preven ních povinností obou stran pracovn právního vztahu. Zákoník práce však v této oblasti ud lal oproti p vodní úprav krok zp t a nadále nezakotvuje povinnost zam stnavatele soustavn kontrolovat, zda zam stnanci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám. Naproti tomu zam stnanec má stanovenu mimo jiné obecnou preven ní povinnost po ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezd vodnému obohacení. Dle mého názoru obdobná povinnost zam stnavatele v ZPr chybí zcela bezd vodn a tak je na zam stnance vedoucí i adové p enášena podstatná ást povinností tohoto druhu. Jak bylo e eno výše, zam stnavatel nemá nadále povinnost kontrolovat, zda zam stnanci ádn plní pracovní úkoly. V zájmu každého zam...
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Konkurenční doložka
Šťastný, Kryštof ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
NÁZEV: Konkurenční doložka AUTOR: Kryštof Šťastný KATEDRA: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Ljubomír Drápal RESUMÉ: Cílem této práce bylo provést ucelený výklad vývoje právní úpravy konkurenční doložky od roku 1910 do současnosti, upozornit na nejdůležitější aspekty současné právní úpravy a provést komparaci tuzemské úpravy institutu konkurenční doložky s jeho úpravou v německém právním řádu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza jednotlivých právních předpisů, které konkurenční doložku v historii upravovaly. Byla zhodnocena pozitiva i negativa právní úpravy v jednotlivých historických předpisech, největší důraz byl však kladen na analýzu současné právní úpravy v Zákoníku práce. Pro umístění české právní úpravy konkurenční doložky do mezinárodního kontextu byla provedena komparace s právní úpravou SRN a byly zhodnoceny klady a zápory této zahraniční úpravy. V první kapitole byly vymezeny základní pojmy, které byly dále v diplomové práci používány, a které byly nutné pro popis právní úpravy konkurenční doložky. Druhá kapitola práce byla věnována historickému vývoji úpravy konkurenční doložky na území dnešní České republiky. Kapitola byla rozdělena na dvě části, a to na popis legislativy upravující konkurenční doložku před účinností ZP 1965 a po jeho nebytí...
Pracovní úraz
Sembol, Jakub ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
65 Abstrakt Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil pracovní úraz. Cílem této práce je srovnání dvou hlavních přístupů k této problematice, které byly zvažovány jako možná řešení v minulých let, a to - náhrada škody zaměstnavatelem ve spojení se zákonným pojištěním zaměstnavatele versus úrazové pojištění zaměstnanců. První systém je v České republice účinný v době psaní práce. Zákon, kterým mělo dojít k přesunu na systém druhý, měl nabýt účinnosti 1. ledna 2008, ale účinnost byla již třikrát odložena (naposledy na 1. ledna 2015), a v této chvíli se zvažuje zrušení zákona. Cílem práce je pochopit proč a určit, který ze systémů je lepší volbou pro úpravu pracovního úrazu v České republice. Pro lepší porozumění potřeby nové úpravy, práci zahajuji malým historickým exkurzem (od roku 1989). Pokračuji podrobnou analýzou účinné úpravy, a definuji pojmy jako odpovědnost, pracovní úraz, výjimky z odpovědnosti za pracovní úraz, druhy náhrad a přikládám také přehled důležitých judikátu Nejvyššího soudu ČR. Poté popisuji systém druhý a představuji změny, které by nastaly účinností zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (č. 266/2006 Sb.). Pro bližší pochopení představuji také úpravu pracovního úrazu Polské republiky, kde je tento systém účinný již více než deset let, a lépe tedy ukazuje, jak by vypadala praxe....
Rozvržení pracovní doby
Juzová, Jitka ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Práce shrnuje platnou právní úpravu pracovní doby a jejího rozvržení v českém právním řádu. Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit jednotlivé druhy rozvržení pracovní doby, tak jak je upravuje zákoník práce a zároveň poukázat na některé problémy, které v praxi může způsobovat jejich aplikace. Kromě aktuální úpravy se věnuji i navrhované novele zákoníku práce, která by měla vstoupit v účinnost 1.1.2012 a jejímu vlivu na úpravu rozvržení pracovní doby (hlavními změnami pak je navrhované sjednocení úpravy pro rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a snížení administrativní náročnosti a složitosti u konta pracovní doby). Práci lze rozdělit na pět hlavních částí. V první se věnuji vlastní definici pracovní doby v evropské i české právní úpravě a evidenci pracovní doby. Část druhá se zaměřuje na hlavní téma diplomové práce - na rozvržení pracovní doby. V jednotlivých podkapitolách popisuji způsoby rozvržení pracovní doby s uvedením možných výkladových problémů v praxi. Také se zmiňuji o možných změnách v úpravě, které by přinesla již zmiňovaná navrhovaná novela zákoníku práce. Třetí část práce jsem věnovala úpravě přestávek v práci a dob odpočinku, včetně omezení při rozvrhování práce na noc. Ve čtvrté části nastiňuji rozvržení pracovní doby pro určité zaměstnance a pro mladistvé pracovníky....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Drápal, Ladislav
2 Drápal, Libor
4 Drápal, Lubomír
2 Drápal, Luděk
3 Drápal, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.