Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace a spokojenost vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Dlabajová, Eva ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá spokojeností manažerů a správného uchopení stylu motivace ze strany vedení a společnosti. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. Vteoretické části jsou vymezeny základní pojmy: manažer, manažerství, leader, leaderství. Dále jsou definovány a porovnány typy stylů vedení manažery. Následně je zde vysvětlen pojem potřeba, motiv, motivace a uvedeny jsou nejzákladnější nástroje kmotivaci. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření realizovaného prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo odpovědět na hlavní výzkumné otázky. Zároveň bylo zkoumáno, čím je tento jev ovlivňován a jaký typ spolupráce či pomoci by uvítali oslovení respondenti ke zlepšení výkonu ve své práce. Cílem této práce má být konkrétní návrh, který povede k navýšení pracovního výkonu.
Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště
Dlabajová, Eva ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní sportovní veřejný prostor. Tato teoretická část je provázána s anketou. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní posouzení brownfieldového prostoru sportovního areálu Ponava v Brně vycházející zejména z průzkumu založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků a zhodnocení řešeného území, tedy definováním silných a slabých stránek, je vypracován návrh pro zlepšení a pro uspokojení tázaných.
Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště
Dlabajová, Eva ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a hlavní kritéria pro kvalitní sportovní veřejný prostor. Tato teoretická část je provázána s anketou. Druhá část se zaměřuje na kvalitativní posouzení brownfieldového prostoru sportovního areálu Ponava v Brně vycházející zejména z průzkumu založeném na místním šetření. Na základě získaných poznatků a zhodnocení řešeného území, tedy definováním silných a slabých stránek, je vypracován návrh pro zlepšení a pro uspokojení tázaných.