Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čtení beletrie jako návyk a prožitek v průběhu studia bohemistiky: ohniskové skupiny
Výborná, Adéla ; Kuzmičová, Anežka (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak studium bohemistiky ovlivňuje četní beletrie, přičemž vychází z předpokladu, že čtenářsky odborná populace má ke čtení jiný přístup než populace neodborná. Těžištěm práce byl empirický výzkum metodou ohniskových skupin, které byly provedeny na čtyřech univerzitách v České republice (6 skupin, 30 účastníků). Metoda umožnila prozkoumat kolektivní povahu fenoménu a zároveň vygenerovala data jdoucí do hloubky tématu. Cílem práce bylo zjistit, jaký vztah mají studenti bohemistických oborů ke čtení beletrie jakožto prožitku, zda a jak se tento vztah v průběhu studia změnil a jak se liší v závislosti na studiu různě koncipovaných bohemistických programů. Výsledná jištění mají zaprvé povahu teoretickou, především však směřují do praxe. Práce může sloužit jako vodítko, jak tříbit akademické kompetence studentů a zároveň podporovat jejich kladný vztah ke čtení beletrie jakožto aktivitě, která by ze své podstaty měla přinášet potěšení.
Interpretace textů středoškolských čítanek
Výborná, Adéla ; Vojtíšek, Ondřej (vedoucí práce) ; Králíková, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se zabývá interpretací úryvků literárních děl obsažených ve středoškolských čítankách a zkoumá, do jaké míry mohou být texty čítanek reprezentanty literárních děl. Vycházíme z předpokladu, že krátké úryvky v čítankách nemohou pojmout veškerá dominantní interpretační směřování celého díla a studenti tak mohou nabývat mylných dojmů, co se týče smyslu celých děl. Chceme proto prozkoumat, do jaké míry a jakým způsobem mohou být úryvky zavádějící, nakolik mohou vést k neadekvátním interpretacím, zda lze pozorovat trend ve výběru úryvků autory čítanek, nebo jestli se jednotlivé čítanky svými úryvky podstatně liší. Postupujeme tak, že nejdříve vždy interpretujeme celé dílo, analyzujeme jeho jednotlivé motivy a vyvozujeme možná interpretační směřování. Následně to samé provádíme s jednotlivými úryvky díla z námi vybraných čítanek. Zaměřujeme se na to, k jakým interpretačním směřováním se texty čítanek přiklání a jaké mohou vytvořit dojmy ve studentech. V závěru formulujeme výsledky naší analýzy a navrhujeme řešení pro tvorbu takových úryvků, které by byly vhodnějšími reprezentanty děl, aniž by došlo k potlačení jiných funkcí (např. motivační funkce). Analýzu osmi opakovaně vydávaných či dosud užívaných čítanek provádíme zástupně na souboru děl spojených tematikou holocaustu (J. Otčenášek:...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.