Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fluorescenční stanovení aminopeptidázové aktivity jako alternativní indikátor kvality povrchových vod?
Vrba, Jaroslav ; Svoboda, J. ; Fuksa, J. K.
Dosavadní vodohospodářská praxe posuzuje kvalitu povrchových vod podle standardních chemických, biologických či mikrobiologických ukazatelů, které poskytují informaci o stavu vody až s několikadenním zpožděním. Charakterizují sice přímý dopad vypouštěných látek na kvalitu povrchové vody, příliš však nezohledňují následnou vlastní reakci ekosystému na zvýšený přísun znečištění. V souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/EC o vodách jsme se zaměřili na alternativní stanovení takových mikrobiálních ukazatelů, jež by umožňovaly prakticky okamžité zhodnocení ekologického stavu toku a v něm probíhajících procesů. Aktivity různých extracelulárních enzymů byly v nedávné době navrženy jako ukazatel trofického stavu jezer, organického či fekálního znečištění toků. Cílem příspěvku je vyhodnotit indikační potenciál stanovení extracelulární aminopeptidázy.
Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy
Kratochvíl, M. ; Kubečka, Jan ; Matěna, Josef
Plůdková rybí společenstva Slapské údolní nádrže byla studována během května a června 2002. Účelem této studie bylo odhadnout druhové složení a distribuci plůdku ve třech habitatech – epipelagiálu (hloubka 0 – 4 m), bathypelagiálu (hloubka 10 – 16 m) a litorálu. Okounovité ryby byli přítomny v obou pelagických habitatech, zatímco ryby kaprovité upřednostňovaly svrchní vrstvy vodního sloupce. Během stmívání, bathypelagické ryby započaly migraci směrem k povrchovým vrstvám, během svítání se vracely zpět do hlubších vrstev. Nejvyšší hustoty plůdku byly zaznamenány v epipelagiálu v nočních hodinách. Plůdek okouna byl shledán nejhojnějším druhem Slapské nádrže, candát byl poměrně hojně zastoupen v pelagiálu nádrže. Během dne i noci, okoun byl nejběžnějším druhem ve všech habitatech, pouze v litorálu dominovaly během květnových odběrů kaprovité ryby. Plůdek candáta nebyl v litorálu zaznamenán.
Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov
Kubečka, Jan ; Prchalová, Marie ; Hladík, Milan ; Vašek, Mojmír ; Říha, Milan
V roce 2002 zasáhla nádrž Římov mimořádná povodeň. Rybí obsádka byla před a po povodni sledována yátahovými sítěmi, tenaty, vězenci a olovy ve tření. Změny výskytu většiny druhů byly náhodné a v důsledku přesunů mezi jednotlivými habitaty. Přechodně se zvýšilo zastoupení říčních a rybničních druhů spláchnutých z povodí (pstruh, proudník, hrouzek, kapr, lín, karas stříbřitý). V srpnu 2003 byla rybí obsádka zpět v normálu, což svědčí o značné stabilitě cyprinidních obsádek.
Sedimenty jako dynamická zásoba fosforu ve stratifikované nádrži
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Brzáková, Martina ; Jan, J.
Za účelem odhadu rychlostí vybraných procesů cyklu fosforu byl v období březen 2003 až březen 2004 sledován ekosystém malé, dimiktické, hypertrofní nádrže Jordán. Rychlosti procesů byly odhadnuty z měření bilance fosforu, intensity sedimentace sestonu a rychlosti uvolňování fosforu ze sedimentů. Byl zjištěn posun sezónním průběhu koncentrací fosforu na přítoku a odtoku z nádrže způsobený dočasnou akumulací fosforu v hypolimniu nádrže a v sedimentech. V období letní stratifikace byla významná část fosforu dočasně zadržena na povrchu sedimentů ve formě sedimentovaného sestonu, později, během podzimního míchání, byla část fosforu uvolněna zpět do vodního sloupce díky „vypláchnutí” ze sedimentů nebo rychlým rozkladem organické hmoty.
Modelování hydrodynamiky a kvality vody v dimiktické nádrži – nádrž Jordán, Česká republika
Hejzlar, Josef ; Jarošík, Jiří ; Borovec, Jakub ; Růžička, Martin
Dvojrozměrný dynamický model CE-QUAL-W2 byl použit pro simulaci kvality vody v malé, vysoce eutrofní nádrži s intenzivním koloběhem živin mezi vodním sloupcem a dnovými sedimenty. Model byl kalibrována a hodnocen pro čtyřleté, hydrologicky variabilní období a použit pro scénářovou simulační studii, ve které se analyzovaly vlivy vnějšího a vnitřního zatížení fosforem a dopady hloubky vypouštění na trofické podmínky a kvalitu vody. Nádržová hydrodynamika byla simulována s dobrou přesností během celého studovaného období ve všech fázích sezónního cyklu. Kvalitu vody a koloběh živin bylo možné zkalibrovat s uspokojivými výsledky pro jednotlivé roky, ale extrapolace modelu do podmínek s jiným zatížením živinami byla problematická. Navzdory této částečné limitaci byl model shledán vhodným pro hodnocení a predikci kvality vody v nádrži Jordán.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: