Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teologie a ekonomie: Teologická reflexe principů klasického liberalismu
Vaníčková, Věra ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Skoblík, Jiří (oponent) ; Šíma, Josef (oponent)
TEOLOGIE A EKONOMIE: TEOLOGICKÁ REFLEXE PRINCIPŮ KLASICKÉHO LIBERALISMU Disertační práce. Mgr. Věra Vaníčková Anotace Tato disertační práce představuje základní poznatky rakouské školy a dává je do kontextů jak s biblickými obrazy světa a člověka, tak s teologickým východiskem, kterým je biblický personalismus, jenž tvoří základ tzv. husitské teologie. Reprezentanti rakouské školy, klasičtí ekonomové a filozofové práva, jsou nositeli idejí klasického liberalismu, který nemá ambici nahrazovat ani náboženství (nezná dogmat), ani světový názor (nevykládá celý kosmos z jediného principu), disponuje však cennými znalostmi lidského chování ve společenských záležitostech a zákonitostí, jimž jsou podřízeny všechny společnosti z jedinců složené, církev nevyjímaje. Jednou větou vyjádřeno: Můžeme v životě jednat jakkoliv, důsledky svého jednání si však vybírat nemůžeme. Tímto rakouská škola nepřímo upomíná křesťanskou teologii na nutnost brát více vážně poselství Starého zákona, jenž prostředky sice předvědeckými - řečí mýtu, dochází k poznání stejnému. Starý zákon se svým pravdivým vztahem k pozemským záležitostem je kořenem stromu, jehož korunou je Zákon nový se zvěstí o vykupitelském díle Ježíše Krista. Kde křesťanská teologie ztrácí ze zřetele distanci mezi Stvořitelem a stvořením, tam je vystavena nebezpečnému...
The Empirics of Deflation and Economic Growth
Ryska, Pavel ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Salerno, Joseph (oponent) ; Hülsmann, Jörg Guido (oponent) ; White, William (oponent)
Autor: Pavel Ryska Disertační práce: Empirie deflace a hospodářského růstu Abstrakt Tato disertační práce se zabývá vztahem mezi deflací a hospodářským růstem. Současný empirický výzkum se zaměřoval na jednoduchý vztah mezi růstem cen a růstem HDP, nebo přidával užší měřítka cen jako kontrolní proměnné. Cílem této práce je vzít v potaz pohyby jak v poptávce, tak v nabídce, aby mohl být vztah cenové inflace a růstu jako takový oddělen od změn v některých součástech nominální poptávky a nabídky. Práce zaujímá dva přístupy. Nejprve používám rozsáhlý panel makroekonomických dat z 20 zemí a více než 140 let, abych prozkoumal dlouhodobé a krátkodobé dopady inflace na růst výstupu poté, co je zahrnut růst měnové zásoby coby faktor poptávky a růst cen ropy jako proxy proměnná pro posuny v nabídce. Přitom používám několik metod jako model VECM, ARDL či fixní efekty pro panelová data. Za druhé navrhuji nový přístup, který používá desagregovaná sektorová data z národních účtů o výstupu, cenách a dalších proměnných, aby bylo možné zkoumat vztah mezi vyrobenými objemy a sektorovou inflací. Výhodou těchto dat je skutečnost, že jsou bohatá na pozorování sektorové deflace i v moderní době, což agregátní data nenabízejí. Přirozenou nevýhodou sektorového přístupu je fakt, že má implikace spíše pro ekonomickou teorii než...
Cloud computing ve firemním prostředí
Šíma, Josef ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cloud computingu ve firmách. Cílem práce je představit několik cloudových služeb a následně je porovnat a ohodnotit podle vybraných kritérií. Po uvedení teoretických vlastností této technologie, včetně jejich výhod a nevýhod, následuje podrobný popis produktů, na něž se tato práce zaměřuje. Konkrétně se jedná o Microsoft Office 365, G Suite (původně Google Apps) a Dropbox Business. V další části práce jsou pomocí rozhodovací analýzy Kepner-Tregoe všechny služby ohodnoceny v každém z vybraných kritérií. Hodnotí se zejména přehlednost uživatelského rozhraní, bezpečnost, ale i náročnost na nasazení ve firmě.
Možnosti spolupráce a sdílení dat v cloudu
Šíma, Josef ; Pokorný, Pavel (vedoucí práce) ; Krejčová, Iva (oponent)
V této bakalářské práci jsou představeny možnosti spolupráce a sdílení dat pomocí moderních cloudových technologií. Nejprve je vymezen pojem cloud computing. Dále jsou popsána vybraná cloudová úložiště, jejich funkce a možnosti sdílení, které nabízejí. V další části jsou podrobně analyzované dvě služby, specializující se na práci s dokumenty v cloudu prostřednictvím internetového prohlížeče. Poslední kapitola se zabývá možnostmi praktického využití služby Dropbox při studiu a výuce.
Charter Cities - islands of prosperity with the imported legal system?
Beník, Miroslav ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Pokud uvažujeme různé koncepty zlepšení správy území, můžeme rozlišit dva hlavní proudy ekonomie veřejné volby. Neoklasická analýza poskytuje statický pohled na konkurenci mezi vládami, kde je hlavním motivem volný výběr a tzv. volba nohama. Dynamický pohled doplňuje chápání konkurence jako znalosti generující proces a produktovou diferenciaci. Cílem práce je zhodnotit projekt Charter Cities z pohledu statické a dynamické konkurence ve vládním sektoru a jeho potenciál při difuzi pravidel do hostitelské země. Osidlování oceánů se může zdát utopické, ale realizace tohoto záměru by významně řešila problémy nákladů výběru a diferenciace vlád. Jelikož na první pohled se koncepty liší, účelem práce je i srovnání listinných míst s městy na moři z hlediska jejich podstaty, rizik a konečné aplikovatelnosti v praxi. Třetí, nám blížší formou aktivismu je decentralizace státní správy a přesun kompetencí na soukromé komunity. Jelikož trh vlád tvoří 30 % světového HDP a je extrémně uzavřený a rezistentní vůči změně, je namístě porovnat tři formy institucionální změny, identifikovat za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu jsou proveditelné a vymezit jejich význam s ohledem na jejich specifický charakter.
Komparace monetárních příčin krize 70. let a současné krize
Jaklínová, Jana ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Diplomová práce provádí komparaci monetárních příčin krize 70. let a současné krize ve Spojených státech amerických. Na základě teoretické části práce, která analyzuje rakouskou teorii hospodářského cyklu, vyvozuje v analytické části důsledky monetární politiky pro danou ekonomiku v obou sledovaných obdobích. V rámci zkoumání historie monetární politiky nachází práce poučení pro řešení současné krize. Práce analyzuje monetární nástroje americké centrální banky a objasňuje mechanismy přenosu peněz do ekonomiky. Závěr práce odpovídá za pomoci současných ekonomických debat na otázku zda, a za jakých podmínek, může aktuální situace ekonomiky Spojených států amerických vyústit ve stagflační vývoj.
REGULACE CEN NA TRHU LÉČIV
Klingerová, Eliška ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Durdisová, Jaroslava (oponent)
Tato práce je zaměřena na analýzu účinnosti státní intervence v podobě externího referencování (ER) ve vybraných zemí EU, jakož i na popis lékové politiky a odlišností ER v analyzovaných zemích. Jsou vybrány Velká Británie a Švédsko jako reprezentanti, kteří neregulují ceny léčiv pomocí ER. Země regulující dle ER zastupují Česká Republika, Maďarsko, Rakousko, Španělsko a Holandsko. Ceny vybraných produktů všech uvedených států jsou přepočteny na ceny výrobce, na které se ER ve většině zemí vztahuje, a po přepočtu nominálním a reálným kurzem jsou následně analyzovány. Nejnižší ceny výrobce vychází v Holandsku a dále ve VB, což dokazuje, že ER nezpůsobuje nižší ceny léčiv v zemích, které ho uplatňují. Další pořadí se liší podle použitého kurzu. Práce rovněž obsahuje analýzu dosahování cenových stropů v ČR. V ČR byly porovnány maximální ceny původce stanovené dle ER (včetně DPH) s průměrnými cenami v lékárnách. U všech analyzovaných léčivých výrobků nedosahují ceny stanovených stropů, což taktéž dokazuje neúčinnost této státní intervence.
Charter Cities - ostrůvky prosperity s importovaným právním systémem?
Procházka, Pavel ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Gregárek, Matěj (oponent)
Diplomová práce se zabývá alternativním konceptem rozvojové pomoci v podobě listinných měst vytvořeným americkým ekonomem Paulem Romerem. Popisuje tento mechanismus, institucionální rámec a analyzuje jeho potenciální využití v praxi. Vedle prvních pokusů o realizaci modelových měst, práce zároveň poukazuje na řadu mýtů, které se kolem projektu objevily a které jsou předmětem studie. Vzhledem k absenci přímých listinných měst je na základě ex-post analýzy porovnán daný koncept s městy a ekonomickými zónami, které vznikly s podobným cílem dosáhnout hospodářského růstu. Podobný postup je aplikován i při testování základních předpokladů modelu s cílem poskytnout představu, zda se jedná o realizovatelný projekt.
Monopolizace obranných agentur: Je stát nevyhnutelný?
Jonáš, Josef ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Běláčková, Vendula (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou udržitelnosti a stability anarchie v dlouhém období. Zhodnoceny a s empirickými pozorováními anarchických společností jsou srovnány teorie Roberta Nozicka, Tylera Cowena a Randalla G. Holcomba ukazující nevyhnutelný vznik státu z přirozeného stavu. Představeny a zanalyzovány jsou i návrhy na možné vyhnutí se vzniku státu i přes případnou tendenci anarchie k monopolizaci v podobě vertikálně integrovaných proprietárních komunit, nápravného státu a ideologií. Výsledkem práce je zpochybnění teorií popisujících nevyhnutelný vznik státu i prvních dvou návrhů na vyřešení tohoto problému. V závěru práce je vyzdvihnuta role ideologie jako rozhodujícího faktoru v dosažení a udržení anarchie v dlouhém období.
Český trh mobilních operátorů očima Ronalda Coase
Benešová, Tereza ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Munzi, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku fungování českého trhu mobilních operátorů. Výchozím teoretickým podkladem je učení Ronalda Coase. Funkčnost teoretických předpokladů je ověřena a dále rozšířena prostřednictvím zahraničních telekomunikačních trhů. Různé reálné ekonomiky poskytují hodnotné zkušenosti ohledně identifikace možných přínosů a problémů. Získané poznatky jsou následně využity pro analýzu českého mobilního trhu. Vedle hodnocení stávající situace je kladen zvláštní důraz na připravovanou aukci frekvencí. Jsou popsány podmínky této aukce a je sledován možný vliv na budoucí vývoj českého trhu mobilních operátorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 ŠÍMA, Jan
3 ŠÍMA, Jaroslav
30 ŠÍMA, Jiří
7 Šíma, Jakub
14 Šíma, Jan
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
30 Šíma, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.